• icon
СНЦ „СК Достоен живот“

СНЦ „СК Достоен живот“

Председател: Емил Якимов

Лице за контакти: Емил Якимов, председател

Адрес: село Покровник, община Благоевград, ул. „Поповка“ №5
Телефон: 0893229172
Email: emilqkimov_1972@abv.bg  
Официален сайт: https://skdostoenjivot.weebly.com/index.html
Фейсбук страница: N/А


СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ДОСТОЕН ЖИВОТ“ е регистрирано през 2011 г. със седалище и адрес на управление с. Покровник, обл. Благоевград. Сред целите на сдружението са: развитие на физическата култура, спорта и туризма, които да спомагат за възстановяване и поддържане здравословното състояние и интеграция на незрящите лица. За тази цел „СК Достоен живот“ работи съвместно с БФ „Спорт за инвалидите“ и други държавни, обществени и частни организации. Приоритет на сдружението е да насърчава децата със зрителни увреждания и техните желания за физкултурни занимания и спортни изяви, като осигурява необходимите за  това спортни специалисти, материална база и условия.

 • icon
Фондация „Движение на българските майки”

Фондация „Движение на българските майки”

Изп. директор: Росица Букова

Лице за контакт: Росица Букова, изпълнителен директор
Адрес: София, кв. Гео Милев, ул. Постоянство 1, вх. А, ап. 10
Телефон: +359 (0) 894 60 61 88
Email: dvbgm@yahoo.com
Официален сайт: www.fdbm.org
Фейсбук страница: N/A


Фондация „Движение на българските майки” е регистрирана като организация с нестопанска цел с обществено полезна дейност със съдебна регистрация от 01.02.2005 г., фирмено дело 843/2005. През 2009 г. получихме патент, с което наименованието и знака  „Движение на българските майки” вече са защитени от българското законодателство.

Фондация „Движение на българските майки” е член на Националния съвет за закрила на детето към ДАЗД и участва на регулярните работни срещи по проблемите на децата.

Към настоящия момент Фондация „Движение на българските майки” е провела десетки дарителски акции в полза на децата, растящи в институции.

През януари 2009 г. Движение на българските майки взе участие в протестите пред Парламента. Проведени са многобройни срещи с представители на властта, министри, депутати, като многократно сме заявили основните ни искания сред които са:

Цели на Фондацията:

 • Изработване на ясна система за реформиране, преструктуриране и закриване на ДМСГД (на 15 юни 2009 г. започна работна група за реформата, в която ДБМ участва)
 • Повишаване и стимулиране мотивацията на служителите в ДМСГД
 • Разработване на работеща стратегия за развитие на приемната грижа и нейното дългосрочно реализиране – кампании, информиране и т.н.
 • Повишаване заплащането на професионалните приемни родители
 • Назначаване на екип от специалисти в родилните домове, с цел превенция по изоставяне на децата още в родилните отделения.
 • Изработване на ясна стратегия за реформата в ДМСГД

В края на 2008 г. е завършен първият етап на най-големия проект на Фондацията – „Защитено жилище „ЗАЕДНО” (www.podslon.org). Там понастоящем живеят 10 младежи на възраст 18-25 години, които се подготвят за реалния живот, като посещават квалификационни курсове и сами се грижат за домакинството на къщата. Проект „Защитено жилище „ЗАЕДНО” предвижда срокът за пребиваване на младежите, напуснали институциите за деца поради навършване на пълнолетие, да бъде между 3 месеца и 1 година. Това означава, че между 100 и 400 млади хора, ще имат възможност да водят достоен и пълноценен живот, грижейки се сами за себе си и за семействата си.

 • icon
Асоциация за хора с проблеми на пикочния мехур

Асоциация за хора с проблеми на пикочния мехур

Председател: Людмила Стоянова

Лице за контакт: Людмила Стоянова, председател
Адрес: София, ул. Гладстон № 11, партер;
Телефон: +359 (0) 887 36 10 54
Email: uro.bg@abv.bg
Официална страница: www.uroproblems.bg
Фейсбук страница: N/А


„Асоциация за хора с проблеми на пикочния мехур” е създадена на 18.02.2009 година с цел да пропагандира сред населението социалната значимост на заболяванията на пикочния мехур и медицинския аспект – за съвременното лечение за всяко едно от тях. През 2009 година на случаен принцип беше проведена анкета сред около 400 жени в различна възраст и от различни краища на България и се установи, че при около 65% от тях съществува някакъв проблем с уринирането.

 • icon
Фондация „МС Общество – България”

Фондация „МС Общество – България”

Лице за контакт: 08 478 95 48

Лице за контакт: 02/ 44 20 204
Адрес: София
Телефон: 02/ 44 20 204
Email: fondacia@msobg.org
Сайт: http://msobg.org/
Фейсбук страница: тук


Фондация „МС Общество – България“ работи за създаването на жизнена среда, съдействаща за социалната адаптация и реинтеграция на българите с множествена склероза (МС) и миастения гравис (МГ). МС и МГ са социалнозначими заболявания, засягащи предимно млади хора в активна възраст – между 20 и 40 години, които оказват влияние във всеки един аспект от живота на болния.

По официална статистика българите с множествена склероза са около 4000 души, а с миастения гравис около 1000 души.

„МС Общество – България“ следи здравните тенденции при грижата за болните и особено държавната политика в това отношение, като се стреми да информира пациентите за всички нормативни промени, които касаят тяхното лечение, рехабилитация и социална адаптация. Фондацията провежда застъпнически кампании с цел подобряване законовите възможности за достъп до здравни и социални услуги в България. Фондация „МС Общество – България“ поддържа добри отношения с центровете за диагностика, терапия и оценка на ефективността на лечението на множествена склероза в София и страната, като едни от незаменимите професионални партньори в ежедневната битка със заболяванията множествена склероза и миастения гравис.

Фондацията, чрез информационния си център и своите клонове в страната, информира пациентите за актуалното медикаментозно лечение на множествена склероза и миастения гравис, условията и критериите на НЗОК, за болничното и извънболничното лечение на тези заболявания; предоставя специализирана литература, организира различни информационни срещи със специалисти, поддържа електронна база данни с пациентите с МС и МГ в страната.

Сътрудничество:

Фондация „МС Общество – България“ е член на Европейската платформа за множествена склероза (The European MS Platform), със седалище в Брюксел.
Фондация на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) и хемодиализираните в България

Фондация на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) и хемодиализираните в България

Лице за контакт: Костадин Алексов

Лице за контакт: Костадин Георгиев Алексов
Адрес: София, ул. Лъвски рид, бл. 4, ап. 2
Телефон: +359 (0) 888 42 10 32
Email: hemodi@abv.bg
Официална страница: –
Фейсбук страница: –


Фондация на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност и хемодиализираните в България e регистрирана през 2001 г.

Основните цели на Фондацията са:

 • Подкрепа – финансова, морална и с всички възможни средства на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) и хемодиализираните в България
 • Подпомагане защитата на правата на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) и хемодиализираните и повишаване на здравната им култура и тази на техните близки
 • Създаване на устойчив център за разпространение на информация и знания за хронично-бъбречната недостатъчност и нейното лечение, за различните механизми за справяне с болестта както по отношение на самите болни, така и за техните близки
 • Подготовка и подпомагане за трансплантация на нуждаещите се
 • Създаване на успешен модел на гражданско въздействие за решаване на здравните и социални проблеми на хора с инвалидизиращи заболявания
 • Организиране на съвместна инициатива между фондацията, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта за обучение на социални работници и служители в бюрата по труда за работа с хора, страдащи от хронично-бъбречна недостатъчност
Фондация „И”

Фондация „И”

Председател: д-р Даниела Маркова Йорданова

Лице за контакти: д-р Даниела Маркова Йорданова – председател
Адрес: Варна 9000, ул. Дебър 50
Телефон: д-р Даниела Маркова Йорданова +359 (0) 896 02 47 58
Email: i-Foundation@aidsbg.info
Официална страница: http://aidsbg.info/
Фейсбук страница: тук


Фондация „И” е неправителствена пациентска организация основана през 2004 г. в град Варна. Тя е приемник на фондация „Плюс и минус”, учредена през 1999 г. като продължение дейността на сформирана през 1997 г. група за самопомощ на хора, живеещи с ХИВ в град Варна. Във фондацията са ангажирани съмишленици, съпричастни към и ангажирани с проблемите на хората, живеещи с ХИВ.

Фондация „И” работи в защита на човешките, гражданските и пациентските права на хората, живеещи с ХИВ. Приоритетна цел и сфера на дейност на фондацията е осигуряване на универсален достъп до най-съвременно антиретровирусно лечение в страната и свързаните с него комплексни медицински грижи. Предоставянето на достъпна информация по темата е неразделна част от постигането на тази цел. Във връзка с това фондацията е специализирана в:

 • издаването на пациентски обучителни материали, покриващи информационно широк кръг аспекти на заболяването и живота с него;
 • поддържането на уебсайт, предоставящ информация на български език по въпросите на ХИВ/СПИН – www.aidsbg.info, с основна тематична насоченост лечението на ХИВ и живота с ХИВ.

Фондация „И” поддържа консултативни кабинети за хора, живеещи с ХИВ (ХЖХИВ) в градовете Варна и София. Кабинетите представляват своеобразно защитено пространство за общуване на ХЖХИВ, техните близки и партньори. Услугите, предоставяни в кабинетите, са насочени към подпомагане на ХЖХИВ за преодоляване на възникнали затруднения от психологично, социално, правно и здравно естество.

Контакти: консултативен кабинет за хора, живеещи с ХИВ в град Варна: 
052/648226, 088/5090993
i-Foundation@aidsbg.info

Контакти: консултативен кабинет за хора, живеещи с ХИВ в град София:
02/952 22 80, 087/8244311
i-Foundation.sofia@aidsbg.info

 • icon
 • icon
 • icon
Асоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ)

Асоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ)

Председател: Евгения Адърска

Лице за контакти: Евгения Александрова, председател на УС на АПОЗ
Адрес: ул. Стефан Караджа № 11а, ет. 2, ап. 5

Телефон: +359 879 815 804; 0700 14 602

Email: apoz@abv.bg, office@apoz.eu
Официален сайт: http://oncobg.info/
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/oncobg.info/


АПОЗ е регистрирана през април 2004 г. от 16 юридически и физически лица, които представляват пациенти, страдащи от различни онкологични заболявания.Целите на организацията са:

 • Да подкрепя и помага на пациенти и техните семейства и приятели
 • Да осигурява информация в помощ на пациентите
 • Да сътрудничи с институциите за подобряване на профилактиката
 • Да съдейства за по-добро обслужване на пациентите и по-високо качество на живот
Основните направления, в които АПОЗ проявява активност са:
 • ежедневна работа с пациентите
 • активна работа с институциите
 • системно издаване на списания и брошури
 • годишен национален пациентски форум
 • партньорство с други неправителствени оргинизации
 • прилагане на полезни практики като визити в болниците, съботни срещи, факултет по самообразование, школа по танци, курсове по арт терапия и др.
Благодарение на дейността на АПОЗ
 • за рака се говори все по-често и по-открито
 • пациентите стават все по-ориентирани в ситуацията, в която ги поставя заболяването и знаят повече за рака
 • обществото става все по-толерантно към болните от рак и все по-чувствително към проблема
 • институциите поставиха пациента в позицията на партньор при търсенето на най-добрия път за решаване на проблемите
Сътрудничество:

АПОЗ е член на:

 • Еврппейската коалиция за борба с рак на гърдата (EUROPA DONNA)
 • Световна организация за глобален контрол над рака (UICC)
 • Европейската коалиция за борба с рака на простатата (Europa UOMO)
Председателят на АПОЗ г-жа Евгения Александрова е член на Борда на директорите на Европейската коалиция на пациентите с рак (ECPC).
 • icon
Българска асоциация на пострадали при катастрофи

Българска асоциация на пострадали при катастрофи

Председател: Владимир Тодоров

Лице за контакт: Златина Стоянова, Владимир Тодоров – председател на УС на БАЗК
Адрес: София 1606, ул. Дамян Груев 15, ап. 1
Телефон: +359 (0) 2 952 66 66
Email: bazk@abv.bg
Официален сайт: www .bazk .org
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/bazk.org/


Българска асоциация на пострадали при катастрофи приема със загриженост големия брой на загинали и ранени при пътнотранспортни произшествия на територията на страната. БАЗП осъзнава нуждата от превенция  на пътния травматизъм и разбира необходимостта от предприемане на мерки за защита на всички участници в движението, както и за  подпомагане на  пострадалите при пътни инциденти.

