#ОбединениЗаедно в отговор на бежанската криза

#ОбединениЗаедно в отговор на бежанската криза

www.activecitizensfund.bg

Националната пациентска организация стартира проект „#ОбединениЗаедно – подобрен застъпнически капацитет на НПО в отговор на бежанската криза“, който има за цел да подобри гражданските компетенции на мрежата на НПО от пациентски организации и да развие уменията им за диалог и комуникация, за застъпничество и работа по случай с бежанците от Украйна.

Националната пациентска организация, в качеството си на национално представителна организация за защита правата на пациентите, се обръща с грижа към хилядите бежанци от Украйна, за да подпомогне техния достъп до здравни услуги в България. Чрез мрежата от пациентски организации-членове на НПО ще се предоставя застъпничество, консултиране и асистенция на пациентите от Украйна. За тази цел проектът предвижда да бъдат обучени 30 пациентски представителя, които да придобият знания по отношение на правния статут на чуждите граждани в България и реализиране на права в здравеопазването, работа по случай в здравеопазването, комуникация и координация при ситуации, в които попадат бежанците.

Освен чрез обучение, НПО ще развие застъпническия капацитет на своите членове и чрез проучване, за което ще бъдат обучени и включени 8 пациентски представителя в градовете с концентрация на украински бежанци – София, Пловдив, Варна и Бургас. Те ще проведат проучване за оценка на достъпа до здравеопазване на пациенти от Украйна, от което ще бъдат изведени препоръки и пакет от застъпнически инициативи.

Проектът „#ОбединениЗаедно – подобрен застъпнически капацитет на НПО в отговор на бежанската криза“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 22 753 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Дигиталното здраве като инструмент за активно участие на гражданите в процеса на здравна грижа

Дигиталното здраве като инструмент за активно участие на гражданите в процеса на здравна грижа

Проектът Дигиталното здраве като инструмент за активно участие на гражданите в процеса на здравна грижа – стъпка към дигиталната трансформация и към реализиране на „Пътна карта за интегриране на подхода на персонализираната медицина в здравеопазването, е одобрен за изпълнение по процедура BG05SFOP001-2.025 – „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Проектът се изпълнява в партньорство между Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА“ /БАПЕМЕД/ – бенефициент по проекта, и Сдружение „НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ“.

Проектните дейности стартират с проучване и изготвяне на анализ на дигиталното здраве и електронното здравеопазване на европейското и световно ниво: приоритети и стратегии в ЕС; инициативи, добри практики, примери, предизвикателства и препоръки от световната практика.

Във втората част на проекта ще се направи обзор и анализ на настоящата ситуация в България – България и дигиталното здраве – контекст, участници, инициативи, политики и стратегии.

Третата проектна дейност включва представяне на перспективата на пациента и ангажиране на пациентския сектор с цел повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

В рамките на проекта ще се проведат:

 • Конференция на тема „Дигитално здраве – пътят за овластяване на пациентите и активното участие на гражданите в решенията и процеса, свързан със собствените им живот и здраве“;
 • Кръгла маса с ключови участници в процеса (институции, здравни експерти, IT специалисти, пациентски организации, съсловни организации) с цел идентифициране на настоящите проблеми и предизвикателства в България, идентифициране на възможности и стъпки за иницииране на процес на дигитализация в здравеопазването;
 • Конференция за представяне на резултатите от извършената анкетата и изготвените анализ и препоръки. Проектът се изпълнява в партньорство между Сдружение „Българска асоциация за персонализирана медицина“ /БАПЕМЕД/ – бенефициент по проекта, и Сдружение „Национална пациентска организация“.

Дигиталното здраве е бързо развиваща се област, в която голяма част от дейността в здравния сектор е обвързана с различни цифрови устройства и дигитални технологии, позиционирайки пациентската общност като активен участник в процеса и двигател на иновациите, като цяло. Развитието на дигитално здраве, фокусирано върху пациента и неговите живот, здраве и нужди, е стратегически приоритет. Плановете за развитие и приложение на дигиталните решения в здравеопазването трябва да включват перспективата на и за пациентите, оформяйки бъдещата пациент-центрична здравна услуга.

Срокът за изпълнение на заложените по проекта дейности е 12 месеца от датата на подписване на Договора за БФП.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е на стойност 59 398,49 лв., от които 50 488,72 лв. европейско финансиране и 8 909,70 лв. национално съфинансиране.

ПОМОЩници – асистенти при рак на белия дроб

ПОМОЩници – асистенти при рак на белия дроб

2022 г.

