Сдружение на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация

Сдружение на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация

Лице за контакти: Стефан Тамбуев

ЕИК: 177218759
Лице за контакти: Стефан Тамбуев
Адрес: ул. Любен Каравелов 22; София 1000
Телефон: : 0899 811 440
Официална страница: N/А
Email: aprflt@mail.bg
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/aprflt/
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Сдружение на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на чл. 19 и сл. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което осъществява дейност в обществена полза, регистрирано през м. септември 2017 година. Една от основните цели, която си поставя сдружението е да осъществява ефективен диалог с отговорните обществени и държавни организации за непокритите здравни нужди на пациентите с дихателна недостатъчност и отстоява виталната потребност от финансиране на домашната кислородотерапия. В допълнение се бори за изграждането на национална мрежа за оборудване и доставка на втечнен кислород за повишаване на физическа активност на пациентите с дихателна недостатъчност.

Сдружение на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация отстоява пред здравните власти на България, правата на пациентите с различни белодробни заболявания, водещи до дихателна недостатъчност . Сдружението инициира и участва в обществени дебати за развитието и утвърждаването на национална програма за белодробни трансплантации и посттрансплантационно проследяване на пациентите. Основен приоритет е  пропагандиране на идеите на донорството и провокиране на  морално- етични обществени дискусии на тази тема. Популяризира осведомеността на обществото, относно подобряване качеството   на живот, след извършването на белодробни трансплантации чрез спортни, социални и национални събития.

Организацията участва в дейността на The European Lung Foundation (ELF)

Сдружение „Диабет“ – Силистра

Сдружение „Диабет“ – Силистра

Лице за контакт: Юлия Георгиева

ЕИК: 118513004
Лице за контакт: Юлия Георгиева
Адрес: гр. Силистра, бул. „Македония” № 61, ет. 3, офис 28
Телефон: +359 898 558 026
Е-mail: rikcsilistra@abv.bg
Фейсбук група: тук
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Сдружение „Диабет“ – Силистра проучва проблемите на хората с диабет, изготвя предложения пред държавните органи за тяхното нормативно и ефективно решаване и предлага системно обучение на всички свои членове по проблемите на живота, профилактиката, лечението, храненето, самоконтрола на диабета й всички негови усложнения. Сдружението участва в съществуващи или инициира нови национални програми за борба с диабета, както и събития за подобряване на профилактиката, лечението, обучението, живота и рехабилитацията на хората с диабет. Организацията е ангажирана със създаването на специализирани заведения за лечение, обучение, спортуване и почивка на болни от диабет, със снабдяването с диетични храни и организирането на диетично хранене, осигуряването на помощи за затруднени материално или социално слаби, болни от диабет. Сдружението участва национални и европейски програми и проекти за осъществяването на целите си.

Сдружение „Българска асоциация Лимфедем“

Сдружение „Българска асоциация Лимфедем“

Лице за контакт: Цветелина Милославова

ЕИК: 205762871
Лице за контакт: Цветелина Милославова – председател
Адрес: гр. Видин, ж.к. Бонония, бл. 1, вх. Г, ет. 3, ап. 5
Телефон: 0899 281 042
Email: info@lymphoedema-bg.org
Официална страница: www.limfedem-bg.org
Фейсбук страница: www.facebook.com/BulgarianAssociationLymphedema/
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Българска асоциация „Лимфедем“ е неправителствена организация, създадена от пациенти с лимфедем през юли 2019 г.

Лимфедемът е подуване или оток, най-често на ръцете или краката, като първичният лимфедем може да се появи във всеки един момент от живота на човека, то е вродено състояние и е свързан с вроден дефект лимфните съдове. Вторичният лимфедем се причинява от всякакъв вид увреждане на лимфната система. Заболяването не е лечимо, а контролируемо. Няма яснота колко са пациентите в България, засегнати от лимфедем, тъй като това състояние не се лекува с публични средства от НЗОК. Това е и причината пациенти, страдащи от лимфедем, да се обединят в пациентска организация, чрез която да поставят в обществения фокус проблемите, свързани с терапията, рехабилитацията и повишаването на качеството на живота.

Приоритетите на Българската асоциация Лимфедем е да насърчава ангажираните страни – здравни власти, медицински специалисти, пациенти, да търсят общи решения за намаляване на страданието на пациентите с лимфедем, както и да бъдат приложени европейските стандарти в България за контрол на заболяването.

Фондация “Ендометриоза и репродуктивно здраве”

Фондация “Ендометриоза и репродуктивно здраве”

Лице за контакт: Анна Димитрова

ЕИК: 205479994
Лице за контакт: Анна Димитрова, управител
Адрес: гр. София, ул. Добромир Хриз № 39, ет. 4, ап. 4
Телефон: +359 888 277 745
Е-mail: info@endometriosis.bg
Официална страница: www.endometriosis.bg/
Фейсбук страница: www.facebook.com/endometriosis.bg/
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Фондация “Ендометриоза и репродуктивно здраве” е създадена през януари 2019 г. Основните цели на организацията включват изграждане на устойчива здравна култура относно ендометриозата и репродуктивното здраве; поставяне на акцент върху значението на профилактиката и ранното диагностициране на ендометриозата и други репродуктивни болести; подкрепа на жени и момичета с ендометриоза; повишаване на информираността и чувствителността на обществото относно емоционалните и социални проблеми, произтичащи от състоянието.

За постигането им фондацията осъществява: образователна дейност по темите женско здраве, репродуктивни проблеми и ендометриоза; консултиране на жени и момичета с ендометриоза, с помощта на специалисти в тази област; психологическа подкрепа на жени с ендометриоза и техните близки; проучвания с цел събиране на статистически данни относно процента на заболеваемост от ендометриоза в страната; срещи, семинари, конференции и др. за представяне на методи за лечение на ендометриоза, както и информиране на широката общественост относно женското и репродуктивно здраве; контакти с медицински специалисти, болнични заведения и други организации в тази област; проучване и популяризиране на съвременните медицински и алтернативни методи  на лечение; проекти за повишаване на здравната култура на жените и момичетата по отношение на репродуктивното и менструално здраве; интернет страница с образователна цел и др.

Фондацията поддържа контакти с фондациите “Ендометриоза Великобритания”, QEndo – Qeensland Australia и “Ендометриоза Нова Зеландия”.

Асоциация на пациенти с автоимунни заболявания (АПАЗ)

Асоциация на пациенти с автоимунни заболявания (АПАЗ)

Лице за контакт: Анета Драганова

ЕИК: 177227079
Лице за контакт: Анета Драганова, председател
Адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 21, ет. 7, ап. 15
Е-mail: office@apad.bg
Официална страница:  www.apad.bg
Фейсбук страница: www.facebook.com/apadbg
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Асоциацията на пациентите с автоимунни заболявания (АПАЗ) е създадена, за да подкрепя пациенти с автоимунни заболявания. Нашият основен фокус са ревматични, дерматологични и гастроентерологични заболявания. Асоциацията си поставя за цел достигането до децата и по-младите пациенти, които често се страхуват от заболяването си и имат нужда от общност, в която да не се чувстват различни и отхвърлени. Друга важна задача на организацията е да достигне до пациентите в цялата страна, които често нямат добър достъп до диагностика, лечение и рехабилитация.

АПАЗ е приемник и продължител на мисията и дейността на „Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит“ и до момента съдейства и подпомага над 3500 пациенти с ревматични заболявания.

Асоциация на ампутираните в България

Асоциация на ампутираните в България

Лице за контакт: д-р Даниела Данчева

ЕИК: 206060066
Лице за контакт: д-р Даниела Данчева
Адрес: гр. София, ж.к. Хиподрума, бл. 108, вх. Д, ет. 7, ап. 102
Телефон: +359 884 807 057
Е-mail: danieladantcheva@gmail.com
Официална страница: www.amputee.bg
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Сдружение „Асоциация на ампутираните в България“ има за свои цели представляването на интересите на хората с ампутации в обществото, пред платците и доставчиците на услугите, както и подобряване на снабдяването с протези на хората с ампутации. Организацията съдейства за подобряване на професионалната и социалната реахибилитация след ампутации, както и за подобряване на качеството на живот на хора с ампутации. Организацията предоставя подкрепа чрез създаването на групи за взаимопомощ, предава данните за контакт на хората с ампутации помежду им, сътрудничи с местни лекари, клиники, терапевти, ортопедични специализирани предприятия и производители на медицински изделия и помощни средства. Сдружението сътрудни с платците на протезите – социални, осигурителни, застрахователни и др. институции, както и с органите на изпълнителната и законодателната власт. Сдружението организира и провежда обучителни мероприятия и семинари за хората с ампутации и представителите на групите за взаимопомощ, за представители на медиите, на доставчиците на услуги и др. Асоциацията на ампутираните в България предоставя информация в интернет за хората с ампутации, техните близки и широката общественост и информира обществото за причините за ампутации и за проблемите на хората с ампутации.

Сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“

Сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“

Лице за контакт: д-р Павлина Михайлова

ЕИК: 206161902
Лице за контакт: д-р Павлина Михайлова
Адрес: гр. София 1000, ул. „Три уши“ № 9
Телефон: +359 898 780 380
Е-mail: covidplasma19@gmail.com
Официална страница: https://covid19plasma.eu/
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/covid19plasma/
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“ е българска неправителствена гражданска инициатива в обществена полза, създадена през юли 2020 г. в отговор на пандемията, причинена от SARS-CoV-2.

Сдружението популяризира реконвалесцентната плазма като един от методите за лечение на КОВИД-19 чрез установяване и комуникация с три фокусни групи – потенциални донори на плазма; болни от КОВИД-19 и техните близки; медицински работници и техните близки. Организацията следва европейските стандарти в диагностиката, вземането и преливането на реконвалесцентна плазма и насърчава създаването на Център за високи технологии в България. Други цели на организацията са: увеличаване капацитетът на болниците чрез обучение на лекари, прилагащи този метод на лечение, издигане на авторитета на научната и медицинска общност в България чрез подкрепа на провеждането на клинични изпитвания с цел установяване на ефикасността и безопасността на реконвалесцентната плазма и споделяне на резултатите с европейски и международни организации и научни платформи.

Сдружението подкрепя и развива телемедицински технологии за мониторинг на болни и преболедували от КОВИД-19.