Като първия български член на Европейска харта за безопасно движение към Европейската комисия, БАЗП е запозната с практиките, прилагани в Европа, с които се намаляват пътнотранспортните произшествия.

Българска асоциация на пострадали при катастрофи работи активно за превенция на пътния травматизъм, реализира постоянно и последователно различни проекти, инициативи и кампании.

БАЗП предоставя безплатни консултации на пострадали при пътнотранспортни произшествия (пътници, пешеходци, водачи на МПС) относно реда за упражняване на законните права;

При необходимост осигурява компетентна защита за получаване на справедливо обезщетение за претърпените вреди, пропуснатите ползи и извършените разходи за лечение или в случай на отказ от застрахователя да изплати полагащото се обезщетение.

БАЗП е първата българска организация, член на Европейската харта за безопасно движение.

 • icon
Асоциация Лицеви аномалии – АЛА

Асоциация Лицеви аномалии – АЛА

Лице за контакт: Жана Ангелова

Лице за контакт: Жана Ангелова
Адрес: Пловдив 4002, бул. Пещерско шосе 66, УМБАЛ „Св. Георги”, Пластична и краниофациална хирургия, ет. 4
Телефон: +359 (0) 888 932 533
Email: office@ala-bg.org
Официален сайт: www.alabg org
Фейсбук страница: www.facebook.com/alabulgaria 


Асоциация на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители – АЛА е българска неправителствена организация, създадена през 1997 г., регистрирана в Министерството на правосъдието като организация с обществена полза. Асоциацията работи в сътрудничество с родители, пациенти и медицински специалисти.

Главни цели на АЛА са намаляване броя на изоставените деца в България поради причина вродена лицева аномалия и осигуряване на възможно най-доброто лечение на пациентите. За тази цел АЛА работи върху многостранно насочена стратегия:

 • Образователни тренинги и семинари за здравни специалисти;
 • Тренинг за родители, позволяващ им да оказват подкрепа на нови родители;
 • Повишаване информираността на обществото относно проблемите на лицевите аномалии, за да бъдат преодолени предразсъдъците и неразбирането;
 • Издаване на информационни материали за медицински специалисти, родители, пациенти и обществото като цяло;
 • Оказване на емоционална и психологическа подкрепа за деца и родители.

От 2004 година АЛА е член на Европейската мрежа на Организациите, подпомагащи лицевите аномалии (European Network of Cleft Support Organisations – ENCSO).

 • icon
Български съюз на трансплантираните (БСТ)

Български съюз на трансплантираните (БСТ)

Председател: Весела Настева

Лице за контакт: Весела Настева – председател
Адрес: София, ул. Клокотница 35, вх. Б, ап. 26
Телефон: +359 (0) 898 65 04 09
Email: bsbt@abv.bg
Официален сайт: www.bsbtbg.org
Фейсбук група: https://www.facebook.com/groups/102300319187/


Сдружение „Български съюз на трансплантираните” (БСТ) е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в Софийски градски съд през 2004 г. С удостоверение № 004/ 26.04.2005 г. е вписано в Централния регистър на Юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието под №20050426004.

На последното Общо събрание бе взето решение за промяна на името на организацията – от „Български Съюз на Бъбречно-трансплантираните” на „Български Съюз на Трансплантираните”. Промяната се налага, поради увеличаващия се брой на пациенти с чернодробна и сърдечна трансплантация, които желаят да членуват в Сдружението.

Основната цел на сдружението е да защитава правата и интересите на трансплантираните, да повишава качеството на техния живот и да прокламира значимостта на органната трансплантация в Република България. БСТ осъществява дейността си изцяло на основата на дарения.

В Сдружението могат да членуват хора с различни видове трансплантации, пациенти, провеждащи диализно лечение, преддиализно болни и техните роднини.

Сътрудничество:

 • От 2007 г. БСТ е официален член на „World Transplant Games Federation” (Световна федерация за спорт на трансплантирани) (WTGF).
 • От 2009 г. БСТ е член на  „European Transplant and Dialysis Sports Federation” (Европейска федерация за спорт на трансплантирани и диализноболни) (ETDSF).
 • Сдружението е подало кандидатура за членство в European Kidney Patient`s Federation (Eвропейска федерация на бъбречноболните пациенти) (CEAPIR).
 • icon
Българско сдружение Лимфом

Българско сдружение Лимфом

Лице за контакт: Пиринка Петрова

Лице за контакт: Пиринка Петрова
Адрес: София, бул. Черни връх 15
Телефон: +359 (0) 2 866 47 00, +359 (0) 2 865 29 09
Email: info@lymphom-bg.com
Официален сайт: http://www.lymphom-bg.com/
Фейсбук: https://www.facebook.com/LymphomaBG/


Основни цели на Българско сдружение Лимфом:

 • Насърчаване на комуникацията между болните от лимфом
 • Подобряване контактите им с лекари специалисти
 • Подобряване информираността на болните за заболяването и съвременните методи на лечение
 • Преодоляване на социалната дискриминацията на болните
 • Подпомагане на болните и техните близки за преодоляване на психологическите последствия от заболяването
 • Подобряване обществената осведоменост за заболяването с цел ранна диагностика
 • Осигуряване на адекватно лечение със съвременните медицински средства, прилагани в света за всички болни

Основни дейности:

 • Съдействие за осигуряване на адекватен контакт между лекар и- пациент с оглед разясняване на причините за заболяването, методите на лечение и последствията от него
 • Обучение на болните, техните близки и на хората, които се грижат за тях как да се справят със страничните ефекти от лечението
 • Съдействие при кандидатстване по програми, насърчаващи трудовата заетост и социалното подпомагане
 • Съдействие и организация на програми за подобряване на здравето на лимфомно болните в България и финансиране с помощта на други организации на програми за здравна профилактика
 • Стимулиране сътрудничеството и сдружаването с организации на хора с други заболявания със сходен предмет на дейност
 • Подпомагане на информационния обмен и връзки с организации в чужбина
 • Защита на членовете при нарушаване на техните права
 • Създаване, развиване и поддържане на връзки със световната лимфомна коалиция, както и с друг  подобен тип сдружения в страните членки на Европейския съюз

Сътрудничество:

Българско сдружение Лимфом  е член на Lymphoma Coalition – международна мрежа от организации на лимфомно болните.

 • icon
 • icon
Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист”

Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист”

Председател: д-р Станимир Хасърджиев
Лице за контакт: д-р Станимир Хасърджиев – председател, Мария Чанева – координатор
Адрес: София 1142, ул. Любен Каравелов № 3, ет. 3, ап. 5
Гореща телефонна линия 0700 10 515 (едно обаждане се таксува на цената на един градски разговор за абонати на БТК от цялата страна).
Телефон: д-р Станимир Хасърджиев – 02/ 958 20 03; Мария Чанева – +359 (0) 879 44 99 82; 02/ 958 20 03
Email: office@hepasist.com
Официален сайт: www.hepasist.org
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/Hepasist/

„Хепасист” – Национално сдружение за борба с хепатита е неправителствена пациентска организация, създадена за да подпомага засегнатите от хепатит хора и да защитава интересите на обществото в борбата с хепатита. Основните цели на ХЕПАСИСТ са:

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПАЦИЕНТА
 • Защита на интересите на пациентите и правото им да бъдат лекувани
 • Осигуряване на съдействие за правилно, точно и навременно лечение на хепатит
 • Представляване на членовете пред институциите и отстояване правата на засегнатите от болестта хепатит.
 • Организиране на публични дискусии, пресконференции, образователни програми.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХЕПАТИТА
 • Събиране и предоставяне на информация относно хепатит и болните от хепатит.
 • Създаване и разпространяване на рекламни и информационни материали.
 • Привличане, обучение и назначаване на доброволци, необходими за изпълнение на целите на Сдружението.
БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
 • Организиране на благотворителни акции за набиране на средства за нуждаещите се членове.
 • Провеждане на акции за приобщаване в обществото на хора, болни от хепатит, техните семейства и всички заинтересовани лица.
 • Участие в проекти на правителството и неправителствени организации в области, сходни с целите на Сдружението.
Сътрудничество:
Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист” е член на ЕLPA (Европейска асоциация на пациентите с чернодробни заболявания) и на World Hepatitis Alliance (Световен алианс за хепатита).
Сдружение ХепАктив

Сдружение ХепАктив

Лице за контакт: Силвана Лесидренска
Лице за контакт: Силвана Лесидренска
Адрес: гр. София 1000, ул.“Цар Самуил“ 111 (CheckPoint София – Център за сексуално здраве).
Работно време на Центъра (понеделник и четвъртък 8,30-13,30, вторник и сряда 13,00-17,00 часа, петък – неработен).
Телефон: Силвана Лесидренска – 0988 722 988
Факс: +359 (0) 2 971 77 69
Email: hepactive@hepactive.org
Официална страница: www.hepactive.org
Фейсбук страница: HepActive

Сдружение ХепАктив е неправителствена пациентска организация, създадена в подкрепа на всички болни и преболедували от хепатит. Основните цели на Сдружение ХепАктив са:

 • Защита на правата и на социалните интереси на болните от хепатит и преболедувалите от хепатит
 • Подпомагане, обединяване, насърчаване и информиране на хора, болни от хепатит; осигуряване на взаимопомощ между болните от хепатит и преболедувалите от хепатит
 • Информиране за болестта хепатит, осигуряване на актуална и навременна информация за новостите в областта на хепатита
 • Запознаване на обществото с особеностите на заболяването, профилактиката, диагностицирането, лечението и рехабилитацията на болестта хепатит и проблемите на хората с болестта хепатит
 • Насочване на пациентите с хепатит към компетентни специалисти в областта и оказване на съдействие
 • Защита интересите и правата на болните от хепатит пред съответните държавни институции и органи
 • Осигуряване на средства за лечение и подпомагане на болните от хепатит
 • Осъществяване на проекти, които допринасят за социалното подпомагане, приобщаване и трудова реализация на преболедували и боледуващи от хепатит хора
 • Осъществяване на превантивни мерки за борба с хепатита.

Национално сдружение за профилактика на рака на маточната шийка

Национално сдружение за профилактика на рака на маточната шийка

Лице за контакт: Лиляна Асенова

Лице за контакт: Лиляна Димитрова Асенова
Адрес: София 1404, жк Гоце Делчев, ул. Славовица, бл. 53 Е, вх. А, ет. 7, ап. 19
Телефон: +359 (0) 879 81 58 07, зелена линия: 070018787
Email: hpv.guard@abv.bg
Интернет сайт: http://hpvgard.com/
Фейсбук страница: www.facebook.com/NSP.CervicalCancerwww.facebook.com/10minutesjustforyou/


Целта на Сдружението е да насърчи профилактиката на рака на шийката на матката сред младите жени.

Дейността на Организацията е насочена основно към здравите хора – незасегнати от болестта. Целта е да се популяризира заболяването рак на шийката на матката и начините за неговата профилактика.

Национално сдружение за профилактика на рака на шийката на матката не е типична пациентска организация, но е в контакт с няколко такива. Членове на Сдружението могат да бъдат всички заинтересовани лица, в това число: млади момичета и жени, родители, обществени личности, медии, лекари и други.