Проект „ HELPers – lung cancer assistants“ („ПОМОЩници – асистенти при рак на белия дроб“) е съвместен проект на Националната пациентска организация (като водещ кандидат) и Асоциацията на хората с онкологични заболявания (като партньор), Проектът се очаква да стартира на 1 юни 2022 г. и да продължи 14 месеца до 31 юли 2023 г.

Проектът има за цел да подобри грижата за пациентите с рак на белия дроб чрез въвеждането на иновативен индивидуализиран подход на немедицинска подкрепа,  посредством който ще се цели да се постигне значително подобрение на състоянието на пациентите през цялото време на справяне с болестта. В рамките на проекта ще бъдат наети и обучени петима пациентски навигатори в градовете София, Пловдив, Варна и Плевен. Те ще предоставят немедицинска подкрепа на пациентите с рак на белия дроб в продъжение на 10 месеца, през които се очаква да достигнат и да подпомогнат 300 пациента. Тяхната дейност ще бъде подкрепена от създаването на комуникационна платформа, в която навигатори и пациенти да общуват и обменят качествена и надеждна информация. Предвидена е и информационна кампания посредством онлайн канали, постери и брошури, чрез които да се популяризира дейността на проекта сред пациентите.

Проектът ще има за цел също да подобри политиките в грижата за пациента в дългосрочен план. Той ще работи за въвеждане на пациентска немедицинска подкрепа в здравната система. За целта моделът на немедицинска подкрепа ще бъде описан и представен пред заинтересовани страни.

Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването

Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването

2021 г.

Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ е проект на Националната пациентска организация, финансиран от Фонд Активни граждани по линия на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Цели:

Целта на този проект е да укрепи гражданското участие в здравеопазването, както на местно, така и на национално ниво. На практика това ще бъде постигнато по два начина: на местно ниво проектът ще се съсредотоци в областите Благоевград, Бургас, Видин, Враца, Монтана, Шумен, Смолян, Хасково и Плевен. Във всяка една от тези области ще бъде идентифициран местен координатор по застъпничество, който ще сформира гражданска група и ще координира изпълнението на местна застъпническа карта, която да доведе до пряко подобрение на конкретен проблем в здравеопазването. Координаторите ще получат обучение и подкрепа, ще работят в мрежа и ще обменят опит помежду си.

Очаквани резултати:

На национално ниво проектът ще създаде уникален за България дигитален инструмент за гражданско участие – платформа за комуникация и дебат. Интерактивната платформата ще има разнообразни функционалности и ще създава възможност за организации и граждани да подават свои сигнали, да генерират предложения, да участват в уебинари и виртуални приемни, да имат достъп до събития и ключови документи. Платформата ще бъде насочена към широката общественост и достъпна за всички граждани. Тя ще разполага с регионални секции, които ще могат да се използват за информация и дебат от гражданите на ниво област.

Местните и национални дейности на проекта ще бъдат подпомогнати чрез създаването на коалиция за реформи в здравната политика и провеждането на национално проучване за икономическа ефективност на здравеопазването. Чрез изпълнението на местните застъпнически карти и проведената чрез платформата комуникация, проектът ще генерира законодателни предложения за национални и местни нормативни промени.

Сайт на проекта: www.active.npo.bg

PERSIST

PERSIST

2020 г.

PERSIST е новият проект, по който НПО ще работи 3 години (2020 – 2023), съвместно с 13 организации от 10 държави. Проектът, с партньори от Испания, Италия, Австрия, България, Словения, Латвия, Швейцария, Португалия, Белгия и Турция, се финансира от Европейския съюз по програма „Хоризонт 2020“.  

PERSIST е система, която ще служи като помощно средство на лекарите при вземане на решения, относно подобряване на качеството на живот при пациенти с онкологични заболявания – с рак на гърдата, колоректален рак, чрез Big Data технологии. Инициативата предвижда участието на 150 пациенти и 32 здравни специалисти от 4 различни страни.

Ролята на НПО в проекта е да координира и ръководи комуникационните дейностиПо времето на целия проект НПО ще отговоря за предоставянето на гледната точка на пациентите, която е от съществено значение за успеха на проекта. НПО ще ангажира и група пациенти, които да тестват използваемостта на приложението mHealth и да дадат обратна връзка. 