Сдружение „Здраве без граници“

Сдружение „Здраве без граници“

Лице за контакт: Елена Биринджиева

БУЛСТАТ: 131252317
Лице за контакт: Елена Биринджиева
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Цар Самуил 111
Телефон: +359 878 339 394
Е-mail: hwb.bulgaria@gmail.com
Сайт: www.hwb-bg.info
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/CheckPointSofia/
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Сдружение „Здраве без граници“ работи за осигуряване на превенция, диагностика и лечение на ХИВ и сексуално преносимите инфекции, като се ръководи от принципите на Световната здравна организация в областта. Организацията съдейства за предоставянето на психологическа, социална, консултативна и правна подкрепа и се застъпва за правата на пациентите в България. Основни задачи пред организацията са реализирането на застъпнически кампании за намаляване на стигмата спрямо различни рискови общности с оглед зачитането на основните човешки права, както и организирането на форуми, срещи, семинари, конференции и други мероприятия, свързани с постигане целите на сдружението

 • icon
 • icon
Фондация „Миастения гравис“

Фондация „Миастения гравис“

Лице за контакт: Ирена Нешовска

ЕИК: 206113918
Лице за контакт: Ирена Нешовска
Адрес: гр. Варна, ул. „Стоян Бацов“ № 17
Телефон.: +359 899 868 060
Е-mail: myasthenia.foundation@gmail.com
Официална страница: www.myastenia.bg
Фейсбук страница: www.facebook.com/myastenia
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Фондация „Миастения гравис“ подпомага чрез дарения и набиране на средства хората с миастения гравис в България без оглед на политическа, религиозна и расова принадлежност; осигуряване на тяхното достойнство, защита на гражданските и човешките им права. Фондацията съдейства за информираността, обмяната на опит и взаимопомощ в общосоциален аспект. Организацията обединяване напациентите с миастения гравис или сродни заболявания, други хора с увреждания, членове на техните семейства, близки и приятели, граждани, лекари, научни работници, изследователи и специалисти в областта на автоимунните заболявания, за съвместна дейност.

Фондацията организира семинари, конференции и други национални и международни срещи, провежда, възлага и подпомага проекти и изследвания, както и подкрепя обществени инициативи, използва всички медийни средства за разпространение на знания, изготвя и разпространява информационни и други материали, съдейства за подготовката и повишаване квалификацията на специализирани кадри и др.

 

Българска асоциация на хора с онкологични и други заболявания „Живот“ – гр. Хасково

Българска асоциация на хора с онкологични и други заболявания „Живот“ – гр. Хасково

Лице за контакт: Минка Арабаджиева

ЕИК: 126609931
Лице за контакт: Минка Арабаджиева
Адрес: гр. Хасково, ул. „Доган Хисар“ № 10
Телефон: +359 887 307 722
Е-mail: onkojivot@gmail.com
Официална страница: www.onkoportal.bg
Фейсбук страница: www.facebook.com/onkojivot
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Българска асоциация на хора с онкологични и други заболявания „Живот“ – гр. Хасково осъществява здравна просвета във връзка с вземане на мерки за профилактика на онкологичните заболявания, ранното им откриване и успешно лечение, организиране на масови кампании с цел превенция и запознаване с последните новости на медицината в борбата с тези заболявания. Съдейства и подпомага всички лица със специфични потребности, с онкологични, сърдечно-съдови забоолявания и други обществено значими заболявания, при осигуряването им на по-добър достъп до качествено медицинско и цялостно подобряване на здравето и качеството на живот.

Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“

Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“

Лице за контакт: Гергана Димитрова

ЕИК: 176514489
Лице за контакт: Гергана Димитрова
Адрес: гр. София, бул. Витоша № 63, ет. 3, ап. 8
Телефон: 0878 16 17 18
Е-mail: info@ednaot8.bg; gergana@ednaot8.bg
Официална страница: www.ednaot8.bg
Фейсбук страница: www.facebook.com/ednaot8
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“ е неправителствена организация в подкрепа на жени с диагноза рак на гърдата и на техните близки, чиято дейност изцяло се финансира от индивидуални и корпоративни дарители.

Мисията на „Една от 8“ е да помага за ранното откриване на рак на гърдата и да достига до жени с диагноза рак на гърдата, като предоставя безплатна информация, психологическа, емоционална и практическа подкрепа. За Една от 8 е от изключително значение жените с рак на гърдата и техните близки да запазят качеството си на живот и да продължават да се реализират успешно и пълноценно в обществото.

Сдружение „Асоциация пациенти на естетичната медицина“

Сдружение „Асоциация пациенти на естетичната медицина“

Лице за контакт: Симона Митева

ЕИК:206518592
Лице за контакт: Симона Митева – председател
Адрес: гр. София, ул. „Флора“ № 1Е
Телефон: +359 884 272 004
Е-mail: apembg@gmail.com; office@apem-bg.com
Сайт: www.apem-bg.org
Фейсбук: www.facebook.com/apembg
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Сред основните цели на Асоциация „Пациенти на естетичната медицина“ е да осигури достъп до достоверна научна информация относно ползите и рисковете от естетичните и козметични медицински интервенции; да подобри информираността на пациентите относно техните права и задължения; да функционира като медиатор при спорове между институции за утвърждаването на медицински стандарти, гарантиращи качестовто на медицинската услуга и нейната безопасност, както и за утвърждаването на системи за проследяване на безопасността на медицинските изделия.

В последните няколко години се наблюдава изключителен ръст в естетичните и козметични интервенции, обект на пластичната хирургия и дерматология. В същия момент липсва единна организация, която да предостави на пациентите достоверна информация относно ползите, рисковете от тези интервенции, техните права и задължения на пациенти, мерките, които могат да бъдат предприети при неблагорпятен изход и не на последно място, липсва изградена достъпна система за проследяване на безопаността на медицинските изделия (импланти, дермални филъри и др.) по аналогия със ситемата за проследяване на безопасността на лекарствените продукти. Липсват и медицински стандарти относно правоспособността за осъществяване на естетично медицински интервенции, което води до наличието на немедицински лица, осъществяващи неправомерно медицински интервенции в областта на естетиката.

Национално сдружение на пациентите с митохондриални заболявания

Национално сдружение на пациентите с митохондриални заболявания

Лице за контакт: Любомир Маламов

ЕИК: 205933240
Лице за контакт: Любомир Маламов – председател
Адрес: гр. София, ул. Георги Бенковски № 48, ет. 6, ап. 18
Телефон: +359 888 441 077
Е-mail: info@mitobg.com
Сайт: www.mitobg.com
Фейсбук: www.facebook.com/mitobg2019
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Сдружението е създадено от семейства на пациенти с митохондриални заболявания в България. Няма официална информация за броя на пациентите с митохондриални заболявания в България (тези заболявания в момента дори не са вписани в списъка с редките болести у нас).

Дейността на Сдружението е насочена към защита на правата и законните интереси на пациентите с митохондриални заболявания, подобряване и гарантиране на достъпа до диагностика (включително, но не само генетични изследвания), създаване на регистри на пациентите, улесняване на достъпа до клинични проучвания, получаване на подкрепа от държавата за рехабилитация и друга помощ от страна на специалисти логопеди, психолози и др., внедряване на лекарствени средства (включително лекарства-сираици) и методи за лечение на пациентите, с оглед навременно и адекватно лечение на хората с митохондриални заболявания и подобряване на качеството им на живот. Сдружението организира различни медицински и образователни инициативи.-

Сдружението е член и на International Mito Patients.

Сдружение „Бъдеще за децата ни“

Сдружение „Бъдеще за децата ни“

Лице за контакт: д-р Маргарита Димитрова

ЕИК: 120553358
Лице за контакт: д-р Маргарита Димитрова
Адрес: обл. Пловдив, гр. Пловдив, общ. Родопи, с. Златитрап
Телефон: 0889076127
Email: margovd@abv.bg
Официална страница: N/А
Фейсбук страница: ТУК


Сдружението си поставя за цел да подпома младежта от Пловдив и региона при включването им в обществения, културния, спортния и социалния живот, както и да подпомага болни и социално слаби деца, действащи, неработещи и пенсионирани учители. Сдружението предоставя подкрепа на органите на реда и други общински организации в борбата им с наркоманията, алкохолизма и други противообществени прояви на младежта, както и инвестира усилия в създаването и реализирането на възпитателно-образователните програми по проблемите на децата и родителите.

Сдружението участва в организирането на специализирани услуги за деца – например, изграждането на центрове с клубове за превенция на зависимости (алкохол, тютюнопушене, наркотици), борба с насилието, клубове по интереси, както и провежда кампании за здравна профилактика на подрастващите.

Сдружението работи за развитието на лечебно-спортна профилактика на най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат при подрастващите, затлъстявания и осъществява дейности в защита на околната среда и включване на младите хора в тях.

Фондация „За теб“

Фондация „За теб“

Лице за контакт: Красимира Лазарова

ЕИК: 123741177
Лице за контакт: Красимира Лазарова
Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис I“ № 91, ет. 3, офис 1
Телефон: N/A
Email: foundation_for_you@abv.bg
Фейсбук страница: N/A
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Фондацията защитава човешките права, работи за опазване на околната среда и ангажирането на българската общественост при решаването на екологичните проблеми, прилагане методите на гражданското образование и обучение на всички българи, съгласно принципите на демокрацията и гражданското общество в областта на екологията, човешките права, здравното образование, социалните грижи, икономическото развитие, решаването на конфликти, лидерски умения и др. Организацията подкрепя професионализма, правото на информираност, обучението и практическата дейност по въпросите на опазване на околната среда, социалната интеграция, икономическото развитие, външната политика, международните отношения и положението на човешките права на младите българи, опазване на културното и историческо наследство, насърчаване на трансграничното сътрудничество и възможностите, които то предлага за постигане на разбирателство и добросъседство.

 

 • icon
СНЦ „СК Достоен живот“

СНЦ „СК Достоен живот“

Лице за контакти: Емил Якимов

ЕИК: 176164868
Лице за контакти: Емил Якимов, председател
Адрес: с. Покровник, община Благоевград, ул. „Поповка“ №5
Телефон: +359 893 229 172
Email: emilqkimov_1972@abv.bg  
Официален сайт: N/А
Фейсбук страница: N/А
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


СК „Достоен живот“ способства за осъществяването на алтернативни модели и популяризиране на положителен опит в извънинсггитуционализираната грижа за деца в риск, на лица и семейства в неравностойно социално положение и лица с увреждания, обединява усилията на обществеността с тези на държавните и общинските органи и институции, физически и юридически лица за подпомагане и реформиране на грижата за деца, на лицата и семейства в неравностойно социално положение. Организацията работи за създаване на условия за правилното физическо и психическо развитие на децата от ромски произход, работи в посока увеличаване на семейната и възпитателна култура в ромските семейства, с цел адаптиране към новите обществени условия и избягване на негативни прояви сред тази етническа група – ранни бракове, продажба на непълнолетни, неграмотност и др.