Тъй като работата на Сдружението е пряко свързана с млади хора, стремежът е да се прилагат нестандартни, съвременни подходи при комуникацията с тях. Изграден е информационен сайт http://www.hpvgard.org/ с информация за рака на шийката на матката, за HPV (човешки папилома вирус), за начините за предпазване, за профилактиката, съвети. Създадена е и гореща телефонна линия – 0700 1 87 87, на която всеки обадил се може да получи консултация.

Една от първите инициативи на Сдружението беше дългосрочната информационна кампания „Кажи на някой!”. Целта на кампанията беше повишаване на познаваемостта върху рака на шийката на матката и акцентиране върху заболяването като социално и обществено значимо.

Сътрудничество:

Национално сдружение за профилактика на рака на шийката на матката е член на ECPC – EUROPEAN CANCER PATIENT COALITION (Европейска коалиция на болните от рак), член на WACC – Women Against Cervical Cancer (Организация на жените срещу рака на шийката на матката).

 • icon
Българска асоциация по хемофилия

Българска асоциация по хемофилия

Председател: Виктор Паскалев

Лице за контакти: Виктор Паскалев, председател; Йордан Недевски, заместник-председател
Адрес: п.к. 1612, гр. София, жк Хиподрума, ул. „Иван Евстатиев Гешов“, бл.120, вх. А, ет. 2, ап. 6
Телефон: +359 (2) 478 39 64
Email: office@hemo-bg.org
Официален сайт: http://hemo-bg.org/
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/haemophilia.bulgaria/


Българска асоциация по хемофилия е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза. То обединява болните с наследствен недостиг на фактори на кръвосъсирване I, II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII и болест на Von Willebrand (хемофилия), техните родители, настойници, роднини и приятели, здравни работници, професионално ангажирани и съпричастни към лечението и проблемите на тази група болни, както и на граждани, съпричастни към тяхната съдба и бъдеще.

Целта на Българска асоциация по хемофилия е подобряване на медицинското обслужване, качеството на живот и социалното положение на пациентите с хемофилия и техните семейства, както и повишаване на информираността за това рядко генетично заболяване и начините за неговото лечение.

Сътрудничество:

Българска асоциация по хемофилия е член на Европейски хемофилен консорциум (European Haemophilia Consortium) и на Световна федерация по хемофилия (World Federation of Hemophilia).

www.hemo-bg.org

 • icon
НСНЦ на хора страдащи от ХМЛ

НСНЦ на хора страдащи от ХМЛ

Председател: Христофор Христов

Лице за контакти: Христофор Ценков Христов – председател
Адрес: гр. Ловеч, жк Младост, бл. 321, вх. В, ап. 8
Телефон: 0884 002 112
Email: laura300593@gmail.com
Официален сайт: www.hml-bg.com


Национално сдружение с нестопанска цел на хора, страдащи от хронична миелогенна левкемия – ХМЛ, е неправителствена пациентска организация, създадена, за да подпомага засегнатите от ХМЛ хора и да защитава техните интереси в борбата с това коварно заболяване. Основните цели на Сдружението са:

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПАЦИЕНТА:

 • Защита на интересите на пациентите и правото им да бъдат лекувани
 • Осигуряване на съвременно правилно, точно и навременно лечение на ХМЛ
 • Представляване на членовете пред институциите и отстояване правата на засегнатите от ХМЛ
 • Организиране на публични дискусии, пресконференции, образователни програми с водещи специалисти в тази област.
Сдружение за достоен живот на паркинсониците в България

Сдружение за достоен живот на паркинсониците в България

Лице за контакт: Васил Настев

Лице за контакт: Васил Настев
Телефон: +359 (0) 888 86 30 33
Email: setiva@abv.bg
Официален сайт:  –
Фейсбук страница: –

 • icon
Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания”

Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания”

Председател: Маргарита Къналиева-Борисова

Лице за контакти: Маргарита Василева Къналиева-Борисова, председател на УС, Петя Борисова Александрова, зам.-председател на УС
Адрес: 1505 София, ул. Братован 10, вх. А, ап. 7
Телефон: +359 (0) 888 54 50 05 – Маргарита Борисова, +359 (0) 885 44 27 56 – Петя Александрова
Email: info@decaohz.org
Интернет сайт: www.decaohz.org
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/decaohz.org/


Сдружение „ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” е юридическо лице, регистрирано съгласно ЗЮЛНЦ на 21.10.2010 г. от СГС. Сдружението е непартийно, доброволно, независимо сдружение на родители, близки и съмишленици. Това е организация на родители на деца от 0 до 18 години със заболявания на кръвта и солидни тумори. В настоящия момент членове на сдружението са родители на деца, които се лекуват в СБАЛДОХЗ – София.

Целите на Сдружението са: защита правата на децата, болни от онкохематологични заболявания; подобряване на социалната адаптация на децата по време на активното и на поддържащото лечение, както и след това; информиране, подпомагане и насърчаване на родители и деца с онкохематологични заболявания; осигуряване на психологическа помощ за децата и техните семейства; оказване на помощ при осигуряване на средства за лечение в чужбина и други.

 • icon
Пациентска организация „Глаукома”

Пациентска организация „Глаукома”

Лице за контакт: Георги Димитров

Лице за контакт: Георги Димитров
Адрес: София 1404, жк Гоце Делчев, ул. Славовица, бл. 53 Е, вх. А, ет. 7, ап. 19
Телефон: +359 (0) 894 21 45 01
Email: glaucoma@npo.bg
Официален сайт: www.glaucoma.bg
Фейсбук страница: –


Пациентска организация „Глаукома” е учредена в началото на месец март 2010 г. и е пациентска организация с нестопанска цел.

Пациентска организация „Глаукома” e учредена от пациенти със заболяването глаукома, обединени от идеята да защитават правата на пациентите с това заболяване, да работят в посока подобряване условията за лечение и повишаване качеството на живот на страдащите от глаукома.

Основни цели на Пациентска организация „Глаукома”:

 • Осигуряване на достъпна и актуална информация относно заболяването
 • Изграждане на канали за информация на пациентите относно проблема глаукома
 • Защита на интересите на пациентите и правото им да бъдат лекувани
 • Представляване на членовете на организацията пред институциите и отстояване на техните права
 • Информиране на обществеността и медиите за проблемите, свързани с глаукома
 • Съдействие за правилно, точно и навременно лечение на глаукома
 • Съдействие за достъп на членовете на сдружението до специалисти и специализирани лечебни заведения
 • Представляване на интересите на засегнатите от болестта глаукома
 • Създаване на капацитет в местни общности за прилагане на превантивни мерки за борба с глаукома
 • Създаване на партньорски отношения с местни стопански, политически и неправителствени организации
Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания

Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания

Председател: Веселина Джамбазова

Лице за контакти: Веселина Джамбазова – председател на УС
Адрес: София, ул. Майор Първан Тошев 8
Телефон: 0885 602042 – Веселина Джамбазова
Email: office@rdbz.org
Официален сайт: –
Фейсбук страница: –


Сдружението ни „Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” е регистрирано в обществена полза в Централния регистър към Министерство на правосъдието под номер 20100803003 с удостоверение номер 003/03.08.2010.

Насочваме усилията си в осигуряването на подкрепяща среда, която да даде равни шансове на децата с бъбречни заболявания за реализация и качество на живот. Решени сме активно да участваме и да влияем на политиките, които имат отношение към благоденствието на децата ни. Вярваме, че заедно можем да постигнем положителна промяна в отношението на институциите, бюрокрацията и обществото към децата с бъбречни заболявания.

Към настоящия момент Сдружението има 7 членове и 15 доброволци. Дейностите на Организацията са свързани с подобряване качеството на живот на децата с бъбречни заболявания и техните семейства; организира поредица от инициативи, свързани с издаването на сборник със статии и публикации и информационни кампании в подкрепа на техните родители и близки. Асоциацията придобива лиценз извършване на Социална услуга „Дневен център за деца с увреждания” и „Мобилен център за работа с деца и родители”.

 • icon
 • icon
 • icon
 • icon
Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония

Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония

Председател: Наталия Маева

Лице за контакти: Наталия Маева – председател на УС
Адрес: София 1142, ул. Женева № 1, ет. 1, ап. 1
Телефон: тел.02/958 60 06; 0877773 887
Email: bgspph@gmail.com
Официален сайт: www.bspph.net
Фейсбук страница: www.facebook.com/BSPPH.Bulgaria


Сдружение “Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония“ е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на чл. 19 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което осъществява дейност в обществена полза.

Организацията е учредена от съмишленици през 2012 г. Мисията на Сдружението е подобряване качеството на живот на страдащите от пулмонална хипертония, да защитава техните права, както и да подпомага тяхното социално и професионално реинтегриране. Важна задача е разширяването на информираността на обществото относно това заболяване, както и проблемите, съпътстващи ежедневието на пациентите и техните семейства. Една от основните цели е осъществяването на контакти и постоянен диалог между сдружението и ръководните органи и инстанции в Република България, имащи отношение към пулмоналната хипертония (Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Национална здравноосигурителна каса, Агенция по лекарствата, Национална трудовоекспертна лекарска комисия и др.) Необходимостта от осигуряване на средства за лечение и подпомагане на болните от пулмонална хипертония в Р България и чужбина, както и създаването на групи за психологическа подкрепа на пациентите, са сред най-важните задачи, които си поставя сдружението.

Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония, оказва съдействие за пропагандиране на местните и международни идеи за механизми на контрол на тази болест.

Пулмоналната хипертония е рядко заболяване, което засяга кръвоносните съдове на белите дробове. Клинично се дефинира с увеличение на белодробното артериално налягане, поради стесняване на малките артерии в белите дробове.Сърцето се мъчи да изтласка кръв през стеснените артерии, което води до повишено кръвно налягане в белите дробове и уголемяване на сърцето. С времето преумореното сърце се износва, това може да доведе до сърдечна недостатъчност и смърт.Често се наблюдава забавяне при поставяне на точната диагноза. Обикновено пулмонална хипертония се бърка с исхимична болест на сърцето, астма, ХОББ или сънна апнея. Понякога неправилното диагностициране води до психични разстройства (безпокойство, стрес, депресия).

Тъй като в България липсва официален регистър на пациентите с първична пулмонална хипертония, по неофициални данни засегнатите са 35-45 души.Членовете на Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония до този момент са 25.Сдружението е пълноправен член на Европейската асоциация по пулмонална хипертония (PHA EUROPE) и на EURORDIS.

 • icon
Сдружение ВИОМ

Сдружение ВИОМ

Лице за контакт: Мария Силяновска

Лице за контакт: Мария Иванова Силяновска
Адрес: Ул. Димитър Хаджикоцев № 88, София 1421
Телефон: 0882 359 886:
Email: viom_ngo@abv.bg;
Официална страница: www.thyroidbg.com
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/thyroidbg/


Сдружение ВИОМ представлява организация с нестопанска цел и има неполитически характер. Сдружението е регистрирано през юни месец 2011г , но реално започва да работи от средата на тази година.Основните цели на сдружението са

 • предоставяне на информация относно заболяванията на щитовидната жлеза и методите за лечение
 • подобряване контакта пациент – лекар-специалист и насочване към адекватна диагностика и лечение
 • насърчаване на комуникацията между болните и обмяната на опит
 • подпомагане на болните и техните близки за преодоляванена психологическите последствия от заболяването, за тяхната социализация и реинтеграция в обществото.
 • подобряване обществената осведоменост за заболяването с цел превенция и ранна диагностика.