Разработките и резултатите от проекта ще бъдат от полза за пациентите и техните лекуващи лекари: 

 • Ще включват персонализирана препоръка и планиране на грижите, за да съкрати периода на възстановяване и облекчаване на неблагоприятния ефект от лечението 
 • Ще предоставят ефективни стратегии за положителни промени в начина на живот на пациентите и успешното им завръщане на пазара на труда 
 • Ще са насочени към подобряване на прогнозата за тяхното заболяване, чрез прогнозиране и следене на състоянието на пациентите 
 • Ще служат за улеснение на медицинските интервенции, които допринасят за ранно диагностициране и консултиране 

На сайта на проекта ще бъдат публикувани материали, отразяващи напредъка за постигането на целите, брошурите, бюлетините, презентациите на партньорите от различни събития и инициативи, както и материалите за медиите, включително печатни, радио и ТВ материали. 

Публичност на проекта:

 • Присъствие и публикуване в социалните медии – Facebook, LinkedIn, YouTube Twitter и т.н. 
 • Изготвяне на матриали за проекта – брошури, информационни листове, плакати и др. 
 • Дигитални материали  видеоклипове за концепцията и резултатите на проекта, прессъобщения и бюлетини. 
 • Организиране на семинари за представяне на резултатите пред широката публика и обществото. Фокус групи и информационни кампании, свързани с различните видове ракови заболявания. 
Информационен пациентски център

Информационен пациентски център

2018 г.

Една от основните цели, с която беше създадена Национална пациентска организация е оказването на подкрепа на пациента чрез достоверна и актуална информация и повишаване на познанията му във връзка с неговия здравословен проблем.

Имайки статут на национално представена организация за защита правата на пациентите в България, отговорността на Национална пациентска организация става още по-голяма, бивайки официален изразител на гласа на пациентските организации, които представлява.

Национална пациентска пациентска организация поддържа следните услуги  подкрепа на пациентите:

Специализиран кол център – гореща линия – 0700 10 515

На него всеки делничен ден от 10.30 до 17.30 часа отговарят медицински консултанти, които предоставят информация на пациентите относно здравните им права, предоставят контакти на здравни институции, насочват ги към консултации със специалисти, приемат сигнали за етични и документални нарушения, както и подозрения за пропуски в диагностично-лечебния алгоритъм, благодарности към здравни работници,  и др.

Горещата линия обслужва и различни кампании на сдружението, например за записване за безплатни прегледи, проследяване на резултати от кампании и обратна връзка от пациентите във връзка с проведени активности и др.

Индивидуално консултиране на пациенти

Основен момент  в дейността на НПО е директната работа с пациентите:

 • изготвяне на документи (жалби, искания, възражения);
 • консултации във връзка с документация по конкретните здравни случаи;
 • провеждане на безплатни консултации;
 • насочване към здравни заведения и др.
Програма „Достъп до лечение“

Програма „Достъп до лечение“

2018 г.

За да се отговори на все по-нарастващите нужди на пациентите, през 2014 г., с любезната подкрепа на Байер България, НПО стартира иновативната за пациентските организации програма „Достъп до лечение“. Приоритетите на програмата са съдействие, информационна обезпеченост и подобряване на достъпа на пациентите до качествени и навременни здравни услуги.

При изпълнение на дейностите специалистите, ангажирани в програмата, си сътрудничат с пациентските групи, медицинските специалисти и здравните експерти, държавните институции и изграждат партньорства на междуинституционално ниво.

Специалистите в програмата участват в работни групи и формални и неформални срещи, изработват становища по законопроекти и проектонаредби, касаещи пряко здравето и благополучието на българските пациенти, коментират казуси, изразяват позиции и предлагат решения от името на пациентското движение.

Програмата „Достъп до лечение“ има следните успехи до момента: 

 • Осигуряване на достъп до лечение за заболявания чрез поемане на разходите от НЗОК;
 • Осигуряване на достъп до специализирана диагностика чрез поемане на разходите от НЗОК;
 • Активно участие и изготвяне на становища по законопроекти и проектонаредби;
 • Присъствие на заседания на Комисия по здравеопазването;
 • Създаване на механизъм за участие на пациентите в оценка на здравните технологии;
 • Разработване на пациентската част на обществена платформа за достъп до клинични проучвания;
 • Застъпнически дейности и осигуряване на достъп до здравни услуги на пациенти;
 • Осигуряване на достъп до лечение на пациенти със зависимости и др.

Основен приоритет на програмата остава подобряването на достъпа до здравни услуги на пациентите.

В този контекст продължават активностите, свързани с:

 • заболявания, чието лечение не се реимбурсира от НЗОК;
 • заболявания, чието лечение се реимбурсира от НЗОК, но не се поемат разходите за съпътстваща диагностика;
 • диагностиката на заболявания и състояния;
 • профилактика и превенция на социалнозначими заболявания;
 • работа на междуинституционално ниво.
 • icon
Здравен отзив

Здравен отзив

2018 г.