Сдружението подпомага училищните ръководства и настоятелства за ограмотяване на ромското население и задържане на децата в училище; адаптация на етническите групи към новите обществено-икономически условия в страната. Полага грижи и развива алтернативни услуги в общността по отношение отдиха на децата и възрастните, подобряване на социалната и природна среда; развитието на спорта в общността. Създава оптимални условия за обучение, възпитание и труд в селскостопански дейности: пчеларство и специално изградени малки аграрни участъци за децата, които са в конфликт със закона или са отпаднали от училище и др.

 • icon
Фондация „Движение на българските майки”

Фондация „Движение на българските майки”

Лице за контакт: Росица Букова

ЕИК: 131372462
Лице за контакт: Росица Букова, изпълнителен директор
Адрес: гр. София, р-н Слатина, ул. Ген. Хосе Сан Мартин № 1, вх. A, ет. 4, ап. 10
Телефон: +359 894 606 188
Email: dvbgm@yahoo.com
Официален сайт: www.fdbm.org
Фейсбук страница: N/A
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Фондация „Движение на българските майки” организира и провежда дарителски акции за финансиране на дейности за закрила на деца в риск и за полагане на специални грижи за децата с физически и психически увреждания, разработва и реализира проекти и програми в областта на възпитанието, образованието и отглеждането на децата, настанени в специализираните институции и защитата на техните законни права и интереси, предоставя социални услуги и да оказва съдействие и помощ чрез събирането и предоставянето на храна, дрехи, пари и медикаменти на децата, настанени в специализираните институции и на самотни майки в неравностойно социално положение, извършва наблюдение и контрол на специализираните институции, осъществяващи държавната политика в областта на закрилата на децата относно спазването на правата на децата.

 

Асоциация за хора с проблеми на пикочния мехур

Асоциация за хора с проблеми на пикочния мехур

Лице за контакт: Людмила Стоянова

ЕИК: 175604866
Лице за контакт: Людмила Стоянова, председател
Адрес: София, ул. Гладстон № 11
Телефон: +359 887 361 054
Email: uro.bg@abv.bg
Официална страница: N/А
Фейсбук страница: N/А
Регистрация в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ: Не


Очаквайте подробности.

 • icon
Фондация „МС Общество – България”

Фондация „МС Общество – България”

Лице за контакт: Марин Иванчев

ЕИК: 130961778
Лице за контакт: Марин Иванчев – заместник-предсеседател
Адрес: гр. София, район Слатина, ул. „Иван Миланов“ 17-19
Телефон: +359 2 478 95 48
Email: fondacia@msobg.org
Сайт: http://msobg.org/
Фейсбук страница: тук
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Фондация „МС Общество – България“ работи за създаването на жизнена среда, съдействаща за социалната адаптация и реинтеграция на българите с множествена склероза (МС) и миастения гравис (МГ). МС и МГ са социалнозначими заболявания, засягащи предимно млади хора в активна възраст – между 20 и 40 години, които оказват влияние във всеки един аспект от живота на болния.

По официална статистика българите с множествена склероза са около 4000 души, а с миастения гравис около 1000 души.

„МС Общество – България“ следи здравните тенденции при грижата за болните и особено държавната политика в това отношение, като се стреми да информира пациентите за всички нормативни промени, които касаят тяхното лечение, рехабилитация и социална адаптация. Фондацията провежда застъпнически кампании с цел подобряване законовите възможности за достъп до здравни и социални услуги в България. Фондация „МС Общество – България“ поддържа добри отношения с центровете за диагностика, терапия и оценка на ефективността на лечението на множествена склероза в София и страната, като едни от незаменимите професионални партньори в ежедневната битка със заболяванията множествена склероза и миастения гравис.

Фондацията, чрез информационния си център и своите клонове в страната, информира пациентите за актуалното медикаментозно лечение на множествена склероза и миастения гравис, условията и критериите на НЗОК, за болничното и извънболничното лечение на тези заболявания; предоставя специализирана литература, организира различни информационни срещи със специалисти, поддържа електронна база данни с пациентите с МС и МГ в страната.

Сътрудничество:

Фондация „МС Общество – България“ е член на Европейската платформа за множествена склероза (The European MS Platform), със седалище в Брюксел.
Фондация „И”

Фондация „И”

Лице за контакт: д-р Даниела Йорданова

ЕИК: 103886339
Лице за контакти: д-р Даниела Йорданова – председател
Адрес: Варна 9000, ул. Дебър 50
Телефон: +359 896 024 758
Email: i-Foundation@aidsbg.info
Официална страница: http://aidsbg.info/
Фейсбук страница: тук
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Фондация „И” е приемник на фондация „Плюс и минус”, учредена през 1999 г. като продължение дейността на сформирана през 1997 г. група за самопомощ на хора, живеещи с ХИВ в град Варна. Във фондацията са ангажирани съмишленици, съпричастни към и ангажирани с проблемите на хората, живеещи с ХИВ. Фондация „И” работи в защита на човешките, гражданските и пациентските права на хората, живеещи с ХИВ. Приоритетна цел и сфера на дейност на фондацията е осигуряване на универсален достъп до най-съвременно антиретровирусно лечение в страната и свързаните с него комплексни медицински грижи. Предоставянето на достъпна информация по темата е неразделна част от постигането на тази цел. Във връзка с това фондацията е специализирана в издаването на пациентски обучителни материали, покриващи информационно широк кръг аспекти на заболяването и живота с него и поддържането на уебсайт, предоставящ информация на български език по въпросите на ХИВ/СПИН – www.aidsbg.info, с основна тематична насоченост лечението на ХИВ и живота с ХИВ.

Фондация „И” поддържа консултативни кабинети за хора, живеещи с ХИВ (ХЖХИВ) в градовете Варна и София. Кабинетите представляват своеобразно защитено пространство за общуване на ХЖХИВ, техните близки и партньори. Услугите, предоставяни в кабинетите, са насочени към подпомагане на ХЖХИВ за преодоляване на възникнали затруднения от психологично, социално, правно и здравно естество.

 • icon
 • icon
 • icon
Асоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ)

Асоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ)

Лице за контакт: Евгения Адърска

ЕИК: 131278479
Лице за контакти: Евгения Александрова, председател
Адрес: ул. Стефан Караджа № 11а
Телефон: +359 879 815 804; 0700 14 602
Email: apoz@abv.bg, office@apoz.eu
Официален сайт: http://oncobg.info/
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/oncobg.info/
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


АПОЗ подкрепя и помага на пациенти с онкологични заболявания и техните семейства, осигурява информация в помощ на пациентите, сътрудничи с институциите за подобряване на профилактиката, съдейства за по-добро обслужване на пациентите и по-високо качество на живот. Сдружението извършва ежедневна работа с пациентите, активна работа с институциите, провежда събития и кампании, сътрудничи с други нестопански организации, прилага полезни практики като визити в болниците, съботни срещи, факултет по самообразование, школи за пациенти, курсове и др.

Благодарение на дейността на АПОЗ за рака се говори все по-често и по-открито, пациентите стават все по-ориентирани в ситуацията, в която ги поставя заболяването и знаят повече за рака, обществото става все по-толерантно към болните от рак и все по-чувствително към проблема, институциите поставят пациентите в позицията на партньор при търсенето на най-добрия път за решаване на проблемите. 

АПОЗ е член на Европейската коалиция за борба с рак на гърдата (EUROPA DONNA), Световната организация за глобален контрол над рака (UICC), Европейската коалиция за борба с рака на простатата (Europa UOMO).

 • icon
Българска асоциация на пострадали при катастрофи

Българска асоциация на пострадали при катастрофи

Лице за контакт: Илия Тодоров

ЕИК: 175054828
Лице за контакт: Илия Тодоров
Адрес: гр. София, ул. Лайош Кошут 16
Телефон: +359 2 952 66 66
Email: bazk@abv.bg
Официален сайт: www .bazk .org
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/bazk.org/
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Българска асоциация на пострадали при катастрофи работи активно за превенция на пътния травматизъм, реализира постоянно и последователно различни проекти, инициативи и кампании.

Българска асоциация на пострадали при катастрофи приема със загриженост големия брой на загинали и ранени при пътнотранспортни произшествия на територията на страната. БАЗП осъзнава нуждата от превенция  на пътния травматизъм и разбира необходимостта от предприемане на мерки за защита на всички участници в движението, както и за  подпомагане на  пострадалите при пътни инциденти. Като първия български член на Европейска харта за безопасно движение към Европейската комисия, БАЗП е запозната с практиките, прилагани в Европа, с които се намаляват пътнотранспортните произшествия.

БАЗП предоставя безплатни консултации на пострадали при пътнотранспортни произшествия (пътници, пешеходци, водачи на МПС) относно реда за упражняване на законните права;

При необходимост осигурява компетентна защита за получаване на справедливо обезщетение за претърпените вреди, пропуснатите ползи и извършените разходи за лечение или в случай на отказ от застрахователя да изплати полагащото се обезщетение.

БАЗП е първата българска организация, член на Европейската харта за безопасно движение.

 • icon
Асоциация „Лицеви аномалии – АЛА“

Асоциация „Лицеви аномалии – АЛА“

Лице за контакт: Жана Ангелова

ЕИК: 115119730
Лице за контакт: Жана Ангелова
Адрес: гр. Пловдив, ул. Г. Измирлиев № 63
Телефон: +359 888 932 533
Email: office@ala-bg.org
Официален сайт: www.alabg org
Фейсбук страница: www.facebook.com/alabulgaria
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Асоциация на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители – АЛА работи в сътрудничество с родители, пациенти и медицински специалисти. Главни цели на АЛА са намаляване броя на изоставените деца в България поради причина вродена лицева аномалия и осигуряване на възможно най-доброто лечение на пациентите. За тази цел АЛА работи върху многостранно насочена стратегия, която включва образователни тренинги и семинари за здравни специалисти; провежда тренинги за родители, позволяващ им да оказват подкрепа на нови родители. Организацията работи още за повишаване информираността на обществото относно проблемите на лицевите аномалии, за да бъдат преодолени предразсъдъците и неразбирането. Асоциацията издава  информационни материали за медицински специалисти, родители, пациенти и обществото като цяло. Организацията предоставя емоционална и психологическа подкрепа за деца и родители. От 2004 година АЛА е член на Европейската мрежа на организациите, подпомагащи лицевите аномалии (European Network of Cleft Support Organisations – ENCSO).