Сдружението работи за постигане на своите цели като оказва съдействие на пациенти със заболявания на щитовидната жлеза за получаване на качествени диагностика и лечение в сътрудничество с водещи медицински специалисти в областта на ендокринологията, ендокринната хирургия, клиничната лаборатория и образната диагностика както и в други области. Сдружението предоставя изчерпателна информация за заболяванията на щитовидната жлеза и по-специално за рак на щитовидната жлеза, за специализираните болници в България и признати специалисти в областта. Информацията се предоставя посредством интернет сайт www.thyroidbg.com. Целта е популяризиране на добри практики за справяне със страничните ефекти от лечението, съдействие и организация на програми за възстановяване, рехабилитация, социална реинтеграция. Посредством предоставяне на информация чрез брошури, интернет страница и други инициативи се цели да се повиши информираността на населението и да се подобри здравната профилактика и ранната диагностика на базата на личната инициатива. Важна част от дейността на сдружението естимулиране сътрудничеството и сдружаването с организации на хора с други заболявания със сходен предмет на дейност и съвместна дейност за подобряване на здравеопазването в България. Една от задачите, по която в момента се работи е създаване на звено за проследяване на болните от рак на щитовидна жлеза, архив и осигуряване на периодични контролни прегледи, както се случва в нормалните държави.

Важна част от дейността е осигуряване на информационен обмен между страната и чужбина, като се следят съвременните практики в Европа и света и тяхното приложение в България. Сдружението има изградени добри контакти с водещи медицински специалисти в Австрия, Германия, Турция и др. При по-тежки и комплицирани случаи сдружението има възможност да осигури връзка и консултации на пациентите с водещи специалисти. И не на последно място съдействие за правна защита на членовете при нарушаване на техните права.

Сдружението набира средства чрез спонсорство, чрез доброволни вноски на членовете на сдружението и чрез дарения. Изразходването на средствата на сдружението се извършва съобразно с неговите нестопански цели.

 • icon
Сдружение „Даун синдром България“

Сдружение „Даун синдром България“

Председател: Антония Маринова

Лице за контакти: Антония Маринова – председател
Телефон: +359 89 915 45 73
Email: pr@downsyndromebg.com; contact@downsyndromebg.com
Официална страница: www.downsyndromebg.com
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/DownSyndromeBG/


Сдружение на родителите на деца със Синдром на Даун е организация, създадена с цел да подпомага родителите на деца със синдрома в отглеждането и възпитанието им и да съдейства за успешната им социална адаптация и интеграция в обществото.

В приоритетите на организацията са:

 • оказване на помощ и подкрепа на родителите още от раждането на детето и запознаването им със съвременните постижения в преодоляването на ограниченията, налагани от синдрома, с цел намаляване на случаите на изоставяне в домове за медико-социални грижи;
 • подпомагане при намирането на специалисти – лекари, физиотерапевти, педагози и логопеди;
 • подпомагане при приемане в масовите детски заведения и училища;
 • съдействие и подкрепа за успешната реализация в обществото на младежите и хората със Синдром на Даун – намиране на подходяща работа и участие в обществения живот.

Организацията има за цел да се бори за разрушаване на негативните стереотипи за хората със синдром на Даун и за подобряване на отношението и приемането им от обществото, както и за изграждане на техния позитивен образ чрез информация за техния реален потенциал за развитие, способности, таланти, успехи и постижения, за техните уникални човешки качества.

В по-общ план цел на сдружението е съвместно с други заинтересовани организации да способства за изграждането и развитието на държавна система за ранна помощ и обучение на децата със специални образователни потребности, както и за формирането на толерантно отношение към хората със специални нужди.

 • icon
Сдружение на пациентите с ГИСТ в България

Сдружение на пациентите с ГИСТ в България

Лице за контакт: Юлиана Попова

Лице за контакт: Юлиана Борисова Попова
Адрес: 1220 София, ж.к. Надежда I, бл. 103, вх. В, ап. 66
Телефон: +359 888 585 366
Email: info@gist-bg.com
Интернет сайт: www.gist-bg.com
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/GISTandSTSBulgaria/


„Сдружение на пациентите с ГИСТ в България” е регистрирано като организация с нестопанска цел с обществено полезна дейност (решение на СГС №2/07.02.2014г) със съдебна регистрация Ф.Д. № 30/2012 на СГС.

Дейността на Сдружението е изцяло насочена в подкрепа на хората засегнати от рядкото злокачествено заболяване гастроинтестинален стромален тумор (ГИСТ). Организира ежегодни срещи-семинари за пациентите от цялата страна, предоставя информация за специалисти и възможности за лечение според международните стандарти за най-добра клинична практика, подпомага социализирането на хората с ГИСТ, представя ги пред Здравните институции в България, поддържа интернет страница (www.gist-bg.com) с понастоящем единствената информация за болестта предоставена достъпен за пациентите език и др.

 • icon
Фондация „Състрадание Алцхаймер България”

Фондация „Състрадание Алцхаймер България”

Изп. директор: Живка Тишева

Лице за контакти: Живка Тишева – изпълнителен директор
Адрес: 9009 Варна, ул. „Цанко Дюстабанов” №30, ап.3
Телефон: 0899 432 079
Email: compassion.alz@abv.bg
Официален сайт: alzheimerbulgaria.org
Фейсбук група: тук


Фондация „Състрадание Алцхаймер България” е неправителствена организация, създадена през 2004 г. Мисията на организацията е повишаване качеството на живот на лица с деменция, чрез промяна на съществуващото отношение, политика и практики към тях и осигуряване на равен достъп до лечение и услуги.
Според информации хората с деменции в България са над 100 000 души.

От създаването на организацията екипът работи за информиране и социална подкрепа на болните и техните семейства, за застъпничество и лобиране, за промяна на здравните и социални политики.

Основните дейности на Фондацията са:

 1. Организиране на дейности и предоставяне на социални услуги, целящи преодоляване на социалната изолация на хора, страдащи от болестта на Алцхаймер и техните семейства (оказване на мултидисциплинарна – психологическа, социална и правна консултативна помощ в гр. Варна и гр. София, организиране на „Алцхаймер кафе” и групи за взаимопомощ, организиране на занимания с болните, арт-терапия, музикотерапия и други нефармакологични методи);
 2. Осигуряване на по-добър достъп до информация и услуги;
 3. Осигуряване на обучения за грижещи се болни от деменция (благодарение на европейската награда през 2012 г. Фондацията проведе първите обучения за персонала в Дома за възрастни с деменция в гр. Разград и още пет дома, сътрудничество с университета Ст. Андрюс, Шотландия);
 4. Застъпничество и лобиране за промяна на здравните и социални политики пред:
 5. «Комитета за кулутурни, социални и икономически права на ООН», за реимбурсиране на лекарства за тези болни – от 2014 г. вече има реимбурсация на две лекарства.
  МЗ, МТСП – за признаване значимостта на заболяването и създаване на национален план за справяне с болестта – вече има създадена работна за изготвяне на проект на Концепция за превенция, ранно диагностициране и лечение на Болестта на Алцхаймер и други видове деменции, в които са включени наши представители
 6. Информационни кампании за повишаване чувствителността на обществото – изработване и разпространение на информационни материали, съдържащи информация за симптомите на заболяването и за местата, където болните и техните близки могат да потърсят помощ. Информационни кампании и медийни изяви по случай 21.9 – Световният ден на болните от Алцхаймер и други важни дати, свързани с възрастните хора, с цел повишаване на обществената чувствителност относно социаната цначимост на заболяването.

Фондацията работи в гр. Варна и региона и има представителство в гр. София. Дейностите и проектите се осъществяват в сътрудничество с широк кръг от заинтересовани институции (Община Варна, болница „Св. Марина”, домовете за възрастни хора и хора с деменция в Североизточна България, неправителствени организации и социални служби).

Организацията има спечелени 8 проекта и една Европейска награда за добра работа в областта на деменцията, на тема „Да живеем добре с деменция в Европа” от Мрежата на Европейските фондации (Atlantic Philanthropies, Фондация Mederic Alzheimer, Фондация King Baudoin и Фондация Robert Bosch).

Фондацията е член на Световната Alzheimer’s Disease International и Европейската Алцхаймер организации и на мрежата на Euro Carers.

Начало

СНЦ „АРТРА“

СНЦ „АРТРА“

Председател: Ивайло Проданов

Лице за контакти: Ивайло Проданов Проданов – председател
Адрес: гр. Велико Търново, ПК 5000, ул. „Козлодуй“ №11
Телефон: +359 879 29 33 93
Email: artra@abv.bg
Интернет сайт: –
Фейсбук страница: –


Сдружението осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в: разработване на програми за подпомагане развитието на – социалната политика и дейности насочени към хора с влошено здравословно състояние, хора в неравностойно положение, инвалиди, деца, възрастни хора, социални структури и други; подпомагане на малкия и средния бизнес с насоченост към социалните дейности, обучението, културата и използването на биопродукти, натурални храни, различни видове терапии, превенции; обучението на местната и централната администрация; организиране на курсове и семинари; разработване и управление на проекти в сферата на здравеопазването, образованието, културата, научната и внедрителстката дейност; организиране на инициативи и политики за учене през целия живот; развитие на дистанционно обучение; обучение в предприемачество; посредничество между бизнеса и образованието.

Сдружение на жени с онкологични заболявания и техните сподвижници „Сили имам да се боря”

Сдружение на жени с онкологични заболявания и техните сподвижници „Сили имам да се боря”

Председател: Анита Симитчиева

Лице за контакти: Анита Симитчиева – председател на УС
Адрес: гр. Самоков, ул. Крали Марко 57
Телефон: +359 (0) 878 268 012
Email: siliimam@abv.bg
Интернет сайт: –
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/siliimam/


В Сдружението членуват 45 лица. От тях с онкологични заболявания са 37 лица и 8 сподвижници. Основните ни дейности са: превенция чрез информационни материали или срещи със заинтересованите страни; срещи за взаимопомощ, психологическа помощ и подкрепа; организиране на профилактични прегледи за рак на гърдата в гр. Самоков и гр. Ихтиман; организиране на информационни кампании в гр. Долна баня и гр. Констенец.

СНЦ „Интеграция”

СНЦ „Интеграция”

Председател: Живко Томов

Лице за контакти: Живко Томов, председател
Адрес: гр. Бургас, жк Бр. Миладинови, бл. 117, вх. 10, п.к. 21
Телефон: 0879 16 96 70
Email: zhmt@mail.orbitel.bg
Интернет сайт: –
Фейсбук страница: –


Сдружение с нестопанска цел „Интеграция” се занимава със защита на човешките, гражданските, социалните и икономическите права на хората със сензорни, двигателни и ментални увреждания.

Дейности:

 • Система за автоматизация на основните дейности в малки и средни библиотеки и читалища, достъпна за потребители със зрителни нарушения
 • Изграждане на библиотека с учебна литература във формат, достъпен за учащи се със зрителни проблеми
 • Кръгла маса, посветена на проблемите на интегрираното образование на зрително затруднени ученици

Сътрудничество:

Мрежа на НПО “Мога”

Сдружение „2002 Надежди”

Сдружение „2002 Надежди”

Председател: Райна Дюлгерска

Лице за контакти: Райна Дюлгерска – председател;
Адрес: гр. Пазарджик, ул „Пейо Яворов“ №10
Телефон: Райна Дюлгерска – 0889 27 13 00
Email: nadejdi_2002@abv.bg
Интернет сайт: –
Фейсбук страница: –


Основна дейност на организацията:

 • Да подпомага социално слабите, хората с увреждания и лицата, нуждаещи се от грижи;
 • Да оказва закрила на деца в неравностойно положение;
 • Да стимулира творческите заложби на децата и създаването на подходящи условия за нравствено, познавателно и физическо развитие на личността на децата;
 • Да създава условия за изграждане на свободна, морална и инициативна личност и за задоволяване на индивидуалните потребности и интереси;
 • Да съдейства за развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, културата, здравеопазването; за развитие на социалната и личностна интеграция;
 • Да съдейства за пълноценната защита на човешките права;
 • Да спомага за постигането на други цели, определени със закон;
 • Да обединява усилията на обществеността с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица за осъществяването на тези цели.
 • icon
Сдружение „Жажда за живот”

Сдружение „Жажда за живот”

Председател: д-р Стефан Стефанов

Лице за контакти: д-р Стефан Стефанов, председател
Адрес: гр. Сливен, 8800, ул. „Ген. Кирил Ботев” №11
Телефон: +359 (0) 898 34 98 20
Email: dr.stef@abv.bg; dr.stefanov@thirstforlife-bg.com
Интернет сайт: http://n.thirstforlife-bg.com/
Фейсбук група: тук


Основни насоки в дейността на организацията:

 • Промотиране на равния достъп до качествена информация, сексуално и здравно образование в областта на полово предаваните болести и употребата на наркотици;
 • Промяна на нагласата на населението и групите в риск относно здравословния и отговорен начин на живот – полов и социален. Дейностите са насочени главно в областта на ХИВ/СПИН и полово предаваните инфекции, употребата на наркотици, употребата на контрацептиви и др.
 • Подобряване на местните и регионални политики и внасянето на иновационни стратегии за овладяване на здравните щети от употребата на наркотици и проституцията.

