Пациентският отговор срещу COVID-19

Пациентският отговор срещу COVID-19

2021 г.

Кризата с COVID-19 предизвика поредица от противодействия в условията на променящи се обстоятелства. Политиките в условията на пандемията, както срещу разпространението на вируса, така и срещу ефектите от ограничителните мерки, често имат временен характер и все още липсва дългосрочна политика за преодоляване на кризата. Действията на правителството в голямата си част са директивни, а не консолидирани, липсва въвлеченост на гражданския сектор и широк диалог с участието на всички заинтересовани страни.

Национална пациентска организация бе сред първите представители на гражданското общество, които взеха участие в справянето с COVID кризата посредством стартирането на COVID Алианс и разкриването на телефонна консултативна линия за хора с хронични заболявания. Необходимо е обаче по-широко въвличане на гражданските организации и на пациентската общност в отговора срещу COVID.

Проектът въвлича пациентски организации, които да проучат процесите, свързани с достъпа до здравна грижа в условията на COVID-19 и да дадат препоръки за по-ефективни политики в това отношение, изхождайки от пациентската позиция. Мерките срещу COVID-19 затрудниха поддържането на връзки с местните структури на Национална пациентска организация. Чрез проекта се инвестира в оптимизирането на тези връзки, както и в обучението и развитието на пациентските организации в страната. Хората с хронични заболявания и техните граждански структури са основни ползватели на проекта.

Дейности:

 • Управление на проекта
 • Пациентски мониторинг на отговора срещу COVID-19
 • Национално представително проучване за ефектите от COVID-19 върху пациентите по отношение на достъпа до здравеопазване
 • Публичност и застъпничество

Продължителност: 15. 01.2021 г. – 14. 07.2021 г.

Финансиране: 9 906.00 евро

Проектът „Пациентският отговор срещу COVID-19“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основна цел на проекта е посредством проучвания, изследвания и активно пациентско участие Националната пациентска организация да подобри гражданското и пациентското включване в политиката срещу COVID-19. www.Activecitizensfund.Bg.

Осигуряване на подкрепа за включване в трудова заетост на лица с увреждания

Осигуряване на подкрепа за включване в трудова заетост на лица с увреждания

2019 г.

Проектът създава предпоставки за активно социално включване и трудова интеграция на хора с увреждания и лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства. Интеграцията на хората с увреждания е ключов фактор за преодоляване на явления като бедност, социална изолация и маргинализация.

Дейности по проекта:

 • Предоставяне на подкрепа подобряване достъпа до заетост чрез създаване на специализиран информационен портал за интеграция хора с увреждания на пазара на труда.
 • Провеждане на информационна кампания за значимостта на трудовата интеграция на хората с увреждания.
 • Осигуряване на услуга за социално включванe чрез изготвяне на комплексна социално-здравна оценка за 200 лица с увреждания и подпомагане на 200 близки на лица с увреждания


Основни резултати:

 • Осигурена подкрепа за интеграция на пазара на труда за хора с увреждания чрез създаването на информационен портал
 • Създаден информационен портал за сближаване на работодатели и хора с увреждания с цел подпомагане на интеграцията им на пазара на труда в градовете Враца, Пловдив, Хасково, Бургас и Шумен.
 • Предоставена услуга за социално включване ( в т.ч. и на пазара на труда) чрез изготвяне на иновативна комплексна социално-здравна оценка
 • Консултирани 400 лица с увреждания и техните семейства


Срок на изпълнение:
16 месеца (01.09.2019 – 31.12.2020 г.)

Стойност: 195 058,50 лв.

Web: www.rabotazavseki.com

 

Бяла книга за персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век

Бяла книга за персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век

2019 г.

Проектът „Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата“ е одобрен за изпълнение по процедура BG05SFOP001-2.009 – „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“.

Проектът инициира нов модел в здравеопазването, базиран на персонализираната медицина, чрез механизмите на гражданско участие в процесите на формиране и изпълнение на политики. В рамките на проекта се демонстрират възможностите за навлизането на иновативни решения в здравеопазването, чрез активно включване на заинтересованите страни, на базата на прилагане на партньорски подходи в работата. Предвидените дейности повишат информираността и насърчат гражданите, гражданските организации и бизнеса да се включват, чрез активна позиция, в съвместна работа с администрацията и на основата на партньорски подходи, обществото да бъде своеобразен коректив на политическите решения и цели. Внасянето на препоръки и предложения, изготвени вследствие на проведените изследвания, проучвания и анализи, в рамките на проекта, представляват инструмент за участие на гражданите в определянето на държавната политика в толкова чувствителна за обществото сфера, каквато е здравеопазването.