 • icon
Български съюз на трансплантираните (БСТ)

Български съюз на трансплантираните (БСТ)

Председател: Весела Настева

ЕИК: 131296687
Лице за контакт: Весела Настева – председател
Адрес: София, ул. Клокотница 35, вх. Б, ап. 26
Телефон: +359 898 650 409
Email: bsbt@abv.bg
Официален сайт: N/A
Фейсбук група: ТУК
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Сдружение „Български съюз на трансплантираните” (БСТ) защитава правата и интересите на трансплантираните, повишава качеството на техния живот и да прокламира значимостта на органната трансплантация в Република България. БСТ осъществява дейността си изцяло на основата на дарения.

БСТ е официален член на World Transplant Games Federation (Световна федерация за спорт на трансплантирани) (WTGF), European Transplant and Dialysis Sports Federation (Европейска федерация за спорт на трансплантирани и диализноболни) (ETDSF).

 • icon
Българско сдружение „Лимфом“

Българско сдружение „Лимфом“

Лице за контакт: Пиринка Петрова

ЕИК: 175279458
Лице за контакт: Пиринка Петрова
Адрес: София, бул. Черни връх 15
Телефон: +359 2 866 47 00
Email: info@lymphom-bg.com
Официален сайт: http://www.lymphom-bg.com/
Фейсбук: https://www.facebook.com/LymphomaBG/
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Българското сдружение „Лимфом“ насърчава на комуникацията между болните от лимфом, пдобрява контактите им с лекари специалисти, подобряване информираността на болните за заболяването и съвременните методи на лечение, работи за преодоляване на социалната дискриминацията на болните, ангажира се с подпомагане на болните и техните близки за преодоляване на психологическите последствия от заболяването, както и с подобряване обществената осведоменост за заболяването с цел ранна диагностика. Сдружението работи също за осигуряване на адекватно лечение със съвременните медицински средства, прилагани в света за всички болни.

Българско сдружение Лимфом  е член на Lymphoma Coalition – международна мрежа от организации на лимфомно болните.

 • icon
 • icon
Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист”

Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист”

Председател: д-р Станимир Хасърджиев
ЕИК: 131379293
Адрес: гр. София, ул. „Славовица“, бл. 53Е, вх. А, ет. 7, ап. 19
Лице за контакт: д-р Станимир Хасърджиев – председател
Телефон: 0700 10 515
Email: office@hepasist.com
Официален сайт: www.hepasist.org
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/Hepasist/
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

„Хепасист” – Национално сдружение за борба с хепатита е неправителствена пациентска организация, създадена за да подпомага засегнатите от хепатит хора и да защитава интересите на обществото в борбата с хепатита. Сдружението защитава интересите на пациентите и правото им да бъдат лекувани, работи за сигуряването на съдействие за правилно, точно и навременно лечение на хепатит, ангажира се с представляване на членовете пред институциите и отстояване правата на засегнатите от болестта хепатит. Сдружението Организиране на публични дискусии, пресконференции, образователни програми. Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист” е член на ЕLPA (Европейска асоциация на пациентите с чернодробни заболявания) и на World Hepatitis Alliance (Световен алианс за хепатита).

Сдружение „ХепАктив“

Сдружение „ХепАктив“

Лице за контакт: Силвана Лесидренска
ЕИК: 175670115
Адрес: гр. София,
ж.к. Младост 2, ул. Свети Киприян, бл. 254, ет. 2, офис 5
Лице за контакт: Силвана Лесидренска
Телефон: +359 988 722 988
Email: hepactive@hepactive.org
Официална страница: www.hepactive.org
Фейсбук страница: HepActive
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Сдружение ХепАктив е неправителствена пациентска организация, създадена в подкрепа на всички болни и преболедували от хепатит. Организацията работи за защита на правата и на социалните интереси на болните от хепатит и преболедувалите от хепатит, одпомагане, обединяване, насърчаване и информиране на хора, болни от хепатит; осигуряване на взаимопомощ между болните от хепатит и преболедувалите от хепатит, информиране за болестта хепатит, осигуряване на актуална и навременна информация за новостите в областта на хепатита. Цел на сдружението е да работи за запознаване на обществото с особеностите на заболяването, профилактиката, диагностицирането, лечението и рехабилитацията на болестта хепатит и проблемите на хората с болестта хепатит, насочване на пациентите с хепатит към компетентни специалисти в областта и оказване на съдействие, защита интересите и правата на болните от хепатит пред съответните държавни институции и органи. Сдружението работи още за осигуряване на средства за лечение и подпомагане на болните от хепатит, осъществяване на проекти, които допринасят за социалното подпомагане, приобщаване и трудова реализация на преболедували и боледуващи от хепатит хора, осъществяване на превантивни мерки за борба с хепатита и др.

Национално сдружение за профилактика на рака на маточната шийка – HPV

Национално сдружение за профилактика на рака на маточната шийка – HPV

Лице за контакт: Лиляна Асенова

ЕИК: 175189936
Лице за контакт: Лиляна Асенова
Адрес: гр. София, жк Гоце Делчев, ул. Славовица, бл. 53 Е, вх. А, ет. 7, ап. 19
Телефон: +359 879 815 807, пациентска линия: 070018787
Email: hpv.guard@abv.bg
Интернет сайт: http://hpvgard.com/
Фейсбук страница: www.facebook.com/NSP.CervicalCancerwww.facebook.com/NSP.CervicalCancer
Регистрирано в ТРЮЛНЦ: Да


Национално сдружение за профилактика на рака на маточната шийка насърчава профилактиката на рака на шийката на матката сред младите жени. Дейността на организацията е насочена основно към здравите хора – незасегнати от болестта. Целта е да се популяризира заболяването рак на шийката на матката и начините за неговата профилактика.

Национално сдружение за профилактика на рака на шийката на матката е член на ECPC – EUROPEAN CANCER PATIENT COALITION (Европейска коалиция на болните от рак), член на WACC – Women Against Cervical Cancer (Организация на жените срещу рака на шийката на матката).

 • icon
Българска асоциация по хемофилия

Българска асоциация по хемофилия

Лице за контакт: Виктор Паскалев

ЕИК: 176072925
Лице за контакти: Виктор Паскалев, председател; Йордан Недевски, заместник-председател
Адрес: гр. София, жк Хиподрума, ул. „Иван Евстатиев Гешов“, бл.120, вх. А, ет. 2, ап. 6
Телефон: +359 2 478 39 64
Email: office@hemo-bg.org
Официален сайт: http://hemo-bg.org/
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/haemophilia.bulgaria/
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Българска асоциация по хемофилия  обединява болните с наследствен недостиг на фактори на кръвосъсирване I, II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII и болест на Von Willebrand (хемофилия), техните родители, настойници, роднини и приятели, здравни работници, професионално ангажирани и съпричастни към лечението и проблемите на тази група болни, както и на граждани, съпричастни към тяхната съдба и бъдеще.

Целта на Българска асоциация по хемофилия е подобряване на медицинското обслужване, качеството на живот и социалното положение на пациентите с хемофилия и техните семейства, както и повишаване на информираността за това рядко генетично заболяване и начините за неговото лечение.

Българска асоциация по хемофилия е член на Европейски хемофилен консорциум (European Haemophilia Consortium) и на Световна федерация по хемофилия (World Federation of Hemophilia).

Сдружение за достоен живот на паркинсониците в България

Сдружение за достоен живот на паркинсониците в България

Лице за контакт: Васил Настев

ЕИК: 131171598
Адрес: гр. София, ул. Владайска 29, ет. 1
Лице за контакт: Васил Настев
Телефон: +359 888 863 033
Email: setiva@abv.bg
Официален сайт:  N/A
Фейсбук страница: N/A
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Не


Очаквайте информация.

 • icon
Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания”

Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания”

Лице за контакт: Маргарита Къналиева-Борисова

ЕИК: 175988769
Лице за контакти: Маргарита Василева Къналиева-Борисова, председател на УС, Петя Борисова Александрова, зам.-председател на УС
Адрес: гр. София, ул. Братован 10, вх. А, ап. 7
Телефон: +359 894 487 293
Email: info@decaohz.org
Интернет сайт: www.decaohz.org
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/decaohz.org/
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ организация на родители на деца от 0 до 18 години със заболявания на кръвта и солидни тумори. Членове на сдружението са родители на деца, които се лекуват в СБАЛДОХЗ – София. Сдружението защитава правата на децата, болни от онкохематологични заболявания; работи за подобряване на социалната адаптация на децата по време на активното и на поддържащото лечение, както и след това; предоставя информиране, активно подпомага и насърчава родители на деца с онкохематологични заболявания. Сдружението работи за осигуряване на психологическа помощ за децата и техните семейства; оказва помощ при осигуряване на средства за лечение в чужбина и др.

 • icon
Пациентска организация „Глаукома”

Пациентска организация „Глаукома”

Лице за контакт: Георги Димитров

ЕИК: 175861412
Лице за контакт: Георги Димитров
Адрес: гр. София, бул. Цар Борис III № 135
Телефон: +359 894 476 212
Email: g.d.dimitrov48@abv.bg
Официален сайт: www.glaucoma.bg
Фейсбук страница: –
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Пациентска организация „Глаукома” e учредена от пациенти със заболяването глаукома, обединени от идеята да защитават правата на пациентите с това заболяване, да работят в посока подобряване условията за лечение и повишаване качеството на живот на страдащите от глаукома. Пациентска организация „Глаукома” работи за осигуряване на достъпна и актуална информация относно заболяването, изграждане на канали за информация на пациентите относно проблема глаукома, защита на интересите на пациентите и правото им да бъдат лекувани, представляване на членовете на организацията пред институциите и отстояване на техните права, информиране на обществеността и медиите за проблемите, свързани с глаукома. Организацията съдейства за правилно, точно и навременно лечение на глаукома, съдейства за достъп на членовете на сдружението до специалисти и специализирани лечебни заведения.

Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания

Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания

Лице за контакт: Веселина Джамбазова

ЕИК: 175864928
Лице за контакти: Веселина Джамбазова – председател на УС
Адрес: гр. София, ул. М. П. Тошев № 8, ет. 1, ап. 2
Телефон: +359 885 602 042 – Веселина Джамбазова
Email: office@rdbz.org
Официален сайт: http://www.rdbz.org/
Фейсбук страница: ТУК
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Сдружението ни „Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” насочва усилията си в осигуряването на подкрепяща среда, която да даде равни шансове на децата с бъбречни заболявания за реализация и качество на живот. Сдружението активно участваме и да влияе на политиките, които имат отношение към благоденствието на децата с тези заболявания. Дейностите на Организацията са свързани с подобряване качеството на живот на децата с бъбречни заболявания и техните семейства; организиране на поредица от инициативи, свързани с издаването на сборник със статии и публикации и информационни кампании в подкрепа на техните родители и близки.

 • icon
 • icon
 • icon
 • icon
Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония

Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония

Лице за контакт: Наталия Маева

ЕИК: 176387771
Лице за контакти: Наталия Маева – председател на УС
Адрес: гр. София, ул. Женева № 1, ет. 1, ап. 1
Телефон: +359 877 773 887
Email: bgspph@gmail.com
Официален сайт: www.bspph.net
Фейсбук страница: www.facebook.com/BSPPH.Bulgaria
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Сдружение “Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония“ работи за подобряване на качеството на живот на страдащите от пулмонална хипертония, да защитава техните права, както и да подпомага тяхното социално и професионално реинтегриране. Важна задача на организацията е разширяването на информираността на обществото относно това заболяване, както и проблемите, съпътстващи ежедневието на пациентите и техните семейства. Една от основните цели на сдружението е да съществява на контакти и постоянен диалог между сдружението и ръководните органи и инстанции в Република България, имащи отношение към пулмоналната хипертония (Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Национална здравноосигурителна каса, Агенция по лекарствата, Национална трудовоекспертна лекарска комисия и др.)

Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония, оказва съдействие за популяризиране на местните и международни идеи за механизми на контрол на тази болест.

Сдружението е пълноправен член на Европейската асоциация по пулмонална хипертония (PHA EUROPE) и на EURORDIS.

 • icon
Сдружение ВИОМ

Сдружение ВИОМ

Лице за контакт: Мария Силяновска

ЕИК: 176273878
Лице за контакт: Мария Силяновска
Адрес: гр. София, жк. Лозенец, ул. Димитър Хаджикоцев 88
Телефон: +359 888 788 311;
Email: viom_ngo@abv.bg;
Официална страница: www.thyroidbg.com
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/thyroidbg/
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Сдружение ВИОМ предоставя информация относно заболяванията на щитовидната жлеза и методите за лечение, насърчава подобряването на контакта пациент – лекар-специалист и ги насочва към адекватна диагностика и лечение. Сдружението работи за насърчаване на комуникацията между болните и обмяната на опит, подпомагане на болните и техните близки за преодоляванена психологическите последствия от заболяването, за тяхната социализация и реинтеграция в обществото. Цел на организацияте подобряването обществената осведоменост за заболяването с цел превенция и ранна диагностика.

Сдружението работи за постигане на своите цели като оказва съдействие на пациенти със заболявания на щитовидната жлеза за получаване на качествени диагностика и лечение в сътрудничество с водещи медицински специалисти в областта на ендокринологията, ендокринната хирургия, клиничната лаборатория и образната диагностика както и в други области.

 • icon
Сдружение „Даун синдром България“

Сдружение „Даун синдром България“

Лице за контакт: Антония Маринова

Лице за контакти: Антония Маринова – председател
Телефон: +359 89 915 45 73
Email: pr@downsyndromebg.com; contact@downsyndromebg.com
Официална страница: www.downsyndromebg.com
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/DownSyndromeBG/


Сдружение на родителите на деца със Синдром на Даун е организация, създадена с цел да подпомага родителите на деца със синдрома в отглеждането и възпитанието им и да съдейства за успешната им социална адаптация и интеграция в обществото.

В приоритетите на организацията са: оказване на помощ и подкрепа на родителите още от раждането на детето и запознаването им със съвременните постижения в преодоляването на ограниченията, налагани от синдрома, с цел намаляване на случаите на изоставяне в домове за медико-социални грижи; подпомагане при намирането на специалисти – лекари, физиотерапевти, педагози и логопеди; подпомагане при приемане в масовите детски заведения и училища; съдействие и подкрепа за успешната реализация в обществото на младежите и хората със Синдром на Даун – намиране на подходяща работа и участие в обществения живот.

Организацията има за цел да се бори за разрушаване на негативните стереотипи за хората със синдром на Даун и за подобряване на отношението и приемането им от обществото, както и за изграждане на техния позитивен образ чрез информация за техния реален потенциал за развитие, способности, таланти, успехи и постижения, за техните уникални човешки качества.

 • icon
Сдружение на пациентите с ГИСТ и сарком на меките тъкани в България

Сдружение на пациентите с ГИСТ и сарком на меките тъкани в България

Лице за контакт: Юлиана Попова

ЕИК: 176238788
Лице за контакт: Юлиана Попова
Адрес: гр. София, ж.к. Надежда I, бл. 103, вх. В, ап. 66
Телефон: +359 888 585 366
Email: info@gist-bg.com
Интернет сайт: www.gist-bg.com
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/GISTandSTSBulgaria/
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Сдружението ъдейства и помага на всички пациенти с ГИСТ, сарком на меките тъкани и други заболявания на територията на Република България във връзка с лечението, проследяването и снабдяването им с лекарства и съответните консумативи. Оъществява здравна просвета и да запознава пациентите с последните постижения на медицината за лечение на тези заболявания. Организацията подпомага социално слабите от тях и тези, които се нуждаят от грижи. Сдружението съдейства за социалната интеграция на пациентите и личностната им реализация, както и работи за обучение на млади специалисти и студенти във връзка с диагностицирането, лечението и проследяването на пациентите с ГИСТ, сарком на меките тъкани и други заболявания в България.

 

 • icon
Фондация „Състрадание Алцхаймер България”

Фондация „Състрадание Алцхаймер България”

Лице за контакт: Живка Тишева

ЕИК: 103916768
Лице за контакти: Живка Тишева – изпълнителен директор
Адрес: гр. Варна, ул. „Цанко Дюстабанов” № 30, ап. 3
Телефон: +359 899 432 079
Email: compassion.alz@abv.bg
Официален сайт: alzheimerbulgaria.org
Фейсбук група: тук
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Фондация „Състрадание Алцхаймер България” е неправителствена организация, създадена през 2004 г. Мисията на организацията е да повишава качеството на живот на лица с деменция, чрез промяна на съществуващото отношение, политика и практики към тях и осигуряване на равен достъп до лечение и услуги. Според различни статистики хората с деменции в България са над 100 000 души. Екипът на организацията работи за информиране и социална подкрепа на болните и техните семейства, за застъпничество и лобиране, за промяна на здравните и социални политики.

Фондацията предоставяне на социални услуги, които имат за цел преодоляване на социалната изолация на хора, страдащи от болестта на Алцхаймер и техните семейства (оказване на мултидисциплинарна – психологическа, социална и правна консултативна помощ в гр. Варна и гр. София, организиране на „Алцхаймер кафе” и групи за взаимопомощ, организиране на занимания с болните, арт-терапия, музикотерапия и други нефармакологични методи), както и осигуряването на по-добър достъп до информация и услуги. Фондацията осигурява обучения за грижещи се болни от деменция (благодарение на европейската награда през 2012 г. Фондацията проведе първите обучения за персонала в Дома за възрастни с деменция в гр. Разград и още пет дома, сътрудничество с университета Ст. Андрюс, Шотландия). Експертите са ангажирани и със застъпничество и лобиране за промяна на здравните и социални политики пред различни национални и международни организации и институции. Провежда и информационни кампании за повишаване чувствителността на обществото – изработва и разпространенява информационни материали, които съдържат информация за симптомите на заболяването и за местата, където болните и техните близки могат да потърсят помощ.

Фондацията работи в гр. Варна и региона и има представителство в гр. София. Дейностите и проектите се осъществяват в сътрудничество с широк кръг от заинтересовани институции (Община Варна, болница „Св. Марина”, домовете за възрастни хора и хора с деменция в Североизточна България, неправителствени организации и социални служби).

Фондацията е член на Световната Alzheimer’s Disease International и Европейската Алцхаймер организации и на мрежата на Euro Carers.

СНЦ „АРТРА“

СНЦ „АРТРА“

Председател: Ивайло Проданов

ЕИК: 176542710
Лице за контакти: Ивайло Проданов – председател
Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Козлодуй“ № 11
Телефон: +359 879 293 393
Email: artra@abv.bg
Интернет сайт: N/A
Фейсбук страница: N/A
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Не


Сдружението осъществява дейност в обществена полза, която се изразява в разработването на програми за подпомагане развитието на – социалната политика и дейности насочени към хора с влошено здравословно състояние, хора в неравностойно положение, инвалиди, деца, възрастни хора, социални структури. Оргатизацията подпомага малкия и средния бизнес с насоченост към социалните дейности, обучението, културата и използването на биопродукти, натурални храни, различни видове терапии, превенции. Обучителната програма на сдружението включва местната и централната администрация, както и организирането на курсове и семинари. Сдружението разработва и управлява проекти в сферата на здравеопазването, образованието, културата, научната, организира наинициативи и политики за учене през целия живот, развива дистанционното обучение; обучението в предприемачество; посредничеството между бизнеса и образованието.

СНЦ „Интеграция”

СНЦ „Интеграция”

Лице за контакт: Живко Томов

ЕИК: 175548339
Лице за контакти: Живко Томов, председател
Адрес: гр. Бургас, жк Братя Миладинови, бл. 117, вх. 10
Телефон: +359 879 169 670
Email: zhmt@mail.orbitel.bg
Интернет сайт: –
Фейсбук страница: –
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Сдружение с нестопанска цел „Интеграция“ се ангажира със защита на човешките, гражданските, социалните и икономическите права на хората със сензорни, двигателни и ментални увреждания, подпомагането на всички аспекти на рехабилитацията и социалната интеграция на тези хора, като се ангажира с осъществяване на: дейности, целящи придобиване на професионални умения и повишаване на квалификацията на хората с увреждания; подпомагане на учебния процес при ученици и студенти със специфични потребности; провеждане на спортни, културни и развлекателни мероприятия, с едновременното участие на хора с и без увреждания. Сдружението реализира кампании в подкрепа на изграждането на достъпна архитектурна и социална среда, насърчава на мероприятията, подпомагащи социалната адаптация на хората с увреждания, както и борбата срещу негативните нагласи към хората с увреждания в обществото.