Реализирани и настоящи проекти:

 • „Младите хора заедно”
 • „Право на здраве и достоен живот”
 • „Център за правно и социално развитие”

Сътрудничество:

Българска мрежа за обучение по човешки права, сътрудничество с Институт Отворено Общество – програма Обществено здраве, Тръст за гражданско общество.

Асоциация „Детско сърце – град Добрич”

Асоциация „Детско сърце – град Добрич”

Лице за контакт: Веселина Стоянова

Лице за контакт: Веселина Николаева Стоянова
Адрес: град Добрич, ул. България № 3, офис 103
Телефон: 058 601 435; 0899 11 55 92
Email: stojanova.vessela@gmail.com
Интернет сайт: http://www.childs-heart.org/
Фейсбук страница: –


Сдружение „Детско сърце – град Добрич” извършва медицинска консултативна дейност за сърдечно болните деца; подпомага и съдейства при решаването на медицинските проблеми на децата със сърдечни заболявания, навършили пълнолетие; съдейства и осигурява оптимално лечение и рехабилитация на сърдечно болните деца; съдейства при постъпване в болнични заведения; оказва социално-правна дейност, социална закрила и подпомагане на социално слаби семейства.

При организиране на ежегодни медицински прегледи за сърдечно болни деца, МБАЛ-Добрич или ДКЦ 2 предоставя оборудван медицински кабинет с ехограф, ЕКГ апарат и компютър. Прегледите се извършват от 2 педиатри кардиолози от ДКК при НКБ – София и 2 педиатри кардиолози от Добрич.

В сдружението работят доброволци – 2 педиатри кардиолози от гр. Добрич, 1 социален работник и 1 психолог. Възнаграждения на социалния работник и на психолога се изплащат само в случаите, когато имаме спечелен проект и такива разходи са предвидени – в тези случаи психо-социалните консултации са ежеседмични.

Проекти

Проект „Да помогнем на сърдечно-болните деца от Добрич”, финансиран от Община град Добрич – ежегодно от 2004 г.;

Проект „Реинтеграция на деца със сърдечни и други хронични заболявания като пълноценни участници в обществения живот чрез предоставяне на комплексни социални услуги”, финансиран от ФМ на ЕИП (2009-2010) – водещ партньор „Детско сърце” – София.

Към настоящия момент „Детско сърце – гр. Добрич” членува в ECHDO – European Congenital Heart Decease Organization (Европейска организация по вродени сърдечно съдови заболявания) и CORIENCE.

Партньори на организацията: Асоциация „Детско сърце” – София; Община град Добрич; Дирекция „Социално подпомагане” – Добрич; МБАЛ – Добрич; ДКЦ 2 – Добрич.

Фондация „Тромбофлебици в действие“

Фондация „Тромбофлебици в действие“

Лице за контакт: Кинка Славова

Лице за контакт: Кинка Минчева Славова – председател

Адрес: град Стара Загора, ул. „Одринска епопея” №22

Телефон: +359 (0) 885 78 29 36 – Кинка Славова

Стела Димова (зам.-председател) – 0894 80 96 28

Email: tromb@dir.bg
Официален сайт: http://tromb.npo.bg/
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/TromboflebiciVDejstvie/


Цели:

 • Да защитаваме правата и законните интереси на пациентите с тромбофлебит.
 • Да работим за подобряване социално – битовото обслужване и жилищните условия на пациентите.
 • Да работим за разработването и внедряването съвременни модели за медицинска грижа, рехабилитация, за внедряването на производство на високоефективни препарати, реактиви и други необходими за пациентите с тромбофлебит средства.
 • Да работим активно с учени, медици, лекари и други

Дейности:

 • Участваме в изработката на решения на държавната власт и местното самоуправление
 • Осъществяваме издателска дейност на безплатни материали, които популяризират същността на заболяването, неговото клинично лечение, рехабилитация, профилактика и др.
 • Представляваме и защитаваме правата и законните интереси на своите членове, пред органите на държавната власт и органите на местното самоуправление
 • Разработваме и реализираме програми и инициативи в сферата на профилактиката и опазването на здравето
 • Реализираме програми и инициативи, насочени към оказване на материална, медицинска и социална помощ на пациентите с тромбофлебит
 • Поддържаме и развиваме сътрудничество с други сродни организации в страната и чужбина
 • Организираме и провеждаме конференции, симпозиуми, семинари, програми, курсове и други инициативи за пациенти и медицински специалисти
 • Участваме в национални и международни конгреси и семинари
 • Членуваме в национални и международни пациентски организации
 • icon
Сдружение „Онкоболни и приятели” – Бургас

Сдружение „Онкоболни и приятели” – Бургас

Лице за контакт: Цонка Тодорова

Лице за контакт: Цонка Тодорова
Адрес: град Бургас, ул. „Ст. Планина“ №18
Телефон: 0988 34 16 11
Email: office@cpf-burgas.info
Интернет сайт: www.cpf-burgas.info
Фейсбук страница: тук


Сдружение „Онкоболни и приятели“ – Бургас има 250 члена.

Цели на сдружението:

 • работа по подобряване на условията, гарантирания достъп, равнопоставеност и равни шансове на окноболните за лечение и грижи, съгласно националните и европейските стандарти;
 • съдействие за пълната и всестранна информираност на членовете си за правата на пациентите, процедурите и методите на лечение, приложими по най-добрите български и световни медицински практики;
 • съдействие за подобряване на правните регламенти в областта на онколечението, чрез проучване на опита в други европейски страни във взаимодействие със сродни пациентски организации;
 • подпомагане, обединяване и координиране цялостната дейност на своите членове в защита на техните законни права и интереси;
 • подпомагане на социално слабите, на инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи;
 • подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на онкоболните, защита на човешкото им достойнство и правото им на пълноценен и нормален начин на живот.
 • icon
СНЦ „Усмивка”

СНЦ „Усмивка”

Лице за контакт: Митка Георгиева

Лице за контакт: Митка Георгиева
Адрес: гр. Бургас, ул. „Янко Комитов“ № 4
Телефон: 0887 395 403
Email: mitka_g@abv.bg
Интернет сайт: www.ngousmivka.eu
Фейсбук страница: тук


Реализирани от Сдружение „Усмивка” дейности през изминалите 2010-2011 г.

„Протегни ръка – стопли сърце”

В центъра за работа с деца „Миа Монтесори” (офис на Сдружението) бе организиран великденски празник-разпродажба в полза на хора с увреждания от Националния център за социална рехабилитация. Родители доброволци и техните деца поздравиха хората с увреждания, които им гостуваха и закупиха изработени от тях сувенири от подредената изложба.

Бургаско участие в „Българска мартеница за Гинес”

Родители и деца от „Усмивка” изработиха мартеници, за да се включат в националната инициатива „Мартеница за Гинес”. Част от мартениците те предоставиха на студенти по социална педагогика от Университет „Асен Златаров”- Бургас. Студентите продадоха мартениците на благотворителен базар в Университета и връчиха събраната сума на г-жа Георгиева с уговорка парите да бъдат използвани да се изведат на децата от дом „Щурче” в гр. Средец (дом за отглеждане на деца без родители) на разходка до морето и гостуване в Център „Миа Монтесори”. Предавателният протокол бе подписан в Областната управа, в присъствието на г-жа Златина Дукова, заместник-областен управител.

„Градът не спи”

Инициатива за деца с аутизъм. Децата и техните родители гостуваха в център „Миа Монтесори”. Заедно с деца и родители от „Усмивка” от подръчни материали изработиха модели на къщи, които ще бъдат използвани за рехабилитационна дейност в Ресурсния център за деца със СОП.

„Подари книжка – дари усмивка”

В рамките на кампанията на БНТ „Голямото малко четене” по инициатива на „Усмивка” децата от четири бургаски училища събраха 300 детски книги и ги дариха на бургаския дом „Ронкали” (дом за настаняване от семеен тип за деца лишени от родителски грижи). Като продължение на тази благотворителност се роди следващата инициатива.

„Усмихни се, чета за теб!”

Студенти педагози от Университет „Асен Златаров” четаха приказки на децата от „Ронкали”, а домакин беше Регионалната библиотека „Пейо Яворов”.

Инициативата „Усмихни се, чета за теб!” продължава през май и юни, когато доброволци от сдружението и деца от дом „Ронкали” ще четат на децата от дом „Щурче” в библиотеката на Университет „Асен Златаров” и ще показват куклен етюд. Особено радващо е желанието на децата от „Ронкали” да доставят радост на други деца.

Всички дейности са осъществени от доброволци и чрез собствено финансиране на сдружението. По своята същност те допринасят за насърчаване на родителите да участват в приобщаващи обществени инициативи в името на своите деца, за подобряване на ценностната среда и оздравяване на обществото чрез добри практики.

Сдружението си съструдници Национална Мрежа за Децата, Фице България, ФГУ.

 • icon
Национална асоциация на децата и младите хора с диабет

Национална асоциация на децата и младите хора с диабет

Председател: Елисавета Котова

Лице за контакт: Елисавета Котова
Адрес: обл. Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Христо Чернопеев“ №17
Телефон: 0888/ 566 055 – Елисавета Котова / председател/; Нели Логофетова 0878/ 826 835
Email: nadd.2006@abv.bg
Интернет сайт: www.children-diabetes.org
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/children.diabetes/


Дейността на организацията за 10 години е провеждане на ежемесечни срещи с членовете, организиране на различни видове кампании за обучение на децата, младите хора ,техните близки и приятели с най-важните състояния, в които могат да изпаднат. Организиране на скринингови кампании в различни градове. Провеждане на ежегодни летни-лагери профилактики за децата и младите хора с диабет. На тези лагери присъстват детски ендокринолози, които провеждат реобучение на децата и техните родители. Всяка година се провежда Национална конференция, на която се дискутират, всички проблеми вследствие лошият контрол и препоръки на лекари специалисти към техните пациенти. Организират се Благотворителни кампании, с които подпомагаме деца, които имат нужда от средства при операции и социални проблеми.

Общият брой на членовете в организацията е около 850 човека.

Общият брой на децата от 0 до 18 години е 2010 деца.

 

 • icon
Сдружение „Тацитус“

Сдружение „Тацитус“

Почетен председател: Мина Енева-Ламбовски

Лице за контакт: Мина Янкова Енева-Ламбовски – почетен председател
Адрес: гр. София, жк. Бояна, ул. „Беловодски път“ 62А
Телефон: 0887 206 206
Email: tacitus_bg@abv.bg
Интернет сайт: https://tacitusbg.com/
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/tacituscenter/


Сдружението е създадено и упражнява дейност в обществена полза. Вписано е в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерството на правосъдието на 22.12.2010 година под № 20101222023. Сдружение „Тацитус“ притежава Лиценз за социални услуги за деца № 0936 от 16 март 2015 г., издаден от Държавна агенция за закрила на детето и Удостоверение за регистрация № 1134-02 от 02.04.2015 г. за предоставяне на социални услуги, издадено от Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика.