Проектът е стъпка към формиране на обществено отговорна здравна политика, чрез включване в дейностите на заинтересованите страни и прилагане на механизми за консенсусни решения, поставяне на пациента в центъра на системата, подобряване на предоставянето на здравни услуги и изграждане на по-добра регулаторна среда за гражданско участие при определяне на бъдещата здравна политика.

Проектът цели да насърчи гражданите, гражданските организации и бизнесът да се включват, чрез активна позиция, в съвместна работа с администрацията и на основата на партньорски подходи, обществото да бъде своеобразен коректив на политическите решения и цели.

Дейностите от проекта са насочени и към популяризиране, интегриране и утвърждаване в практиката на персонализираната медицина и залагане на принципите й при провеждане на бъдеща здравната реформа. Проектните дейности са насочени към открито и отговорно управление, насърчавайки включилите се представители на администрации на държавни институции и органи на управление – отговорни за вземането на решения, изработването и изпълнението на политики, стратегически документи, закони и нормативни актове, към активна работа с гражданските организации. Към тях ще бъдат адресирани препоръките, изготвяни в рамките на проекта, за подобряване процесите по предоставяне на здравни услуги и изграждане на по-добра регулаторна среда в сферата на здравеопазването.

Проектът се изпълнява в партньорство между Сдружение „Българска асоциация за персонализирана медицина“ и Сдружение „Национална пациентска организация“.

Срокът за изпълнение е 12 месеца от датата на подписване на Договора за БФП.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е на стойност 89 999,97 лв., от които 76 499,97 лв. европейско финансиране и 13 500 лв. национално съфинансиране.


Материали от проекта

Доклад по проект № BG05SFOP001-2.009-0025-C01 „Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата

АНКЕТА по проект № BG05SFOP001-2.009-0025-C01 „Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата

Доклад на тема „Механизми и предложения за подобряване на средата за гражданско участие в сферата на здравеопазването, 2019“

Доклад на тема „Подобряване на гражданското участие в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в здравеопазването: опит, добри практики и иновативни решения в рамките на ЕС“

Анализ на тема „Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата“

Отговорността на младите пациенти – за по-светло бъдеще

Отговорността на младите пациенти – за по-светло бъдеще

2019 г.

На 15 август 2012 г. Национална пациентска организация стартира изпълнението на проект „Отговорността на младите пациенти – за по-светло бъдеще”, финансиран по програмата „Младежта в действие” на Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“. Проектът е продължение на успешно реализирания през 2011 г. проект „Млади пациенти за по-светло бъдеще” и показва устойчивостта на постигнатите резултати.

Като част от инициативите на проекта „Отговорността на младите пациенти – за по-светло бъдеще” бе провеждането на II-ра Национална младежка среща, в която се включиха млади хора, представители на пациентски организации и организации на и работещи за млади хора с увреждания от цялата страна. В Младежката среща участие взеха доайени на пациентското движение в България и представители на институциите, пряко свързани с живота на пациентите – Български лекарски съюз, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи и Български фармацевтичен съюз.

Чрез лекции, ролеви игри и дискусии младежите бяха обучени как да управляват конфликтите и отношенията с другите, как да отстояват интересите си, как да привличат подкрепа, създават партньорства, набират средства и развият комуникационните си умения. Освен това по достъпен начин бяха разяснени механизмите за партньорство между институциите в сферата на здравеопазването и пациентските организации, добрите практики и личния опит на младите пациенти, възможностите за креативност и реализиране на младежки политики в областта на здравеопазването при кандидатстване по европейски проекти.

В рамките на проекта „Отговорността на младите пациенти – за по-светло бъдеще” и във връзка с функционирането на НПО – клон Младежки бяха организирани и 2 семинара. Целта на първия семинар, проведен на 10 и 11 ноември 2012 г.,  бе да потвърди мисията, визията и целите на организацията, да създаде правила за вътрешна организация на работата, включващи принципите, етичните норми, административните функции и разпределението на отговорностите между членовете на УС, да планира основните оперативни цели до края на 2012 г. и задачите за 2013 г.