Здравен отзив е платформа за измерване на пациентската удовлетвореност. Чрез тази инициатива целим, от една страна, да улесним пациентите в диалога им със здравните институции, от друга – да покажем множеството добри примери за професионализъм и хуманност, а от трета – да помогнем за подобряване качеството на системата на здравеопазването в България.

Вижте повече ТУК!

 • icon
Ваксинирай! Защитавай!

Ваксинирай! Защитавай!

2018 г.

Национална информационна кампания „Ваксинко“ се организира от Национална пациентска организация, съвместно с Български червен кръст, Българска педиатрична асоциация и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България  и под патронажа на Министерство на здравеопазването.

Идеята за Национална информационна кампания Ваксинко възникна вследствие на разширено заседание на работна група „Лекарствена политика“ към Съвет „Партньорство за здраве“ през юли 2015 г. Целта на Ваксинко е да укрепи доверието в постиженията на съвременната медицина и да подчертае ключовата роля на ваксините и ваксинопрофилактиката като най-евтиния и същевременно най-ефикасния метод за противодействие на ваксинопредотвратими заболявания.

Официалният старт на инициативата беше даден през февруари 2016 г., под егидата на Министерство на здравеопазването, в партньорство с Българска педиатрична асоциация (БПА), Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) и Български червен кръст (БЧК).

Инициативата e дългосрочна и целогодишна, като включва използването на информационни канали и материали, социални мрежи, провеждане на различни специални и медийни събития и др. Лайтмотив на кампанията е ползата и необходимостта от поставянето на ваксините от Задължителния имунизационен календар, както и възможностите за неговото разширяване, с цел увеличаване обхвата на профилактиката на социалнозначимите заболявания, които могат да бъдат предотвратени чрез ваксини.

В кампанията се отбелязват значими събития, напр. Европейската имунизационна седмица, но се извършват и целогодишни дейности, като акцент са различни заболявания в различните месеци и сезони.

Системно продължава поддържането на интернет сайта и фейсбук страницата, която се обновява ежедневно, популяризирането на видеоклиповете, произведени за целите на кампанията, както и организирането на различни дейности и събития, целящи да поддържат обществения интерес и да създават актуално и адекватно медийно съдържание за ваксините и ваксинопрофилактиката, което естествено да противодейства на антиваксиналните настроения в обществото, базирани на непълна и неточна информация.

Информационните материали на кампанията можете да видите тук:


Често задавани въпроси  История на ваксините  I  Новини
 • icon
Университет за пациенти

Университет за пациенти

2018 г.

Програмата „Университет за пациенти” е дългосрочна инициатива на Национална пациентска организация и нейни членове, насочена към предоставяне на обучение и подкрепа на пациентите с хронични заболявания, техните семейства и близки.

Програмата „Университет за пациенти” цели разработването на специфични обучителни модули, насочени както към здравните специалисти и доброволците в системата на здравеопазването, така и към самите пациенти – за придобиване наумения за самостоятелни грижи и контрол на заболяването.

Защо се спряхме на името „Университет за пациенти”?

 • Защото смятаме, че именно образованието на пациента за това как да контролира заболяването си може да допринесе да подобряване на здравословното му състояние.
 • Защото искаме да отговорим на съществуващите потребности от информация по конкретни заболявания от страна на пациентите, техните семейства и близки.
 • Защото университетът е социално пространство, в което се обменят опит и практики и където се споделят знания и умения.
 • Защото в университета се въвличат отделните страни, които се обединяват около обща цел – човек да получи необходимата му информация. И тук се цели въвличане на всички страни в процеса на обучение на пациентите и съдействие за намаляване на негативните ефекти от болестта.
 • Защото един пациент винаги може да помогне на друг.

Кое е иновативното в този проект?

 • Проектът позволява интегрирането на различните страни в процеса на лечение на хроничните заболявания – специалисти, медицински сестри и пациенти.
 • Осъществяване на приемственост в лечението на един пациент – следване на назначената терапия.
 • Пациентът ще има възможност да бъде обучен от друг пациент със същото заболяване.
 • Програмата дава възможност за улеснение на живота на всеки пациент – чрез подаването на необходимата за него информация както от специалиста, така и от друг пациент, който е със сходно заболяване и сходна терапия.
 • Програмата се стреми да развива самоконтрол и дисциплина у пациентите, които сами да се наблюдават и контролират заболяването си.
 • Този проект взаимства опита и успешните практики на страни като Испания, в които тази система е вече изграден и действащ модел.

С обучителните материали можете да се запознаете на uni.npo.bg.

Вижте публикации, свързани с инициативата ТУК!

Translate »