Основният предмет на дейност на Сдружение „Тацитус“ съгласно неговия Устав е: създаване на центрове за комплексно подпомагане и социална интеграция на деца с генерализирани разстройства на развитието: детски аутизъм, атипичен аутизъм, синдром на Рет, друго дезинтегративно разстройство в детството, хиперактивно разстройство, съчетано с умствено изоставане и стереотипни движения, синдром на Asperger; умствена изостаналост; специфични разстройства на развитието на учебните умения; хиперкинетични разстройства: нарушение на активността и вниманието и хиперкинетични разстройства на поведението, участие в проекти за социална интеграция и полагане на грижи за деца с аутизъм, набиране на средства с цел развитие на социални услуги и повишаване информираността на обществото по проблеми, свързани с аутизма.

Обществено-полезната дейност на Сдружение „Тацитус“ се извършва от членовете на Общото събрание и Управителния съвет на доброволни начала, както и от извънщатни сътрудници.

В подкрепа и като финансират идеалната си дейност, Сдружение „Тацитус” извършва и стопанска дейност, съобразно дружествените документи и законите на Р. България – социална работа без настаняване в Център за социална интеграция и рехабилитация на деца с аутизъм „Тацитус” към сдружението. Към 31.12.2014 година в центъра работят 8 служители, които през 2014 година са оказали професионалната си подкрепа и помощ на повече от двадесет деца и техните родители и близки. В центъра се предоставят услуги срещу възнаграждение, които осигуряват:

 • комплексна диагностика на развитието.
 • ранна терапевтична интервенция при ново – диагностицирани деца с генерализирани разстройства на развитието.
 • изготвяне на индивидуални програми за работа с децата, съобразени с техните интереси, особености и дефицити.
 • индивидуални сесии с логопед, психолог, специален педагог, ерготерапевт и монтесори педагог.
 • групови сесии за подобряване на психо–емоционалното развитие и социална интеракция на децата със затруднения: усвояване на умения за преодоляване на конфликтни ситуации и справяне с агресията по социално приемлив начин; повишаване на самооценката им, изграждане на чувство за принадлежност и себеуважение.
 • семейно консултиране и подкрепа на родители на деца с разстройства от аутистичния спектър, за справяне с психичната травма и променената фамилна динамика.
 • обучение на родители, близки, възпитатели и преподаватели на деца с разстройства от аутистичния спектър, в умения за полагане на грижи, съответни на специфичните потребности, произтичащи от диагнозата и дефицитите на детето.
 • курсове за специалисти от широк кръг – логопеди, специални педагози, психолози, лекари, медицински сестри, учители в детски градини и училища, преподаватели, студенти, ресурсни учители и др. , които проявяват интерес или работят с деца с аутизъм.

Мисията на организацията е обучението на специалисти и създаване на професионално общество в България за работа с деца с аутизъм, което използва научно доказани методи и се придържа към световните и европейски професионални и етични стандарти за практика.

Oтчитайки високата нужда в страната ни (около 70 000 деца с аутизъм) ние сме приели, като предизвикателство и лична кауза, да се борим в България, работата и грижите за децата от аутистичния спектър да покрият международните стандарти.

 • icon
Сдружение „Аутизъм днес“

Сдружение „Аутизъм днес“

Председател: Владислава Цолова

Лице за контакт: Владислава Цветанова Цолова – Председател
Адрес: гр. София, район „Младост”, ул.”Витоша ”№ 2
Телефон: 0896 69 92 74
Email: invisible.bulgarian.children@gmail.com
Интернет сайт: www.autismtoday-bg.eu
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/AutismTodayBulgaria/


Мисията на организацията е обучението на специалисти и създаване на професионално общество в България за работа с деца с аутизъм, което използва научно доказани методи и се придържа към световните и европейски професионални и етични стандарти за практика.

Oтчитайки високата нужда в страната ни (около 70 000 деца с аутизъм) ние сме приели предизвикателството да изградим център за обучение на приложни поведенчески аналитици в България и да дадем възможност за професионално развитие и придобиване на know-how в област непозната до момента в България и изграждане на Център по приложен поведенчески анализ АВА Applied behavior analysis (ABA) в България, в който ще започне обучението на първите Registered Behavior Technician (RBT) специалисти у нас!

Приложният поведенчески анализ е наука за човешкото поведение. В последните 40 години хиляди публикувани изследвания документират ефективността на ППА сред различни популации, интервенции, среди и поведения. ППА изгражда и подобрява социално значими поведения чрез систематично прилагане на интервенции, базирани на принципите на поведенческата теорията за учене. Методите, основани на ППА са считани за най-напредналите терапевтични и образователни интервенции за деца с аутизъм и развитийни разстройства. Големият брой на научни доказателства, подкрепящи ППА, е довел до няколко независими организации да одобрят и подкрепят ефективността на метода: Американската Национална Академия на Науките, Американската Педиатрична Академия, Американското Здравно Министерство, и пр.

Специалистите, които ще се обучават в рамките на програмата, ще преминат през 2 годишно платено интензивно теоретично и практично обучение за придобиване на акредитацията Регистриран Поведенчески Технолог (Registered Behavior Technician) от американския Сертифициращ Борд на Поведенческите Аналитици (Behavior Analyst Certification Board).

Общата цел на създателите на „Аутизъм днес“ е изграждането за първи път в България на Обучителен център за специалисти за създаване на мотивация у деца с аутизъм (АВА Център- Applied behavior analysis център- По приложен поведенчески анализ).

Сградата за изграждане на центъра е предоставена със Заповед на Столична община със СО-РД-565-6/24.03.2014 г. и Договор за безвъзмездно ползване от 5.11.2014 г., вписан в Агенцията по вписванията на 11.11.2014 г. Обучителният център създаваме за обучение на специалисти, които да работят професионално с деца от аутистичния спектър, по програма с американски преподаватели, които ще обучават в практиката български специалисти, но сградата се нуждае от основен ремонт, за който са необходими 75 000 лв. без ДДС, съгласно изработен благотворително прокт от арх. Александър Чернодрински, Архитектурно дружество IKIS. Изготвена е обучителна програма, в която ще се включат преподаватели от University of Columbia, с капацитет на центъра- 40 деца с аутизъм.

 • icon
Сдружение „АРЗ Солидарност“

Сдружение „АРЗ Солидарност“

Лице за контакт: Светослав Кирилов, Председател на УС

Лице за контакт: Светослав Кирилов, Председател на УС
Адрес: София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ 1, ет. 2, ап. 5
Телефон: 02 971 99 20, 0884 389 930
Email: info@solidarnost-bg.org
Интернет сайт: http://www.solidarnost-bg.org/
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/SolidarnostAssociation


Сдружение „АРЗ Солидарност“ е неправителствена организаци в обществена полза, работеща в областта на зависимостите от психоактивни вещества и хазарт. Основната дейност на организацията е рехабилитация и ресоциализация на зависими, която се осъществява от програма „Солидарност“ под две форми: дневна програма за хора със зависимост към наркотици и алкохол и вечерна програма за хора със зависимост към хазарт. Управителният съвет се състои от председател и двама членове.

Програмата на Сдружението е създадена през 2003 г. и работи по модела на Терапевтичните общности. Тя е в съответствие със стандартите на Националната стратегия за борба с наркотиците и притежава Съгласие за осъществяване на програма за психосоциална рехабилитация от Националния център по обществено здраве и анализи, както и Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги от Агенция за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика.

Други структури на Сдружението са:

 • Информационно-консултативен център за зависими и близки „Посланици на надеждата“;
 • Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта.
 • icon
 • icon
Пациенти с онкологични заболявания и приятели – Габрово

Пациенти с онкологични заболявания и приятели – Габрово

Председател: инж. Минка Дучева

Лице за контакт: инж. Минка Дучева – председател
Адрес: 5300, гр. Габрово, ул. „Славянска” № 8
Телефон: 0885461505 – инж. Минка Дучева
Email: onkogb@abv.bg
Интернет сайт: http://onkogb.com/
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/onkogb


Сдружение „Пациенти с онкологични заболавяния и приятели“ (ПОЗП) беше създадено през 2006 г. в отговор на острата нужда в града и областта в обществен и социален план на организация, различна от административните структури и институции, която да се ангажира със защита интересите на хората с онкологични заболявания, както и да предлага помощ и възможности за социалната им интеграция и личностна реализация.

През годините на усилена работа организацията е изградила трайни партньорства с други обществени организации и институции, организирала е и е провела множество благотворителни и застъпнически кампании, здравни беседи, информационни дни, изложби-базари. От 2013 г. е регистрирана в обществена полза.

През 2014 г. Сдружение реализира първия и единствен до момента Национален фестивал на Надеждата за хора с онкологични заболявания и техните приятели и сподвижници по проект, съфинансиран от фонд „Социална закрила”.

В момента в Сдружението членуват 59 души.

http://onkogb.com/

Асоциация на семейства за партньорство в психиатрията (АСПП)

Асоциация на семейства за партньорство в психиатрията (АСПП)

Председател: Теменужка Коларова

Лице за контакт: Теменужка Динчова Коларова – председател; Адриана Петрова Николова
Адрес: София, п.к. 1404, област София, община София, район Триадица, жк Стрелбище, бл.2Б, вх.Б, ет.11, ап.109
Телефон: 0899616249
Email: adriana.p.nikolova@abv.bg
Интернет сайт: –
Фейсбук група: тук


Сдружение “Асоциация на семейства за партньорство в психиатрията” АСПП (“Bulgarian family carer association of people with mental illness” BGFAMI) e учредено през 2015 от роднини и близки, пряко ангажирани с грижи на хора с психични проблеми. Защитава правата както на страдащите от психична болест, така и на тези, които се грижат за тях, като подпомага възстановяването и социалната им интеграция.

Към момента около 10% от населението у нас, в световен мащаб страда от някаква форма на психично или поведенческо разстройство; един от всеки четири човека в даден момент от живота си развива психична болест; нервнопсихиатричните разстройства изпреварват по смъртност сърдечносъдовите заболявания, инсултите и рака; същите са причина и за 12-15% от случаите на загуба на работоспособност в световен мащаб – за сравнение: два пъти повече от неработоспособността, причинена от раковите заболявания, и определено повече от свързаната със сърдечносъдовите заболявания.

Организацията има 20 легализирани членове и хиляди други, които поради спецификата на заболяването ни подкрепят засега неофициално.

 • icon
 • icon
 • icon
 • icon
Сдружение „Зачатие“

Сдружение „Зачатие“

Председател: Стефка Сарафова-Захариева

Лице за контакт: Стефка Демирева Сарафова-Захариева, председател на УС на сдружението
Адрес: гр. София, ПК 1505, кв. Редута, ул. „Кадемлия“ 13
Email: zachatie@gmail.com
Интернет сайт: www.zachatie.org
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/zachatie


Сдружение „Зачатие” е първата неправителствена организация на пациентите с репродуктивни проблеми в България. Тя е създадена от група български жени на 6 март 2004 г. в София, няколко месеца след стартирането на най-големият български портал за стерилитета www.zachatie.org, който е и официалният сайт на организацията.

От създаването си сдружението има 110 официално регистрирани членове и хиляди симпатизанти от цялата страна и чужбина. То е независима и доброволческа структура, в която може да членува всеки български гражданин, който подкрепя и споделя нейните идеи, цели и дейности. А именно: посредничество между институциите, пациентите, специалистите, медиите и всички заинтересовани страни, предоставяне на актуална и адекватна медицинска, правна и административна информация на пациентите, защита на интересите им, морална и финансова подкрепа. От създаването си непрекъснато поставяме проблемите на инфертилните двойки на широк обществен дебат с инициативи и участия в медийното пространство. Не закъсняха и първите законодателни промени, които са резултат от продължителната и последователна работа на сдружението. В момента вече можем да заявим, че всички решения и промени в република България, свързани с лечението на безплодието и асистираната репродукция се взимат и с нашето участие и мнение. По-подробна информация за нас можете да намерите на следния адрес: http://www.zachatie.org/za-nas.