На 16 декември 2012 г. се проведе и вторият семинар, целящ да подпомогне младите хора от Управителния и Контролния съвет на Националната младежка пациентска организация при планирането на каузи, определянето на цели и прилагането на различни стъпки за набиране на средства и ресурси.

Млади пациенти – за по-светло бъдеще

Млади пациенти – за по-светло бъдеще

2019 г.

Проект „Млади пациенти – за по-светло бъдеще“ се финансира по програма „Младежта в действие” на НЦЕМПИ и цели интегриране на младите хора в неравностойно положение и с различни заболявания, както и увеличаване на ролята и влиянието им при провеждането и създаването на здравната политика на България. В проекта е предвидено провеждането на Национална младежка среща, в която да вземат участие 100 младежи с различни заболявания.

Националната младежка среща все проведе в периода 17-19 юни 2011 г. във Велинград. На официалното откриване присъства г-жа Лорен Суше – представител на Европейски пациентски форум, а сред лекторите бяха още: г-жа Десислава Добрева, гл. експерт към Програма „Младежта в действие”; г-жа Калина Костадинова, гл. експерт към Министерство на труда и социална политика; д-р Рада Бояджиева, гл. инспектор в сектор „Здравеопазване” към Община Пловдив; г-жа Ренета Венева, председател на Националния алианс за работа с доброволци.

На Националната среща присъстваха 100 младежи, които под формата на лекции и ролеви игри бяха запознати с дейността на здравните институции в България, законодателния процес, механизмите за влияние, възможностите за участие и включване в здравната политика, вариантите за партньорството със здравните институции, както и възможностите за младежко участие при взимането на решения на практика.облеми на здравеопазването.

В рамките на проекта „Млади пациенти – за по-светло бъдеще” беше създадена онлайн платформа за дебати и консултации, където да се разискват проблеми на здравеопазването и в ключови области в здравната политика; предстоящи промени на законодателството; актуални законопроекти. Освен това бе изграден форум за мненията на младежите по здравни въпроси, където техните позиции и препоръки да бъдат пренасочвани към институциите при обсъждане на съответните документи.

В заключителния етап на проекта бе издаден „Наръчник на младия пациент”, който съдържа информация за проекта, насоки към младите хора за увеличаване на участието им в процеса на вземане на решения в здравеопазването, както и препоръки и становища към институциите.

Среда отвътре навън

Среда отвътре навън

2019 г.

Проект „Среда отвътре навън“ e изпълнен в периода 2014-2015 г. и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Програмата цели насърчаване повишаването на капацитета на НПО и на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор.

По повод началото на проекта „Среда отвътре навън”, през месец април 2014 г. се проведе стартираща среща в офиса на Национална пациентска организация, където беше направено официално представяне на проекта пред участниците, бяха разяснени етапите и процесите на работа с отделните организации, както се разгледаха методите и инструментите, които ще бъдат използвани по време на проекта. Участие в събитието взеха д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация, Станимир Кискинов и Йордан Танковски – консултанти и обучители по проекта, както и представители на участващите организации от шестте планови региона в България.

В рамките на проекта бяха реализирани различни активности, сред които: извършване на оценка на организационния капацитет на НПО и нейни организации членки, изготвяне на препоръки и указания за подобряване на работата, разработване и изпълнение на обучителни програми по тематичните области: застъпничество, доброволчество, комуникации, проекти, фондонабиране и конфликти.

Като част от проекта „Среда отвътре навън” бяха проведени осем двудневни обучения в различни градове, в които се включиха 138 представители на 28 организации членки на НПО. Беше апробирана Методология и Рамка за оценка на капацитет на организациите, беше разработен и Инструмент за последващо проследяване на въздействието от проекта.