Сдружение „2002 Надежди”

Сдружение „2002 Надежди”

Лице за контакт: Райна Дюлгерска

ЕИК: 112583024
Лице за контакти: Райна Дюлгерска – председател;
Адрес: гр. Пазарджик, ул „Пейо Яворов“ № 10
Телефон: +359 889 271 300
Email: nadejdi_2002@abv.bg
Интернет сайт: N/A
Фейсбук страница: N/A
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Сдружение „2002 Надежди“ подпомага социално слабите, хората с увреждания и лицата, нуждаещи се от грижи и оказва закрила на деца в неравностойно положение. Сдружението стимулира творческите заложби на децата и създаването на подходящи условия за нравствено, познавателно и физическо развитие на личността на децата. Организацията работи за създаването на условия за изграждане на свободна, морална и инициативна личност и за задоволяване на индивидуалните потребности и интереси. Сред целите на сдружението е съдействието за развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, културата, здравеопазването; за развитие на социалната и личностна интеграция. Организацията си поставя за цел съдействието за пълноценната защита на човешките права. Организацията обединява усилията на обществеността с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица за осъществяването на своите цели.

 • icon
Сдружение „Жажда за живот”

Сдружение „Жажда за живот”

Лице за контакт: д-р Стефан Стефанов

ЕИК: 119647604
Лице за контакти: д-р Стефан Стефанов, председател
Адрес: гр. Сливен, 8800, ул. „Ген. Кирил Ботев” № 11
Телефон: +359 898 349 820
Email: dr.stef@abv.bg; dr.stefanov@thirstforlife-bg.com
Интернет сайт: http://n.thirstforlife-bg.com/
Фейсбук група: тук
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Сдружението предоставя услуги за превенция, информация, образование, застъпничество и пряка работа с различни групи млади хора с рисково сексуално поведение, употребяващи наркотици, ЛГБТ младежи, млади хора с увреждания, с противообществени прояви, жертви на домашно насилие и трафик, младежи от селските райони, млади хора от ромската общност, както и изявени младежи от елитни училища, намаляване на здравните, социалните и културни неравенства сред една от най-уязвимите рискови групи в нашето общество – млади хора с рисково поведение. Организацията работи за осъвременяване на приемствеността между поколенията в ромската общност и подпомагане на рисковите групи, ангажира се за превенцията на трафика на хора, домашното насилие, сексуално предаваните инфекции, намаляването на вредите от употреба на наркотици, както и за развитие на здравното, социалното и културно равнище на младите хора от ромски произход. Дейности на организацията са свързани и с превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции, застъпничество и работа с доброволци, изграждане на съвременна мрежа от здравна, социална и правна защита на младите хора с рисково поведение, установяване нов подход за работа, зачитащ човешките им права и достойнство, да повиши общообразователното, икономическото и екологично равнище на младите хора от всички етноси, с приоритет на ромския етнос и приобщаването му към гражданското общество в страната и др.

Асоциация „Детско сърце“ – Добрич

Асоциация „Детско сърце“ – Добрич

Лице за контакт: Веселина Стоянова

ЕИК: 124105936
Лице за контакт: Веселина Стоянова
Адрес: град Добрич, ул. България № 3, офис 103
Телефон: +359 899 115 592;
Email: stojanova.vessela@gmail.com; ads@childs-heart.org
Интернет сайт: http://www.childs-heart.org/
Фейсбук страница: N/A
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Сдружение „Детско сърце – град Добрич” извършва медицинска консултативна дейност за сърдечно болните деца; подпомага и съдейства при решаването на медицинските проблеми на децата със сърдечни заболявания, навършили пълнолетие; съдейства и осигурява оптимално лечение и рехабилитация на сърдечно болните деца; съдейства при постъпване в болнични заведения; оказва социално-правна дейност, социална закрила и подпомагане на социално слаби семейства.

При организиране на ежегодни медицински прегледи за сърдечно болни деца, МБАЛ-Добрич или ДКЦ 2 предоставя оборудван медицински кабинет с ехограф, ЕКГ апарат и компютър. Прегледите се извършват от 2 педиатри кардиолози от ДКК при НКБ – София и 2 педиатри кардиолози от Добрич.

В сдружението работят доброволци – 2 педиатри кардиолози от гр. Добрич, 1 социален работник и 1 психолог. Възнаграждения на социалния работник и на психолога се изплащат при спечелен проект – в тези случаи психо-социалните консултации са ежеседмични.

Фондация „Тромбофлебици в действие“

Фондация „Тромбофлебици в действие“

Лице за контакт: Кинка Славова

ЕИК: 176437572
Лице за контакт: Кинка Славова – председател
Адрес: гр. София, ул. Здраве № 15
Телефон: +359 885 78 29 36
Email: rasheva@gyuvetch.bg
Официален сайт: http://tromb.npo.bg/
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/TromboflebiciVDejstvie/
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Фондация „Тромбофлебици в действие“ защитава правата и законните интереси на пациентите с тромбофлебит и работи за подобряване социално – битовото обслужване и жилищните условия на пациентите. Организацията работи за разработването и внедряването съвременни модели за медицинска грижа, рехабилитация, за внедряването на производство на високоефективни препарати, реактиви и други необходими за пациентите с тромбофлебит средства. Организацията работи активно с учени, медици, лекари.

Сдружението участва в изработката на решения на държавната власт и местното самоуправление, осъществява издателска дейност на безплатни материали, които популяризират същността на заболяването, неговото клинично лечение, рехабилитация, профилактика и др. Организацията представлява и защитава правата и законните интереси на своите членове, пред органите на държавната власт и органите на местното самоуправление. Разработва и реализира програми и инициативи в сферата на профилактиката и опазването на здравето. Сдружението реализира програми и инициативи, насочени към оказване на материална, медицинска и социална помощ на пациентите с тромбофлебит и поддържа и развивава сътрудничество с други сродни организации в страната и чужбина. Специалистите на организацията организират и провеждат конференции, симпозиуми, семинари, програми, курсове и други инициативи за пациенти и медицински специалисти.

 • icon
Сдружение „Онкоболни и приятели” – Бургас

Сдружение „Онкоболни и приятели” – Бургас

Лице за контакт: Цонка Тодорова

ЕИК: 176093353
Лице за контакт: Цонка Тодорова
Адрес: гр. Бургас, ул. Демокрация 104
Телефон: +359 988 341 611, +359 56 700 629
Email: office@cpf-burgas.info
Интернет сайт: www.cpf-burgas.info
Фейсбук страница: тук
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Сдружение „Онкоболни и приятели“ работи по подобряване на условията, гарантирания достъп, равнопоставеност и равни шансове на окноболните за лечение и грижи, съгласно националните и европейските стандарти. Съдейства за пълната и всестранна информираност на членовете си за правата на пациентите, процедурите и методите на лечение, приложими по най-добрите български и световни медицински практики. Оказва съдействие за подобряване на правните регламенти в областта на онколечението, чрез проучване на опита в други европейски страни във взаимодействие със сродни пациентски организации. Сдружението подпомага, обединява и координира цялостната дейност на своите членове в защита на техните законни права и интереси. Организацията подпомага социално слабите, на инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи, както и социалната интеграция и личностната реализация на онкоболните, защитата на човешкото им достойнство и правото им на пълноценен и нормален начин на живот.

 • icon
СНЦ „Усмивка”

СНЦ „Усмивка”

Лице за контакт: Митка Георгиева

ЕИК: 147031562
Лице за контакт: Митка Георгиева
Адрес: гр. Бургас, ул. „Янко Комитов“ № 4
Телефон: +359 887 395 403
Email: contact@sdrujenieusmivka.org
Интернет сайт: https://sdrujenieusmivka.org/
Фейсбук страница: тук
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


СНЦ „Усмивка“ – Бургас работи за личностното развитие на децата и младите хора чрез откриване и развитие на творческите им заложби, осмисляне на свободното им време чрез форми за самоутвърждаване и изява на личността им, възпитание в родолюбие, партньорство и гражданско поведение. Организацията инвестира в изграждане на устойчива ценностна система чрез въвличане на децата и младите хора в дейности по опазване на околната среда и съхраняване на културните традиции. Друг приоритет на организацията е социалната адаптация, личностната и професионалната реализация на деца и младежи в риск от социално слаби семейства и етнически малцинства, без родители, бездомни, наркомани, жертви на насилие и др. Цел та работата на сдружението е и социалната интеграция на деца и младежи с увреждания и положителна промяна в отношението на обществото към тях. Органирез осигуряване достъпа до лечение, подобряване условията за лечението им и подобряване качеството им на живот.

 • icon
Национална асоциация на децата и младите хора с диабет

Национална асоциация на децата и младите хора с диабет

Лице за контакт: Елисавета Котова

ЕИК: 176593110
Лице за контакт: Елисавета Котова
Адрес: гр. Пловдив, ул. „Христо Чернопеев“ № 17
Телефон: +359 888 566 055, +359 878 826 835
Email: nadd.2009@abv.bg
Интернет сайт: https://diabetbg.com/
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/children.diabetes/
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Асоциацията работи за съществено подобряване на подхода при установяване и лечение на заболяването при децата и младите хора, формиране на предвидимост на съществуващите регламент, условия и процеси в борбата с тях, както и за възстановяване доверието между лекари и пациенти и изграждане на общност, организиране и участие в скринингови изследвания. Асоциацията организира и провеждане на прегледи, дава препоръки и работи за подобряване и координиране на диагностицирането на диабетните заболявания.  Работи и за подобряване цялостното развитие и капацитет на неправителствените организации.

 

 

 • icon
Сдружение „Тацитус“

Сдружение „Тацитус“

Лице за контакт: Мина Енева-Ламбовски

ЕИК: 175989956
Лице за контакт: Мина Енева-Ламбовски
Адрес: гр. София, жк. Бояна, ул. „Беловодски път“ 62А
Телефон: +59 3887 206 206
Email: tacitus_bg@abv.bg
Интернет сайт: https://tacitusbg.com/
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/tacituscenter/
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Основният предмет на дейност на Сдружение „Тацитус“ съгласно неговия устав е: създаване на центрове за комплексно подпомагане и социална интеграция на деца с генерализирани разстройства на развитието: детски аутизъм, атипичен аутизъм, синдром на Рет, друго дезинтегративно разстройство в детството, хиперактивно разстройство, съчетано с умствено изоставане и стереотипни движения, синдром на Asperger; умствена изостаналост; специфични разстройства на развитието на учебните умения; хиперкинетични разстройства: нарушение на активността и вниманието и хиперкинетични разстройства на поведението, участие в проекти за социална интеграция и полагане на грижи за деца с аутизъм, набиране на средства с цел развитие на социални услуги и повишаване информираността на обществото по проблеми, свързани с аутизма.