От 2010 г. Сдружение „Зачатие“ е член на европейската организация Fertility Europe.

 • icon
Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит

Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит

Председател: Мартин Кожинков

Лице за контакт: Мартин Кожинков – председател
Адрес: София 1111, кв. Гео Милев, ул. Николай Коперник №28-30, ет. 6, ап. 23
Телефон: 0898 449180
Email: info@babkuk.org
Интернет сайт: http://www.babkuk.org
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/babkuk/

Сдружение “Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит” е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо обществено-полезна дейност. Учредено е в началото на 2012 година от седем души диагностицирани с болест на Крон, водени от желанието им да се борят с хроничните възпалителни чревни заболявания и да подобрят качеството на живот на хората страдащи от подобни заболявания в България, които наброяват над 3000 души.

Сред целите на сдружението са защитата правата на хората, живеещи подобни заболявания, повишаване информираността и образоваността на хората с БК и УК за техните заболявания и запознаването на обществото с особеностите на заболяването, диагностицирането, лечението и рехабилитацията, с физиологическите и психологически последствия от него. Към края на 2016, членовете на Сдружението са над 100.

Сдружението е член на “European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Associations” (EFCCA).

 • icon
СНЦ „Диабет – Кубрат“

СНЦ „Диабет – Кубрат“

Лице за контакт: Христо Антонов

Лице за контакт: Христо Василев Антонов
Адрес: гр. Кубрат, ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 4 , стая 2
Телефон: 0887 701 865; 0887 594 671
Email: diabet_kubrat@abv.bg
Фейсбук страница: тук


Сдружение „Диабет – Кубрат” е регистрирано в Разградски окръжен съд през октомври 2015 г. с нестопанска цел в обществена полза, но работи на територията на община Кубрат от 2013 г. Сдружението е с широка разпознаваемост и се радва на подкрепа както от хората с диабет, така и от по-широки обществени маси и институции в региона. Групата на сподвижниците се разраства много бързо и в момента наброява 160 членове. Амбицията на Сдружението е да обхване възможно най-много хора с диабет и техните близки от Общината и да им предоставя качествена подкрепа.

Сдружение „Диабет – Кубрат” е една от малкото неправителствени организации на територията на община Кубрат. Регионът се характеризира с високи нива на безработица, застаряване на населението и високи нива на бедност, като членовете на Сдружението са обикновенно възрастни граждани с ограничени финансови възможности, което определя и стремежът да им се оказва цялостна подкрепа.

www.diabetkubrat.eu

СНЦ „Диабет – Разград“

СНЦ „Диабет – Разград“

Лице за контакт: Цветанка Маринова

Лице за контакт: Цветанка Димитрова Маринова
Адрес: гр. Разград, ул. „Витоша“ №3
Телефон: 0894 634 888
Email: simona26@mail.bg
Интернет сайт: –
Фейсбук страница: –


 

СНЦ „Федерация на жените“

СНЦ „Федерация на жените“

Лице за контакт: Любка Стоянова

Лице за контакт: Любка Костадинова Стоянова
Адрес: гр. Разград, бул. „Априлско възстание“ №56
Телефон: 0896 799 103
Email: fj_rz@mail.bg


 

 • icon
Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“

Председател: Деян Колев

Лице за контакт: Теодора Крумова – представител
Адрес: гр. Велико Търново, ул. Марно поле № 23, ет. 4, ап. 5
Телефон: Теодора Крумова – 062 600 224
E-mail: office@amalipe.com, t_krumova@amalipe.com
Интернет страница: http://amalipe.bg/
Фейсбук група: тук


Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ е водеща ромска организация, която работи за равноправно интегриране на ромите в българското общество. Организацията играе централна роля в организирането на ромското гражданско движение и реализира застъпнически дейности за интеграция на ромите пред държавните институции. Център „Амалипе“ е член на Обществения съвет към Министерство на образованието и науката, Национална мрежа за децата, Националната пациентска организация, Европейско женско лоби и др. Председателят на организацията, Деян Колев, е избран за представител на ромските НПО в Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Център „Амалипе“ е и единствената одобрена ромска неправителствена организация със статут на наблюдател в Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка. Организацията е единствената неправителствена организация в България, която участва в работата на Европейската ромска платформа.

Сдружение „Бъдеще за децата ни“

Сдружение „Бъдеще за децата ни“

председател: Маргарита Димитрова

Лице за контакт: Маргарита Димитрова – председател
Адрес: с. Златитрап, местност „Бучалото Исака“ № 10 А
Телефон: 0889 07 61 27
Е-mail: margovd@abv.bg
Сайт:
Фейсбук: www.facebook.com/futureforourchildren


Основната цел и дейност на Сдружение „Бъдеще за децата ни“ е:

 • Да обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективното развитие на СДРУЖЕНИЕТО, както и за решаването на текущи проблеми, свързани с дейността му;
 • Да осигурява допълнителни финансови и материални средства, необходими за развитието на СДРУЖЕНИЕТО, което е в посока на подпомагане на младежта от региона при включването им в обществения, културния, спортния и социалния живот, подпомагане на болни и социално слаби деца, действащи, неработещи и пенсионирани учители, подпомагане на органите на реда и други общински организации в борбата им с наркоманията, алкохолизма и други противообществени прояви на младежта;
 • Да подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база;
 • Да подпомага създаването и реализирането на възпитателно-образователните програми по проблемите на децата и родителите.
 • Да участва при организирането на специализирани услуги за деца:

а) изграждане на център с клубове за превенция на зависимости (алкохол, тютюнопушене, наркотици), борба с насилието, клубове по интереси;

б) осъществяването на кампании за здравна профилактика на подрастващите;

в) развитие на лечебно-спортна /профилактика на най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат при подрастващите, затлъстявания и др./

г) осъществяване на дейности в защита на околната среда и включване на младите хора в тях;

д) развитие на издателски дейности;

е) осъществяване на образователни кампании с художествено-естетическа насоченост;

ж) развитие на спортна дейност

 • Да подпомага социалната, личностната и професионалната реализация на нуждаещите се;
 • Да информира обществеността за работата си и да отразява конкретни инициативи и начинания, свързани с осъществяването на поставени цели.
 • Да защитава интересите на членовете си и да осигурява предпоставки за лоялни делови отношения между тях.
Национално сдружение на пациентите с митохондриални заболявания

Национално сдружение на пациентите с митохондриални заболявания

Председател: Любомир Маламов

Лице за контакт: Любомир Маламов – председател
Адрес: гр. София, ул. Георги Бенковски № 48, ет. 6, ап. 18
Телефон: 0888 44 10 77
Е-mail: info@mitobg.com
Сайт: www.mitobg.com
Фейсбук: www.facebook.com/mitobg2019


Сдружението е създадено през декември 2019 от семейства на пациенти с митохондриални заболявания в България. Сдружението има 7 официални члена, но поддържа контакт с още няколко семейства на пациенти. Няма официална информация за броя на пациентите с митохондриални заболявания в България (тези заболявания в момента дори не са вписани в списъка с редките болести у нас).

Дейността на Сдружението е насочена към:

 • Защита на правата и законните интереси на пациентите с митохондриални заболявания;
 • Подобряване и гарантиране на достъпа до диагностика (включително, но не само генетични изследвания), създаване на регистри на пациентите, улесняване на достъпа до клинични проучвания, получаване на подкрепа от държавата за рехабилитация и друга помощ от страна на специалисти логопеди, психолози и др., внедряване на лекарствени средства (включително лекарства-сираици) и методи за лечение на пациентите, с оглед навременно и адекватно лечение на хората с митохондриални заболявания и подобряване на качеството им на живот;
 • Организиране на различни медицински и образователни инициативи;
 • Сътрудничество с други пациентски организации.

Сдружението е член и на International Mito Patients (www.mitopatients.org)

Сдружение „Асоциация пациенти на естетичната медицина“

Сдружение „Асоциация пациенти на естетичната медицина“

Председател: Симона Александрова Митева

Лице за контакт: Симона Александрова Митева – председател
Адрес: гр. София, ул. „Флора“ № 1Е
Телефон: 0884 27 20 04
Е-mail: apembg@gmail.com; office@apem-bg.com
Сайт: www.apem-bg.org
Фейсбук: www.facebook.com/apembg


Сдружението е учредено на 14 май 2021 и регистрирано в ТРРЮЛНЦ на 21 май 2021 г.

В последните няколко години се наблюдава изключителен ръст в естетичните и козметични интервенции, обект на пластичната хирургия и дерматология. В същия момент липсва единна организация, която да предостави на пациентите достоверна информация относно ползите, рисковете от тези интервенции, техните права и задължения на пациенти, мерките, които могат да бъдат предприети при неблагорпятен изход и не на последно място, липсва изградена достъпна система за проследяване на безопаността на медицинските изделия (импланти, дермални филъри и др.) по аналогия със ситемата за проследяване на безопасността на лекарствените продукти. Липсват и медицински стандарти относно правоспособността за осъществяване на естетично медицински интервенции, което води до наличието на немедицински лица, осъществяващи неправомерно медицински интервенции в областта на естетиката.

Сред основните цели на Асоциация Пациенти на естетичната медицина е да осигури достъп до достоверна научна информация относно ползите и рисковете от естетичните и козметични медицински интервенции; да подобри информираността на пациентите относно техните права и задължения; да функционира като медиатор при спорове между институции за утвърждаването на медицински стандарти, гарантиращи качестовто на медицинската услуга и нейната безопасност, както и за утвърждаването на системи за проследяване на безопасността на медицинските изделия.

Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“

Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“

Председател: Нана Гладуиш

Лице за контакт: Гергана Димитрова
Адрес: гр. София, бул. Витоша № 63, ет. 3, ап. 8
Телефон: 0878 16 17 18
Е-mail: info@ednaot8.bg; gergana@ednaot8.bg
Сайт: www.ednaot8.bg
Фейсбук: www.facebook.com/ednaot8


Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“ е основана през 2013 г. от Нана Гладуиш.

Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“ е неправителствена организация в подкрепа на жени с диагноза рак на гърдата и на техните близки, чиято дейност изцяло се финансира от индивидуални и корпоративни дарители.

Мисията на „Една от 8“ е да помага за ранното откриване на рак на гърдата и да достига до жени с диагноза рак на гърдата, като предоставя безплатна информация, психологическа, емоционална и практическа подкрепа. За Една от 8 е от изключително значение жените с рак на гърдата и техните близки да запазят качеството си на живот и да продължават да се реализират успешно и пълноценно в обществото.

Българска асоциация на хора с онкологични и други заболявания „Живот“ – гр. Хасково

Българска асоциация на хора с онкологични и други заболявания „Живот“ – гр. Хасково

Председател: Минка Арабаджиева

Лице за контакт: Минка Арабаджиева
Адрес: гр. Хасково, ул. „Доган Хисар“ № 10
Телефон: +887307722
Е-mail: onkojivot@gmail.com
Сайт: www.onkoportal.bg
Фейсбук: www.facebook.com/onkojivot


Основните цели и дейности на сдружението са насочени:

 1. Да осъществява здравна просвета във връзка с вземане на мерки за профилактика на онкологичните заболявания, ранното им откриване и успешно лечение, организиране на масови кампании с цел превенция и запознаване с последните новости на медицината в борбата с тези заболявания;
 2. Да съдейства и подпомага всички лица със специфични потребности, с онкологични, сърдечно-съдови забоолявания и други обществено значими заболявания, при осигуряването им на по-добър достъп до качествено медицинско и цялостно подобряване на здравето и качеството на живот.

Основният предмет на дейност е морална подкрепа и организационно осъществяване на подкрепа и защита на социалните, гражданските и други права на жените и уязвимите групи лица в обществото, лица със специфични потребности, както и превенция на общественото здраве и качеството на живот на пациентите.