Според г-н Милен Чавров, ресорен член на УС на НПО в направление „Членство и регионални структури“, проектът е оказал „огромен ефект върху повишаването на капацитета на членските структури на НПО, което е от изключително значение за постигане на силно пациентско движение в страната.“

Проектът  „Среда отвътре навън“ приключва на 18 април 2015 г. в Пловдив, с провеждането на двудневен Национален форум „Организационно развитие и укрепване на Национална пациентска организация“. Събитието стартира с пресконференция на тема „Значимост на подобряването на организационното развитие и укрепване на пациентските организации в България“, като освен това бяха представени и постигнатите резултати от реализирания проект. Участие в пресконференцията взеха д-р Станимир Хасърджиев – председател на Национална пациентска организация; г-н Милен Чавров – зам.-председател на Национална пациентска организация; г-жа Ирина Симитчиева – председател на Сдружение „Сили имам да се боря“ – участник в проекта; г-жа Елисавета Котова – председател на Национална асоциация на децата и младите хора с диабет и представител на НПО за област Пловдив.

Като пример за успеха на проекта, председателят на онкологичното Сдружение „Сили имам да се боря“ и участник в проекта – Ирина Симитчиева, заяви, че нейната организация вече прилага на практика наученото по време на обученията, като посочи като пряк резултат от тях новосъздадените партньорства на Организацията с кметовете на Ихтиман, Самоков и Елин Пелин. Благодарение на наученото, Сдружението е подобрило комуникацията си с местните медии и е успяло да привлече множество доброволци към Организацията.

Пациентът политик

Пациентът политик

2018 г.

За проекта

Национална пациентска организация, под патронажа на председателя на парламентарната Комисия по здравеопазване – д-р Лъчезар Иванов, стартира инициативата „Пациентът-политик!”.

Активната гражданска позиция при провеждането на държавната политика, в частност в областта на здравеопазването, е важна елемент от живота на съвременните демократични общества. В България често обществото взима отношение по определени въпроси и политики едва тогава, когато решенията са вече факт и трудно може да им се влияе. Така се създават обществени нагласи и представа, че решенията се вземат на тайно и без да се подлагат на широк обществен дебат. Това неведнъж е ставало повод за създаването на обществено напрежение и сериозни пререкания между представителите на властта и гражданите.

От друга страна, гражданите в България често проявяват инертност и не познават възможностите, които законът им дава при провеждането на различни политики.

Цели на проекта

„Пациентът-политик!” е дългосрочен проект и си поставя няколко основни цели:

 • Увеличаване на прякото гражданско участие в законодателния процес и при сформирането на политиките в здравеопазването;
 • Подобряване на общественото разбиране и постигане на консенсус по законодателните инициативи;
 • Повишаване на прозрачността при работата на институциите в сферата на здравеопазването;
 • Разширяване на възможностите за взаимодействие между гражданското общество и държавните институции.

Чрез проекта „Пациентът – политик!” за първи път в България пациентите от цялата страна ще имат възможност пряко да изкажат своето мнение и да направят свои предложения по въпроси свързани със здравната политика. Гражданите могат да дават своите предложения и коментари на специално създадения за целта форум или да ги изпращат по е-мейл или на пощенския адрес на Национална пациентска организация.

Партньори

Проектът „Пациентът – политик!” стартира под патронажа на председателя на парламентарната Комисия по здравеопазване и заместник-председател на 41-то Народно събрание д-р Лъчезар Иванов. Като председател на Комисията по здравеопазването той многократно е давал възможност на пациентите и пациентските организации да вземат отношение по различни законопроекти и инициативи. Национална пациентска организация приветства участието в „Пациентът – политик!” на висшия законодателен орган в сферата на здравеопазването.

Партньори по проекта са и Министерство на здравеопазването и Национална здравноосигурителна каса.

Инициативи по проекта

„Пациентът – политик!” предвижда множество инициативи за информиране на гражданите относно проектите за закони и други нормативни документи в сферата на здравеопазването, както и начините за гражданско участие при формирането на политиката в здравеопазването.

Проектите на закони и нормативни документи ще бъдат публикувани във форума на НПО и подложени на публична дискусия.

Мненията на гражданите ще бъдат периодично обобщавани и предоставяни на съответните институции.

Като част от проекта „Пациентът – политик!” ще бъдат провеждани и други инициативи – кръгли маси, чат обсъждания с политици, срещи по места и други форми на дискусии с гражданите.

Инициативите са взаимствани от Европейските институции, където е практика да се събира мнението на гражданите преди приемането и влизането в сила на даден документ.