Мисията на организацията е обучението на специалисти и създаване на професионално общество в България за работа с деца с аутизъм, което използва научно доказани методи и се придържа към световните и европейски професионални и етични стандарти за практика.

Oтчитайки високата нужда в страната ни (около 70 000 деца с аутизъм) ние сме приели, като предизвикателство и лична кауза, да се борим в България, работата и грижите за децата от аутистичния спектър да покрият международните стандарти.

 • icon
Сдружение „Аутизъм днес“

Сдружение „Аутизъм днес“

Председател: Владислава Цолова

ЕИК: 176814369
Лице за контакт: Владислава Цолова – председател
Адрес: гр. София, район „Младост”, ул. ”Витоша ”№ 2
Телефон: +359 896 699 274
Email: invisible.bulgarian.children@gmail.com
Интернет сайт: www.autismtoday-bg.eu
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/AutismTodayBulgaria/
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Мисията на организацията е обучението на специалисти и създаване на професионално общество в България за работа с деца с аутизъм, което използва научно доказани методи и се придържа към световните и европейски професионални и етични стандарти за практика.

Oтчитайки високата нужда в страната ни (около 70 000 деца с аутизъм) ние сме приели предизвикателството да изградим център за обучение на приложни поведенчески аналитици в България и да дадем възможност за професионално развитие и придобиване на know-how в област непозната в България и изграждане на Център по приложен поведенчески анализ АВА Applied behavior analysis (ABA) в България, в който ще започне обучението на първите Registered Behavior Technician (RBT) специалисти у нас.

Приложният поведенчески анализ е наука за човешкото поведение. В последните 40 години хиляди публикувани изследвания документират ефективността на ППА сред различни популации, интервенции, среди и поведения. ППА изгражда и подобрява социално значими поведения чрез систематично прилагане на интервенции, базирани на принципите на поведенческата теорията за учене. Методите, основани на ППА са считани за най-напредналите терапевтични и образователни интервенции за деца с аутизъм и развитийни разстройства. Големият брой на научни доказателства, подкрепящи ППА, е довел до няколко независими организации да одобрят и подкрепят ефективността на метода: Американската Национална Академия на Науките, Американската Педиатрична Академия, Американското Здравно Министерство, и пр.

 • icon
Сдружение „АРЗ Солидарност“

Сдружение „АРЗ Солидарност“

Лице за контакт: Светослав Кирилов

ЕИК: 175149607
Лице за контакт: Светослав Кирилов, председател на УС
Адрес: София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ 1, ет. 2, ап. 5
Телефон: +359 2 971 99 20, +359 884 389 930
Email: info@solidarnost-bg.org
Официална страница: http://www.solidarnost-bg.org/
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/SolidarnostAssociation
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Сдружение „АРЗ Солидарност“ е неправителствена организаци в обществена полза, работеща в областта на зависимостите от психоактивни вещества и хазарт. Основната дейност на организацията е рехабилитация и ресоциализация на зависими, която се осъществява от програма „Солидарност“ под две форми: дневна програма за хора със зависимост към наркотици и алкохол и вечерна програма за хора със зависимост към хазарт.

Програмата на Сдружението е създадена през 2003 г. и работи по модела на терапевтичните общности. Тя е в съответствие със стандартите на Националната стратегия за борба с наркотиците и притежава Съгласие за осъществяване на програма за психосоциална рехабилитация от Националния център по обществено здраве и анализи, както и Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги.

 • icon
 • icon
Сдружение „Пациенти с онкологични заболявания и приятели“ – Габрово

Сдружение „Пациенти с онкологични заболявания и приятели“ – Габрово

Лице за контакт: инж. Минка Дучева

ЕИК: 107580916
Лице за контакт: инж. Минка Дучева – председател
Адрес: гр. Габрово, ул. „Славянска” № 8
Телефон: +359 896 657 830
Email: onkogb@abv.bg
Интернет сайт: N/ѝ
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/onkogb
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Сдружение „Пациенти с онкологични заболавяния и приятели“ (ПОЗП) е създадено през 2006 г. в отговор на острата нужда в града и областта в обществен и социален план на организация, различна от административните структури и институции, която да се ангажира със защита интересите на хората с онкологични заболявания, както и да предлага помощ и възможности за социалната им интеграция и личностна реализация.

През годините на усилена работа организацията е изградила трайни партньорства с други обществени организации и институции, организирала е и е провела множество благотворителни и застъпнически кампании, здравни беседи, информационни дни, изложби-базари. От 2013 г. е регистрирана в обществена полза.

През 2014 г. Сдружение реализира първия и единствен до момента Национален фестивал на Надеждата за хора с онкологични заболявания и техните приятели и сподвижници по проект, съфинансиран от фонд „Социална закрила”.

В момента в Сдружението членуват 59 души.

Асоциация на семейства за партньорство в психиатрията (АСПП)

Асоциация на семейства за партньорство в психиатрията (АСПП)

Лице за контакт: Теменужка Коларова

ЕИК: 177003113
Лице за контакт: Теменужка Динчова Коларова – председател; Адриана Николова
Адрес: гр. София, жк. Стрелбище, бл. 2Б, вх. Б, ет. 11, ап. 109
Телефон: +359 899 616 249
Email: adriana.p.nikolova@abv.bg
Интернет сайт: –
Фейсбук група: тук
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Не


Сдружение “Асоциация на семейства за партньорство в психиатрията” e учредено от роднини и близки, пряко ангажирани с грижи на хора с психични проблеми. Защитава правата както на страдащите от психична болест, така и на тези, които се грижат за тях, като подпомага възстановяването и социалната им интеграция.

Към момента около 10% от населението у нас, в световен мащаб страда от някаква форма на психично или поведенческо разстройство; един от всеки четири човека в даден момент от живота си развива психична болест; нервнопсихиатричните разстройства изпреварват по смъртност сърдечносъдовите заболявания, инсултите и рака; същите са причина и за 12-15% от случаите на загуба на работоспособност в световен мащаб – за сравнение: два пъти повече от неработоспособността, причинена от раковите заболявания, и определено повече от свързаната със сърдечносъдовите заболявания.

 • icon
 • icon
 • icon
 • icon
Сдружение „Зачатие“

Сдружение „Зачатие“

Лице за контакт: Стефка Сарафова-Захариева

ЕИК: 131230107
Лице за контакт: Стефка Сарафова-Захариева, председател на УС на сдружението
Адрес: гр. София, кв. Редута, ул. „Кадемлия“ 13
Телефон: +359 899 602 030
Email: zachatie@gmail.com
Интернет сайт: www.zachatie.org
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/zachatie
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Сдружение „Зачатие” е първата неправителствена организация на пациентите с репродуктивни проблеми в България. Тя е създадена от група български жени на 6 март 2004 г. в София, няколко месеца след стартирането на най-големият български портал за стерилитета www.zachatie.org, който е и официалният сайт на организацията.

От създаването си сдружението има 110 официално регистрирани членове и хиляди симпатизанти от цялата страна и чужбина. То е независима и доброволческа структура, в която може да членува всеки български гражданин, който подкрепя и споделя нейните идеи, цели и дейности. А именно: посредничество между институциите, пациентите, специалистите, медиите и всички заинтересовани страни, предоставяне на актуална и адекватна медицинска, правна и административна информация на пациентите, защита на интересите им, морална и финансова подкрепа. От създаването си непрекъснато поставяме проблемите на инфертилните двойки на широк обществен дебат с инициативи и участия в медийното пространство. Не закъсняха и първите законодателни промени, които са резултат от продължителната и последователна работа на сдружението. В момента вече можем да заявим, че всички решения и промени в република България, свързани с лечението на безплодието и асистираната репродукция се взимат и с нашето участие и мнение. По-подробна информация за нас можете да намерите на следния адрес: http://www.zachatie.org/za-nas.

От 2010 г. Сдружение „Зачатие“ е член на европейската организация Fertility Europe.

 • icon
Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит

Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит

Председател: Мартин Кожинков

ЕИК: 176295287
Лице за контакт: Мартин Кожинков – председател
Адрес: гр. София, ж.к. Дружба 2, бл. 212, вх. В, ет. 4, ап. 66
Телефон: +359 898 449 180
Email: info@babkuk.org
Интернет сайт: http://www.babkuk.org
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/babkuk/
Регистрация в ТЮРЛНЦ: Да


Сдружение “Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит” е учредено е в началото на 2012 година от седем души диагностицирани с болест на Крон, водени от желанието им да се борят с хроничните възпалителни чревни заболявания и да подобрят качеството на живот на хората страдащи от подобни заболявания в България, които наброяват над 3000 души.

Сред целите на сдружението са защитата правата на хората, живеещи подобни заболявания, повишаване информираността и образоваността на хората за техните заболявания и запознаването на обществото с особеностите на заболяването, диагностицирането, лечението и рехабилитацията, с физиологическите и психологически последствия от него.

Сдружението е член на “European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Associations” (EFCCA).

Асоциация за инсулт и афазия

Асоциация за инсулт и афазия

Лице за контакт: Дорина Добрева

ЕИК: 206238715
Лице за контакт: Дорина Добрева
Адрес: гр. София; бул. Европа 176
Телефон:  +359 893 668 870
E-mail: strokeaphasia@gmail.com
Официална страница: https://stroke.bg/
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/stroke.bg/


Асоциацията за инсулт и афазия работи, за да се осигурят пълноправни възможности за обучение и занимания за оцелелите след инсулт за тяхното физическо, умствено и емоционално развитие, както и да се създаде адекватна среда за оцелелите след инсулт и техните семейства, която да обогатява и да прави техния живот пълноценен. Организацията си поставя за цел да работи за осигуряване на достъпна среда за инвалидите до всички обществени места, да се редуцира абсолютния брой на инсулти в България с 10%, да се изградят и сертифицират специални отделения/звена в болниците за първа медицинска помощ на 90% от пациентите с инсулт в началната фаза. Стратегическа цел на организацията е да инвестира усилия в създаването на национален план за борба с инсулта, който засяга цялата верига от здравни грижи, както и за прилагането на стратегия за превенция и ограмотяване на обществото относно последиците от инсулта чрез промотиране на здравословен живот, приложение на информационни технологии за самоанализ и разпознаване на симптоматиката и редуциране на факторите, причиняващи инсулта, като околната среда (включително по-чист въздух), социо-икономически и ниво на образованост на населението.