Сдружението има 275 асоциирани и 36 активно работещи членове, брой болни за България – според НРР, новодиагностицираните случаи от злокачествени новообразувания в България за 2017 год. са 31 905 за всички локализации.

 • icon
 • icon
Фондация „Миастения гравис“

Фондация „Миастения гравис“

Лице за контакт: Ирена Нешовска

Лице за контакт: Ирена Нешовска

Адрес: гр. Варна, ул. „Стоян Бацов“ № 17

Е-mail: myasthenia.foundation@gmail.com

Сайт: www.myastenia.bg

Фейсбук страница: www.facebook.com/myastenia

Тел.: 0899 86 80 60


Фондация „Миастения гравис“ е създадена 21.05.2020, като юридическо лице с нестопанска цел. Целта на фондацията е да подпомага чрез дарения и набиране на средства на хората с миастения гравис в България.

По предполагаеми данни броят на болните е 1000-1500 души, като към момента във фондацията са се присъединили 200 души.

Сдружение „Здраве без граници“

Сдружение „Здраве без граници“

Председател: Елена Биринджиева

Лице за контакт: Елена Биринджиева

Адрес: гр. София, ул. Цар Самуил 111

Е-mail: hwb.bulgaria@gmail.com

Сайт: www.hwb-bg.info

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/CheckPointSofia/

Тел.: +359 (0)2 952 33 99


Сдружение „Здраве без граници“ работи за осигуряване на превенция, диагностика и лечение на ХИВ и сексуално преносимите инфекции, като се ръководи от принципите на Световната здравна организация в областта. Организацията съдейства за предоставянето на психологическа, социална, консултативна и правна подкрепа и се застъпва за правата на пациентите в България. Основни задачи пред организацията са реализирането на застъпнически кампании за намаляване на стигмата спрямо различни рискови общности с оглед зачитането на основните човешки права, както и организирането на форуми, срещи, семинари, конференции и други мероприятия, свързани с постигане целите на сдружението

Сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“

Сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“

Председател: д-р Павлина Михайлова

Лице за контакт: д-р Павлина Михайлова

Адрес: гр. София 1000, ул. „Три уши“ № 9

Е-mail: covidplasma19@gmail.com

Контакти: +359 89 878 0380

Website: https://covid19plasma.eu/

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/covid19plasma/


Сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“ е българска неправителствена гражданска инициатива в обществена полза, създадена през юли 2020 г. в отговор на пандемията, причинена от SARS-CoV-2.

Сдружението има следните стратегически цели:

 1. Популяризиране на реконвалесцентната плазма като един от методите за лечение на КОВИД-19 чрез установяване и комуникация с три фокусни групи – потенциални донори на плазма; болни от КОВИД-19 и техните близки; медицински работници и техните близки.
 2. Следване на европейските стандарти в диагностиката, вземането и преливането на реконвалесцентна плазма и създаване на Център за високи технологии в България.
 3. Увеличаване капацитетът на болниците чрез обучение на лекари, прилагащи този метод на лечение.
 4. Издигане на авторитета на научната и медицинска общност в България чрез подкрепа на провеждането на клинични изпитвания с цел установяване на ефикасността и безопасността на реконвалесцентната плазма и споделяне на резултатите с европейски и международни организации и научни платформи.
 5. Подкрепа и развитие на телемедицински технологии за мониторинг на болни и преболедували от КОВИД-19.
Асоциация на ампутираните в България

Асоциация на ампутираните в България

Председател: д-р Даниела Данчева

Лице за контакт: д-р Даниела Данчева
Адрес: гр. София, ж.к. Хиподрума, бл. 108, вх. Д, ет. 7, ап. 102
Телефон: +359 884 807 057
Е-mail: danieladantcheva@gmail.com
Сайт: www.amputee.bg


Сдружение „Асоциация на ампутираните в България“ има за свои цели представляването на интересите на хората с ампутации в обществото, пред платците и доставчиците на услугите, както и подобряване на снабдяването с протези на хората с ампутации. Организацията съдейства за подобряване на професионалната и социалната реахибилитация след ампутации, както и за подобряване на качеството на живот на хора с ампутации.

Средства за постигане на целите:

 • Подкрепа на създаването на групи за взаимопомощ;
 • Подкрепа на групите за взаимопомощ при организацията и провеждането на информационни и други мероприятия;
 • Предаване на данните за контакт на хората с ампутации помежду им;
 • Сътрудничество с местни лекари, клиники, терапевти, ортопедични специализирани предприятия и производители на медицински изделия и помощни средства;
 • Сътрудничество с платците на протезите – социални, осигурителни, застрахователни и др. институции; Сътрудничество с органите на изпълнителната и законодателната власт;
 • Организация и провеждане на обучителни мероприятия и семинари за хората с ампутации и представителите на групите за взаимопомощ, за представители на медиите, на доставчиците на услуги и др.;
 • Предоставяне на информация в интернет за хората с ампутации, техните близки и широката общественост; Информиране на обществото за причините за ампутации и за проблемите на хората с ампутации;
 • Изяви на изложения и конгреси; Стимулиране и подкрепа на интердисциплинарни проучвания;
 • Стимулиране и подкрепа за изготвянето на статистика за годишния брой на ампутациите и броя на хората с ампутации в България
Асоциация на пациенти с автоимунни заболявания (АПАЗ)

Асоциация на пациенти с автоимунни заболявания (АПАЗ)

Адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 21, ет. 7, ап.15

Е-mail: office@apad.bg

Сайт: www.apad.bg

Фейсбук: www.facebook.com/apadbg

Контакти: Николай Недялков: 0886 354 530, nikolay.nedyalkov@apad.bg

Анета Драганова: 0899 610 715, aneta.draganova@apad.bg

Гергана Недялкова: gergana.nedyalkova@apad.bg

Виктор Касабски: viktor.kasabski@apad.bg


Асоциацията на пациентите с автоимунни заболявания (АПАЗ) е създадена през 2017 г. с цел подкрепа на пациенти с автоимунни заболявания. Нашият основен фокус са ревматични, дерматологични и гастроентерологични заболявания. Поставяме си за цел и да достигнем до децата и по-младите пациенти, които често се срамуват и страхуват от заболяването си и имат нужда от общност, в която да не се чувстват различни и отхвърлени. Друга наша важна задача е да достигнем до пациентите извън столицата, които често нямат така добър достъп до диагностика, лечение и рехабилитация, както хората в София.

АПАЗ е приемник и продължител на мисията и дейността на „Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит“ и до момента съдейства и подпомага над 3500 пациенти с ревматични заболявания.

Към момента основната дейност на АПАЗ се извършва от 4 души като се предвижда през 2020 г. да се включат доброволци.

Фондация “Ендометриоза и репродуктивно здраве”

Фондация “Ендометриоза и репродуктивно здраве”

Управител: Анна Димитрова

Лице за контакт: Анна Димитрова Димитрова, управител

Адрес: гр. София, ул. Добромир Хриз № 39, ет. 4, ап. 4

Телефон: 0888277745

Е-mail: info@endometriosis.bg

Сайт: www.endometriosis.bg/

Фейсбук: www.facebook.com/endometriosis.bg/

Инстаграм: www.instagram.com/endometriosis.bg


Фондация “Ендометриоза и репродуктивно здраве” е създадена през януари 2019 г. Основните цели на организацията включват изграждане на устойчива здравна култура относно ендометриозата и репродуктивното здраве; поставяне на акцент върху значението на профилактиката и ранното диагностициране на ендометриозата и други репродуктивни болести; подкрепа на жени и момичета с ендометриоза; повишаване на информираността и чувствителността на обществото относно емоционалните и социални проблеми, произтичащи от състоянието.

За постигането им фондацията осъществява: образователна дейност по темите женско здраве, репродуктивни проблеми и ендометриоза; консултиране на жени и момичета с ендометриоза, с помощта на специалисти в тази област; психологическа подкрепа на жени с ендометриоза и техните близки; проучвания с цел събиране на статистически данни относно процента на заболеваемост от ендометриоза в страната; срещи, семинари, конференции и др. за представяне на методи за лечение на ендометриоза, както и информиране на широката общественост относно женското и репродуктивно здраве; контакти с медицински специалисти, болнични заведения и други организации в тази област; проучване и популяризиране на съвременните медицински и алтернативни методи  на лечение; проекти за повишаване на здравната култура на жените и момичетата по отношение на репродуктивното и менструално здраве; интернет страница с образователна цел и др.

Фондацията поддържа контакти с фондациите “Ендометриоза Великобритания”, QEndo – Qeensland Australia и “Ендометриоза Нова Зеландия”.

Сдружение „Българска асоциация Лимфедем“

Сдружение „Българска асоциация Лимфедем“

Председател: Цветелина Милославова

Лице за контакт: Цветелина Милославова – председател
Адрес: гр. Видин, ж.к. Бонония, бл. 1, вх. Г, ет. 3, ап. 5
Телефон: 0899 281 042
Email: info@lymphoedema-bg.org
Интернет сайт: www.limfedem-bg.org
Фейсбук страница: www.facebook.com/BulgarianAssociationLymphedema/


Българска асоциация Лимфедем е неправителствена организация, създадена от пациенти с лимфедем през юли 2019 г.

Лимфедемът е подуване или оток, най-често на ръцете или краката, като първичният лимфедем може да се появи във всеки един момент от живота на човека, то е вродено състояние и е свързан с вроден дефект лимфните съдове. Вторичният лимфедем се причинява от всякакъв вид увреждане на лимфната система. Заболяването не е лечимо, а контролируемо. Няма яснота колко са пациентите в България, засегнати от лимфедем, тъй като това състояние не се лекува с публични средства от НЗОК. Това е и причината пациенти, страдащи от лимфедем, да се обединят в пациентска организация, чрез която да поставят в обществения фокус проблемите, свързани с терапията, рехабилитацията и повишаването на качеството на живота.

Приоритетите на Българската асоциация Лимфедем е да насърчава ангажираните страни – здравни власти, медицински специалисти, пациенти, да търсят общи решения за намаляване на страданието на пациентите с лимфедем, както и да бъдат приложени европейските стандарти в България за контрол на заболяването.

Сдружение „Диабет“ – Силистра

Сдружение „Диабет“ – Силистра

Лице за контакт: Юлия Георгиева

Лице за контакти: Юлия Йорданова Георгиева

Адрес: гр. Силистра, ул. „Добрич“ № 80, бул. „Македония” № 61, ет. 3, офис 28

Телефон: 0898 55 80 26,

Е-mail: rikcsilistra@abv.bg

Фейсбук група: тук


 

Сдружение на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация

Сдружение на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация

Лице за контакти: Стефан Тамбуев

Адрес: ул. Любен Каравелов 22; София 1000
Телефон: : 0899 811 440
Email: aprflt@mail.bg
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/aprflt/


Сдружение на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на чл. 19 и сл. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което осъществява дейност в обществена полза, регистрирано през м. септември 2017 година. Една от основните цели, която си поставя сдружението е да осъществява ефективен диалог с отговорните обществени и държавни организации за непокритите здравни нужди на пациентите с дихателна недостатъчност и отстоява виталната потребност от финансиране на домашната кислородотерапия. В допълнение се бори за изграждането на национална мрежа за оборудване и доставка на втечнен кислород за повишаване на физическа активност на пациентите с дихателна недостатъчност.

Сдружение на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация отстоява пред здравните власти на България, правата на пациентите с различни белодробни заболявания, водещи до дихателна недостатъчност . Сдружението инициира и участва в обществени дебати за развитието и утвърждаването на национална програма за белодробни трансплантации и посттрансплантационно проследяване на пациентите. Основен приоритет е  пропагандиране на идеите на донорството и провокиране на  морално- етични обществени дискусии на тази тема. Популяризира осведомеността на обществото, относно подобряване качеството   на живот, след извършването на белодробни трансплантации чрез спортни, социални и национални събития.

Организацията участва в дейността на The European Lung Foundation (ELF)

Translate »