В България до сега практиката е малко по-различна. Гражданите участваха в процеса на вземане на решения, разработването на закони, подзаконови актове и политиката в здравеопазването посредством своите неправителствени организации. Представители на тези организации имат право да присъстват на откритите заседания на различните парламентарни комисии, да бъдат включвани в работни групи или привличани като експерти при разработването на здравни политики. Индивидуални граждани и пациенти рядко имат достъп до този процес и до сега тяхното участие е било по-скоро изключение от практиката.

Пациентът в политиката

Пациентите в България имат все по-голяма роля и значение при вземането на решения в здравеопазването и здравната политика. Национална пациентска организация вярва, че в България обществото е достатъчно зряло и способно да заема активна гражданска позиция по всички въпроси, свързани със здравната политика. Законът предвижда редица възможности за пряко участие на гражданите в тези процеси:

Чрез народните представители

Право на законодателна инициатива (т.е. да предлагат законопроекти) имат министерския съвет и всеки един народен представител. Ето защо първата стъпка е да бъдат избрани депутати, на които впоследствие да можем да представим своите предложения и мнения относно законите, касаещи здравеопазването. Тези народни представители ще сформират от своя страна и самия министерски съвет.

Чрез пациентските организации

Чрез своите организации пациентът може да отправя своите предложения относно въпроси, които счита, че не са уредени или са недостатъчно или неподходящо уредени в законите, както до министерския съвет чрез съответния министър, така и чрез всеки един народен представител. Следва да отбележим, че за да бъде постигната конкретна промяна в нормативен или поднормативен акт действията от страна на гражданското общество е добре да бъдат осъществени под егидата на пациентски сдружения. Така изхождайки от принципа на демокрацията – волята на мнозинството има по-голяма тежест – „тежестта” на предлаганите промени е по-голяма и вероятността търсените промени да се случат нараства. Освен това често пациентските организации имат по-обобщен поглед върху определена практика (базирани на множество повтарящи се случаи) или законова постановка и в тази връзка вероятността да бъде предложена адекватна промяна е по-голяма.

След публикуването на даден законопроект в интернет страницата на съответната предлагаща го институция, чрез своята пациентска организация, гражданинът може да дава предложения и становища в рамките на 14 дни.

Представители на пациентските организации имат право да присъстват и на откритите заседания на Здравната комисия в парламента, където да изказват своето мнение по обсъждан законопроект.

Чрез упражняване на контрол

Пациентът е в правото си да изисква чрез представляващата го организация точно прилагане на приетите закони, наредби, инструкции и други, като сигнализира за нередности, както съответната, прилагаща нормативния акт институция, така и органа издал акта.

В случай, че правата му са нарушени, пациентът може да се обърне за защита на своите интереси както към административните органи, така и към съда. Той може да изиска извършване на конкретно действие, когато то е в компетентността на органа, към който се обръща или да изиска да бъде издадено разпореждане до друг, по-низш орган, когато действието е от неговата компетентност и този орган да бъде задължен да го извърши. Пациентът има право да обжалва действията на всички държавни и административни органи и физически и юридически лица, които го увреждат както пред по-висшестоящия орган, така и пред съда. Пред съда може да подава и искове.

Чрез обществен натиск

В някои случаи е възможно упражняването на обществен натиск посредством публикации в медиите, различни медийни изяви, шествия, протести съдебни процеси.

Докато първите няколко възможности стъпват на разумния диалог с институциите и различни представители на властта, то упражняването на обществен натиск застъпва крайните методи за постигане на определени цели. В първите варианти постигнатите промени са по-устойчиви, защото са постигнати благодарение на консенсус по конкретни виждания за промени, докато в последния случай, резултатите често са половинчати със спорен ефект.

Законодателни органи

Народно събрание

Българската демокрация е представителна система на управление, на основата на която гражданите избират свои представители в Народното събрание. Те представляват целия народ и действат въз основа на Конституцията и законите на страната.

Основните функции на Народното събрание са законодателна и контролна.

Законодателният процес в Народното събрание се осъществява въз основа на Конституцията и на приет от него правилник. Право да внасят законопроекти имат народните представители и Министерския съвет. Това право се нарича право на законодателна инициатива.

