Покана за Общо събрание

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

На 15.12.2020 г. на заседание на Управителния съвет на Сдружението бе взето решение да бъде проведено редовното годишно общо събрание на Сдружение „НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ” (НПО).

Общото събрание ще се проведе на 27 февруари 2021 г., от 10:00 часа, в гр. София, ул. „Шипка“ № 6 , при следния  ДНЕВЕН РЕД: 

  1. Отчет на Председателя на НПО.
  2. Отчет на Контролната комисия на НПО. 
  3. Приемане на ГФО за 2020 г. на НПО.
  4. Избор на Председател и Управителен съвет на НПО. 
  5. Избор на Контролен съвет на НПО.
  6. Избор на Етична комисия на НПО.
  7. Промени в Устава на НПО.


Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, общото събрание се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят. 

Номинации

Номинирайте личности за Председател, Заместник-председатели, членове на Контролния съвет и Етичната комисия на НПО

Translate »