 

 • icon
СНЦ „Диабет – Кубрат“

СНЦ „Диабет – Кубрат“

Лице за контакт: Христо Антонов

ЕИК: 176937012
Лице за контакт: Христо Антонов
Адрес: гр. Кубрат, ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 4 , стая 2
Телефон: 0887 701 865; 0887 594 671
Email: diabet_kubrat@abv.bg
Фейсбук страница: тук
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Сдружение „Диабет – Кубрат” е регистрирано в Разградски окръжен съд през октомври 2015 г. с нестопанска цел в обществена полза, но работи на територията на община Кубрат от 2013 г. Сдружението е с широка разпознаваемост и се радва на подкрепа както от хората с диабет, така и от по-широки обществени маси и институции в региона. Групата на сподвижниците се разраства много бързо и в момента наброява 160 членове. Амбицията на Сдружението е да обхване възможно най-много хора с диабет и техните близки от Общината и да им предоставя качествена подкрепа.

Сдружение „Диабет – Кубрат” е една от малкото неправителствени организации на територията на община Кубрат. Регионът се характеризира с високи нива на безработица, застаряване на населението и високи нива на бедност, като членовете на Сдружението са обикновенно възрастни граждани с ограничени финансови възможности, което определя и стремежът да им се оказва цялостна подкрепа.

СНЦ „Диабет – Разград“

СНЦ „Диабет – Разград“

Лице за контакт: Цветанка Маринова

Лице за контакт: Цветанка Маринова
Адрес: гр. Разград, ул. „Витоша“ №3
Телефон: 0894 634 888
Email: simona26@mail.bg
Интернет сайт: –
Фейсбук страница: –


Сдружение „Диабет“ – Разград е ангажирано с проучване на проблемите на хората с диабет и изготвяне на предложения пред компетентните държавни органи за тяхното нормативно и ефективно решаване. Сдружението предлага системно обучение на всички свои членове по проблемите на живота, профилактиката, лечението, храненето, самоконтрола на диабета и всички негови усложнения, както и участва в съществуващи или инициира нови национални програми за борба с диабета, подобряване на профилактиката, лечението, обучението, живота и рехабилитацията на хората с диабет и за създаване на специализирани заведения за лечение, обучение, спортуване и почивки на болни от диабет. Сдружението снабдява с диетични храни и организира диетично хранене, осигурява помощи за затруднени материално или социално слаби болни от диабет, участва в европейски програми и проекти за осъществяване на целите си.

СНЦ „Федерация на жените“

СНЦ „Федерация на жените“

Лице за контакт: Любка Стоянова

ЕИК: 116542391
Лице за контакт: Любка Стоянова
Адрес: гр. Разград, бул. „Априлско възстание“ № 56
Телефон: 0896 799 103
Официален уебсайт: N/A
Фейсбук страница: N/A
Email: fj_rz@mail.bg
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Сдружението „Федерация на жените“ – Разград представлява и защитава интересите на своите членове пред държавни, обществени и други органи и организации. Осъществява дейност по реализация на всички мероприятия в защита правата на жените от региона, осъществява дейност по разнообразяване културния и обществения живот на жените, подпомага жените и децата при решаване на социални, здравни, юридически и други проблеми.

Сдружението оказва съдействие на жените от малцинствата за интегрирането им в обществото, осъществява дейност по включване в изпълнението на областни и общински програми, подпомагащи развитието на Лудогорието.

 

 

Фондация „Болни от астма“

Фондация „Болни от астма“

Лице за контакт: Кина Асенова

ЕИК: 128583271
Лице за контакт: Кина Асенова
Адрес: с. Кукорево, обл. Ямбол, ул. П. К. Яворов № 7
Телефон: +359 889 709 916
E-mail: kina_1967@abv.bg
Официална страница:  N/А
Фейсбук страница: N/А
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Фондация „Болни от астма“ работи за подобряване на качеството на живот на боледуващите от бронхиална астма и други хронични белодробни заболявания, като  стимулира на инициативата на болните от астма и активността им за отстояване на правото им на здравеопазване по европейски и световни стандарти, за повишаване на здравната и гражданската им култура. Фондацията си поставя за цел да работи още за разширяване на достъпа на пациентите до ефикасни съвременни форми на диагностика, лечение, както и предоставя съдействие за действителното гарантиране на правата им, когато са нарушени. Организацията работи още за поощряването на обучението и повишаване квалификацията на лекари от различни специалности за подобряване на контрола и лечението на бронхиалната астма и други хронични белодробни заболявания, както и съдейства дейността на държавните институции за подобряване на нормативната база, здравната и лекарствена политика при лечението на тези болести.

 • icon
Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“

Лице за контакт: Теодора Крумова

ЕИК: 104590738
Лице за контакт: Теодора Крумова – представител
Адрес: гр. Велико Търново, ул. Самуил № 4, ет. 1, ап. 16
Телефон: +359 (062) 600 224
E-mail: office@amalipe.com, t_krumova@amalipe.com
Интернет страница: http://amalipe.bg
Фейсбук група: тук
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Центърът за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ е водеща ромска организация, която работи за равноправно интегриране на ромите в българското общество. Организацията има централна роля в организирането на ромското гражданско движение и реализира застъпнически дейности за интеграция на ромите пред държавните институции.

Организацията работи за развитие и утвърждаване на духовните ценности в гражданското общество, образованието, науката, културата, здравеопазването. Ангажира се с подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация, защитава човешките права и околната среда. Подпомага диалога, разбирателството и толерантността между различните етноси в България. Центърът изследва, опазва и популяризира на традиционната култура и фолклор на различните етноси в България, с особен акцент върху културата и фолклора на ромите. Работи за равноправна интеграция на малцинствата в българското общество, с особен акцент върху равноправната интеграция на ромите.

„Амалипе“ се ангажира с промяна в образователната система, насочена към включването на мултикултурни елементи в обучениет, равен достъп до образованието за представителите на ромското малцинство, подпомагане и развитие на диалога между ромската общност и официалните институции. „Амалипе“ се ангажира още с приобщаване на ромите към гражданското общество в България, с установяване и развитие на принципите на гражданското общество сред ромите, подобряване на инфраструктурата в ромските квартали, улесняване достъпа до здравеопазването на представителите на малцинствата и др.

Сдружение „Институт по обща медицина“

Сдружение „Институт по обща медицина“

Лице за контакт: д-р Бранимир Радуилов

ЕИК: 177162845
Адрес: гр. София 1700, ул. „Чавдар Мутафов“ № 25Б, ет. 4
Лице за контакт: д-р Бранимир Радуилов
Телефон: 0888 32 54 44
E-mail: admin@igmbg.org
Официална страница: igmbg.org
Фейсбук страница: www.facebook.com/IGMBG
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Дa


Провеждане на конференции, семинари и научни срещи с водещи специалисти, самостоятелно и в колаборация с други научни дружества от страната и чужбина. Оказване на съдействие на висшите училища, МЗ, съсловните организации за провеждане на обучение в областта на общата медицина (ОМ) и свързаните специалности. Оказване на съдействие на висшите училища, МЗ и неговите структури, НЗОК и др. за периодично осъвременяване на нормативната база, методите на обучение, както и в рутинната дейност в областта на ОМ и свързаните специалности.  Изготвяне на предложения към НЗОК, МЗ и други институции относно правилата за провеждане на дейностите по ОМ и свързаните специалности. Възлагане на извършването на научни, здравни, социологически и др. изследвания и проучвания на дружества, извършващи тази дейност. Нормотворческа инициатива чрез внасяне на предложения до съответните държавни органи и институции за извършване на промени в нормативната база, уреждаща дейността по ОМ и свързаните специалности, с цел подобряване на условията и качеството на работата им. Популяризиране на дейността чрез електронни или печатни медии.

Сдружение „Заедно срещу саркома“

Сдружение „Заедно срещу саркома“

Лице за контакт: Лидия Витанова

ЕИК: 206927660
Адрес: гр. София 1619, ул. „Бяла ружа“ № 3, ет. 1, ап. 1
Лице за контакт: Лидия Витанова
Телефон: 0894489673
E-mail: sarcoma.bg@gmail.com
Официална страница: www.sarcoma.bg
Фейсбук страница: www.facebook.com/sarcoma.bg
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Дa


Саркомите са рядък вид първичен рак на костите, който представлява около 2% от всички ракови заболявания в световен мащаб. В повечето случаи те засягат деца в тийнейджърска възраст. За съжаление, към момента се знае малко за саркомите и все още се търсят ефективни методи за лечение посредством клинични проучвания в цял свят. Няма и скринингови програми.

В България няма детайлна и подробна информация за саркомите, няма установена пътека за лечение, образна диагностика. Няма и актуален регистър с броя болни хора, приложените методи на лечение и нивата на преживяемост.

Като хора сблъскали се с това заболяване искаме да променим ситуацията, за да могат хората с тази диагноза да получат адекватно и резултатно лечение. Това е и причината да създадем сдружение „Заедно срещу саркома“. Основните ни цели са:

 • Да повишим информираността на обществото за това заболяване;
 • Да съдействаме за създаването на регистър на пациентите със сарком, проследяване на лечението и търсене на нови и ефективни методи за повишаване на преживяемостта на хората с тази диагноза;
 • Да работим с институциите в България за създаване на Саркома център със специалисти в областта;
 • Да защитаваме правата на пациентите със сарком.
Фондация „Заслушай се“

Фондация „Заслушай се“

Лице за контакт: Ашод Дерандонян

ЕИК: 176786514
Адрес: гр. София 1729, бул. „Александър Малинов“ 31-33
Лице за контакт: Ашод Дерандонян
Телефон: 0878509526
E-mail: pap@deaf.bg; ashod.derandonyan@deaf.bg
Официална страница: https://deafnow-bg.org
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/deafnowbg
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Дa


Дейността на фондация “Заслушай се” e пряко свързана с постигането на нейните цели, а именно:
1) обединяване и овластяване на българската глуха общност с общи принципи и ценности за равнопоставеност и пълноценно включване на глухите хора;
2) подобряване на образователната система за бебета, деца и възрастни от глухата общност чрез включване на билингвистичен модел на обучение и образование чрез български жестов език (БЖЕ) и български словесен език;
3) осигуряване на възможности за изграждане на умения и знания за глухите хора в България;
4) осигуряване на пълноценен достъп за глухите хора в българското общество (образование, здравеопазване и социален живот).

Translate »