Парламентарни комисии

Народното събрание избира от своя състав постоянни и временни комисии. Постоянните комисии разглеждат законопроекти, Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС и проекти за решения, декларации и обръщения,  изготвят доклади, предложения и становища по тях. Временни комисии се образуват по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

Комисия по здравеопазване

Комисията по здравеопазване е постоянно действаща комисия в Народното събрание. Тя се състои от 20 народни представители от различни парламентарни групи. В 41-то Народно Събрание неин председател е д-р Лъчезар Иванов, който е и зам.-председател на Парламента.

Гражданите, в лицето на техните сдружения и организации, както и съсловните организации на лекарите, зъболекарите, фармацевтите, медицинските сестри и други могат да присъстват на откритите заседания на Здравната комисия. Там те могат да изказват мнения и становища по различни законопроекти и други документи, както и да правят конкретни предложения.

Често Здравната комисия взема под внимание предложенията на гражданите и внася необходимите корекции в съответните документи. Ето как, чрез своите представителни организации, гражданите могат да влияят на законодателния процес.

Членове на Комисията по здравеопазване.

Законопроекти.

Законодателен процес

Внасяне на законопроект

Законопроектите се внасят заедно с мотиви към тях, в които вносителят дава становище по очакваните последици от прилагането на проектозакона. Председателят на Народното събрание го разпределя на постоянните комисии, като определя и коя от тях ще е водеща в обсъждането.

Членовете на постоянните комисии обсъждат законопроекта не по-рано от 24 часа и не по-късно от 3 седмици от получаването му. Те представят на председателя на Народното събрание и на председателя на водещата комисия мотивирано становище.

Законопроектите се приемат на две гласувания, които се правят в различни заседания. Народното събрание може да реши двете гласувания да се проведат в едно заседание.

Обсъждане и внасяне на промени

При първото гласуване законопроектът се обсъжда в цялост. С други думи, при първото гласуване внесения законопроект се приема или отхвърля на принципно ниво. След като законопроектът е приет на този етап народните представители могат да правят писмени предложения за изменения и допълнения  в определен от Народното събрание срок. Това е моментът, в който народните представители могат да вземат под внимание мнението и предложенията на гражданите и техните организации.

След това водещата комисия внася в НС мотивиран доклад с писмените предложения на народните представители и предложенията на комисията.

Приемане и обнародване на закона

Народното събрание обсъжда и приема закона на второ гласуване глава по глава, раздел по раздел или текст по текст.

Приетият закон се изпраща на Президента на Република България за издаване на указ за обнародване. Президентът на Република България може да върне закона за преразглеждане. Президентът на Република България издава указ за обнародване в Държавен вестник и влиза в сила след 3 дни, освен ако в самия закон не е определен друг срок.

Административни актове

Административните актове са подзаконови нормативни документи, които се издават от органите на изпълнителната власт, каквито са Министерски съвет и съответните министерства, агенции и други институции. Други органи на изпълнителната власт са и президентът е вице-президентът, областни управители, кметове на общини, техните специализирани служби.

Администрацията може да издава различни подзаконови актове, като наредби, заповеди, укази, правилници, постановления и други. Тези документи са задължителни за всички, до които се отнасят, но не могат да противаречат на закона. Когато има неясноти или спорни тълкувания на даден административен акт закона има върховенство.

Съгласно Закона за нормативните актове всеки проект на документ, който предстои да бъде приет, трябва да бъде достъпен на сайта на съответното ведомство за обществено обсъждане за период от 14 дни (чл.26, в сила от 2007 г.). Всички заинтересувани организации (съсловни, пациентски и т.н.) могат да дадат своето становище в рамките на този срок. Работната група по проекта за нормативен документ е длъжна да направи ново обсъждане и да включи тези становища в доклада към съответния документ преди неговото окончателно издаване. Ако тази процедура не е спазена, приетият документ подлежи на обжалване по съответния административен ред.

Основните държавни институции имащи роля в здравеопазването са Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Министерството на труда и социалната политика, Изпълнителната агенция по лекарствата, Националната агенция по приходите и други.

Проекти на нормативни актове на Министерство на здравеопазването.

Напоследък, представители на пациентите все по-често биват включвани в различни комисии и работни групи. Участието на пациентите е посредством техните организации и е регламентирано в различни документи – заповеди, наредби и закони.

Близо до теб

Близо до теб

2018 г.

За проекта

Първият проект на Националната пациентска организация е „Близо до теб”.

Проектът е дългосрочен и ще бъде осъществен чрез изграждането на партньорска мрежа от пациентски организации, извършващи дейността си на регионално ниво. Участието в него е доброволно и предоставя множество възможности на партньорите.

Основните компоненти на „Близо до теб” са двa:

 • Партньорска мрежа: засилване на прякото участие на регионалните организации в законодателния процес и взаимодействието с националните здравни институции; осигуряване на достъп на местните организации до проекти и инициативи от национално значение; подобряване на взаимодействието, партньорството и обмяната на опит между различните региони на страната.
 • Регионални пациентски центрове: осигуряване на по-пряк достъп на всички граждани до качествени консултации, професионални съвети и помощ по различни въпроси и проблеми, касаещи здравната система; създаване на възможност за по-пълно посрещане на нуждите на гражданите и по-успешно съдействие при разрешаване на проблемите им.

Проектът „Близо до теб” е в етап на подбор на партньорски неправителствени организации, които осъществяват своята дейност на регионално ниво.

Регионалните партньори ще представляват НПО в съответните райони и ще участват в инициативите по проекта.

Предстоящи инициативи по проекта

След приключване на етапа на подбор на регионални партньори, проектът предвижда редица инициативи:

 • Семинар на участниците в проекта: запознаване на участниците с целите и същността на проекта, осъществяване на партньорства с местни и национални здравни институции, права на пациентите, възможности на Национална пациентска организация за подпомагане на дейността на регионалните партньори на местно и национално ниво и др. Лектори на семинара ще бъдат специалисти от неправителствения сектор, представители на националните и регионални здравни институции, психолози и други.
 • Оповестяване на регионалните пациентски центрове: ще бъдат реализирани поредица от регионални медийни събития с водещото участие на партниращата организация, с участието на местни представители на здравни институции, пациенти и други участници в проекта.
 • Реализиране на национални инициативи: регионалните партньори ще бъдат включвани в националните инициативи на НПО и ще бъдат водеща партньорска организация при реализирането им на местно ниво.

Привилегии и отговорности на партньорите

Участието в проекта „Близо до теб” е доброволно и не е обвързано с финансови взаимоотношения. Неговата цел е да подпомогне дейността на регионалните организации и да повиши ефективността им при ежедневната им работа с пациенти.

Участието в националната мрежа от пациентски организации ще предостави редица възможности на партньорите:

 • Право да представляват Национална пациентска организация на територията на съответния регион (с предварително определен обем на правомощията и задълженията).
 • Асоциирано членство в най-голямото пациентско обединение в България – НПО.
 • Възможност за участие в разработването и обсъждането на законопроекти и нормативни документи.
 • Възможност за участие в националните и регионалните инициативи на НПО.
 • Съдействие от страна на НПО при разрешаването на проблеми на регионално и национално ниво.
 • Възможност за участие в проекти с различни източници на финансиране.
 • Улеснен достъп до информация за източници на финансиране.
 • Обмяна на опит с организации от цялата страна и чужбина.

Критерии за участие

Участие в проекта „Близо до теб” могат да вземат пациентски организации, които извършват своята дейност на територията на всяка от административните области на България, с изключение на София-град.

Съгласно приетите правила от НПО и европейските стандарти, пациентска организация е: организация с нестопанска цел (включително обединения на пациентски организации), която обединява пациенти и/или лицата, които се грижат за тях и/или са съпричастни към техните проблеми, чиито основна дейност и цели се изразяват в защита и подкрепа на нуждите на пациентите и/или на лицата, които се грижат за тях.

По изключение, участие в проекта могат да вземат и други организации, в случай че в съответния регион няма пациентска организация, изявила желание за включване в проекта.

Наличието на обособен офис на организацията в съответния регион, както и предишен опит и участие в проекти е предимство.

Документи за кандидатстване

Заявка за участие в „Близо до теб” може да направите като попълните формуляра за проекта.

Изтеглете формуляра от тук.

След като попълните необходимата информация, изпратете файла на office@npo.bg.

Екипът на проекта ще разгледа изпратения формуляр и ще се свърже с вас на посочените телефони за връзка.

В случай, че отговаряте на критериите ще ви изпратим списък с документите, които трябва да предоставите за участие в проекта.

Translate »